dnes je 24.11.2020

Input:

Dlouhodobý finanční majetek

6.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4
Dlouhodobý finanční majetek

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 24 odst. 6 písm. b) ZoÚ – Přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na konci rozvahového dne

 • § 25 odst. 1 ZoÚ – Oceňování

 • § 27 odst. 1 ZoÚ – Oceňování reálnou hodnotou

 • § 27 odst. 6 ZoÚ – Oceňování dluhopisů s pevným úrokovým výnosem a oceňování ekvivalencí

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 24 odst. 2 písm. r) ZDP – Vymezení daňové účinnosti hodnoty CP při prodeji

 • § 24 odst. 2 písm. w) ZDP – Vymezení daňové účinnosti nabývací ceny akcie při prodeji

 • § 24 odst. 2 písm. ze) ZDP – Vymezení daňové účinnosti pořizovací ceny směnky při prodeji

 • § 25 odst. 1 písm. c) ZDP – Daňově neúčinná pořizovací cena cenného papíry s výjimkou uvedenou v § 24

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • § 2332 až § 2344 NOZ – Pacht závodu

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 • § 8 vyhláška č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý finanční majetek

 • § 48 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů

 • § 51 – Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

 • § 60 – Metoda kursových rozdílů

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČUS č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly

 • ČUS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

 • ČÚS č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek

 • ČUS č. 006 – Kursové rozdíly

Komentář:

Dlouhodobý finanční majetek představují především majetkové podíly v ovládaných a řízených osobách (má-li účetní jednotka u těchto osob větší než 50% vliv), nebo v osobách pod podstatným vlivem (má-li účetní jednotka u těchto osob vliv v intervalu 20 – 50 %). Tyto podíly může účetní jednotka k datu účetní závěrky oceňovat ekvivalencí (protihodnotou v závislosti na výši vlastního kapitálu těchto osob). Ocenění ekvivalencí se účtuje proti vlastnímu kapitálu (účet 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků). Pokud se