dnes je 17.2.2019
Input:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

2.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

Ing. Olga Hochmannová

Obecně je podle § 21 odst. 1 ZDPH plátce povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Příklad

Plátce DPH dodal zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Plátci vznikla povinnost přiznat z přijaté úplaty (zálohy) daň. Daň přizná za měsíc červen (nebo za 2. čtvrtletí). Dodáním zboží mu vznikne povinnost přiznat daň ze zbývající části úplaty za dodání zboží. Tuto daň přizná za červenec (nebo III. čtvrtletí).

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží (§ 21 odst. 2 ZDPH)

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka, tip, doporučení  
Dodání zboží podle kupní smlouvy   Den dodání (= den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník).    
Dodání nemovité věci   Dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.    
Přenechání nemovité věci do užívání   Dnem přenechání nemovité věci k užívání.   Na základě smlouvy (o finančním pronájmu), v níž je sjednáno, že vlastník užívaného majetku převede vlastnická práva k tomuto majetku na nabyvatele.  
Dodání zboží ostatní   Den převzetí.    
Dodání zboží při veřejné dražbě   Den příklepu při vydražení.    
Dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody   Den odečtu z měřícího zařízení, případně dnem zjištění skutečné spotřeby.    
Trvalé použití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den použití majetku.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání   Den uvedení do stavu způsobilého k užívání.   Týká se jen majetku používaného pro účely s nárokem i bez nároku na odpočet daně.  
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku do obchodní korporace   Den, ke kterému přechází vlastnické právo ke vkladu.S výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle § 21 odst. 3 ZDPH.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládaného majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Dodání zboží na základě komisionářské smlouvy   Den dodání zboží třetí osobě nebo třetí osobou.   Uskutečnění zdanitelného plnění nastává současně u komisionáře a komitenta nebo třetí osoby.  

Komentář:

Odlišně je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění v případě, kdy je zboží dodáváno formou opakovaných nebo dílčích plnění (viz níže).

Příklad

Plátce dodává teplo do domácností, zúčtovací období je stanoveno od 1. dubna do 31. března následujícího roku. Odečet z měřících zařízení se provádí k 31. březnu, v průběhu zúčtovacího období přijímá plátce – dodavatel od jednotlivých odběratelů tepla zálohy. Kdy plátci vznikla povinnost přiznat daň?

Plátci vzniká povinnost přiznat daň z přijatých záloh. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je k 31. březnu (pokud není nutné ještě zjistit skutečnou spotřebu např. dalším propočtem), k tomuto datu přizná daň z případné zbývající úplaty vyúčtované za dodání tepla.

Příklad

Plátce A poskytne plátci B výrobní linku na základě smlouvy o finančním leasingu, v níž je sjednáno, že nájemce je povinen po zaplacení poslední splátky výrobní linku odkoupit. Plátce B zaplatil první navýšenou splátku dne 20. února 2016, výrobní linka mu byla předána do užívání dne 1. března 2016.

Jde o dodání zboží [§ 13 odst. 3 písm. d) ZDPH], zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání předmětu nájmu do užívání, tj. 1. března 2016. Povinnost přiznat daň vzniká plátci A z přijaté úplaty ke dni jejího přijetí (20. února) a ze zbývající částky za leasing a prodej výrobní linky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (1. března).

Příklad

Plátce A (komisionář) obstarává prodej zboží na základě komisionářské smlouvy plátci B (komitent). Zboží je plátcem B dodáno komisionáři 10. března 2016. Komisionář zboží prodá třetí osobě 15. dubna 2016. Kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Pro účely DPH jde o dvě samostatná dodání, datem uskutečnění zdanitelného plnění je pro komisionáře i pro komitenta 15. duben 2016.

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání nemovité věci (§ 21 odst. 3 ZDPH)

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka  
Dodání nemovité věci na základě smlouvy (o finančním leasingu), pokud je sjednáno, že vlastník převede vlastnická práva k nemovitému majetku na jeho uživatele   Den vzniku práva užívat nemovitou věc nájemcem.   Uplatní se režim zdaňování nebo osvobození převodu nemovité věci – viz § 56 ZDPH.  
Dodání nemovité věci – ostatní   Dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.    
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve formě nemovité věci (pozbytí vlastnického práva k nemovité věci)   Dnem předání nemovité věci do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládané nemovité věci uplatněn odpočet daně.  

Uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služeb

Podle § 21 odst. 4 ZDPH se při poskytování služeb považuje zdanitelné plnění obecně za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Další pravidla pro stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění vyplývají z § 21 odst. 4 a 5 ZDPH (viz tabulka níže).

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka, tip, doporučení  
Poskytnutí služby (jiné než níže uvedené)   Den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve.   Uskutečněním zdanitelného plnění však není vystavení splátkového kalendáře dle § 31 ZDPH nebo platebního kalendáře dle § 31a ZDPH ani vystavení daňového dokladu na přijatou úplatu (zálohu).  
Převod práva, poskytnutí práva k využití   Den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k jinému užití.   Pokud k tomuto dni není známa výše úplaty, vzniká zdanitelné plnění dnem přijetí úplaty.  
Dočasné využití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den využití majetku.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Použití služby pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den využití služby.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl ze služby nebo přímo souvisejících přijatých zdanitelných plnění uplatněn odpočet daně.  
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku (pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu)   Den, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv k tomuto nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu.Výjimka – u pozbytí vlastnického, popř. jiného práva k nemovité věci = dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládaného majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy   Den poskytnutí služby třetí osobě nebo třetí osobou.   Uskutečnění zdanitelného plnění nastává současně u komisionáře a komitenta nebo třetí osoby.  

Komentář:

Odlišně je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění v případě, kdy jsou služby poskytovány formou opakovaných nebo dílčích plnění nebo na základě smlouvy o dílo.

Příklad

Plátce A uzavřel s plátcem B smlouvu o nájmu nebytového prostoru, součástí nájemní smlouvy je splátkový kalendář. Může být splátkový kalendář daňovým dokladem?

Ačkoli splátkový kalendář může být podle § 31 daňovým dokladem, když má stanovené náležitosti a nájemce jej může použít jako daňový doklad pro účely odpočtu daně, nepovažuje se den vystavení splátkového kalendáře za datum uskutečnění služby nájmu.

Uskutečnění zdanitelného plnění u plnění podle smlouvy o dílo

Plnění   Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
Plnění podle smlouvy o dílo   Dnem převzetí díla.  
Plnění podle smlouvy o dílo, jsou-li sjednána dílčí plnění   Dnem převzetí dílčí části nebo dnem uvedeným ve smlouvě, a to tím dnem, který nastane dříve.  
Příklad

Plátce A má na základě smlouvy o dílo postavit pro plátce B objekt prodejny. Ve smlouvě je sjednáno, že celé dílo má být dokončeno a předáno 30. 6. Plátce A sjednaný termín nedodržel a dílo bylo dle předávacího protokolu převzato příjemcem dne 20. 7. Který den je datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí díla, tj. 20. 7. (nejde o dílčí plnění).

Uskutečnění zdanitelného plnění formou dílčích plnění

Plnění   Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
Dílčí plnění podle smlouvy o dílo   Dnem uvedeným ve smlouvě nebo dnem převzetí dílčího plnění, a to tím dnem, který nastal dříve.  
Dílčí plnění ostatní   Dnem uvedeným ve smlouvě.  
Příklad

Plátce A má na základě smlouvy o dílo postavit pro plátce B objekt prodejny. Ve smlouvě je sjednáno, že dílo má být dokončeno a předáno formou dílčích plnění k 30. 6. a 30. 9. Plátce A sjednaný termín nedodržel a první dílčí část byla dle předávacího protokolu předána dne 20. 7. 

Zdanitelné plnění se u tohoto dílčího plnění považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě (30. 6.), neboť tento den nastal dříve než den převzetí dílčího plnění (viz úprava dílčích plnění na základě smlouvy o dílo, § 21 odst. 9 ZDPH).

Příklad

Plátce A uzavřel s plátcem B smlouvu o nájmu nebytového prostoru. V nájemní smlouvě je stanoveno, že nájemné je splatné na čtvrtletí k 10. 1., 10. 4., 10. 7. a 10. 10. Kdy je správné datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Pokud v nájemní smlouvě není výslovně stanoveno jinak, považují se zpravidla stanovená data splatnosti za data uskutečnění dílčího plnění.

Uskutečnění zdanitelného plnění formou opakovaných plnění

Plnění   Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
Opakovaná plnění   Nejpozději poslední den zdaňovacího období.  

Komentář:

Opakovanými plněními jsou dle § 21 odst. 9 ZDPH plnění uskutečněná ve sjednaných lhůtách v průběhu zdaňovacího období, kdy je opakovaně dodáváno shodné zboží nebo poskytovány shodné služby. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období.

Příklad

Pekárna, plátce DPH, která má měsíční zdaňovací období, dodává do obchodu každý pracovní den rohlíky a chleba. Kdy vystaví daňový doklad?

Jde o opakovaná plnění, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné nejpozději k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

Uskutečnění plnění osvobozeného od daně

U plnění osvobozených od daně se datum uskutečnění plnění stanoví obdobně jako u plnění zdanitelných (§ 21 odst. 10 ZDPH). U nájmu nemovité věci osvobozeného od daně, se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

Příklad

Plátce poskytuje osvobozený nájem nebytového prostoru nájemci, který není plátcem. Kdy se považuje plnění za uskutečněné?

Plnění dle nájemní smlouvy je dílčím plněním, které se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě, nejpozději však posledním dnem každého kalendářního roku.

Uskutečnění plnění při dodání zboží do jiného členského státu, uskutečnění zdanitelného plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

Plnění   Vznik povinnosti přiznat daň   Poznámka, tip, doporučení  
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz