dnes je 7.7.2020

Input:

Dočasná pracovní neschopnost (karanténa)

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.2.1 Dočasná pracovní neschopnost (karanténa)

Ing. Růžena Klímová

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

O náhradě mzdy, platu či odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pojednávají ustanovení § 192, 193 a 194 ZP a další navazující ustanovení v zákoníku práce – § 66, § 85 odst. 4 a § 317 písm. b).

Podmínky vzniku nároku na náhradu mzdy

V době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnancům v pracovním poměru nebo v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod (dále jen náhrada mzdy při DPN), pokud ke dni vzniku DPN splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle ZNP. Jinými slovy: pokud zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění, není překročena podpůrčí doba a zaměstnání trvá. Zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, protože oznamují okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nástup do zaměstnání pouze těch zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.

Například zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce (nebo z úhrnu těchto dohod u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci) vyšší než 10 000 Kč.

První tři pracovní dny

Náhrada mzdy při DPN nepřísluší nejvýše za 24 neodpracované hodiny v rámci prvních 3 pracovních dnů, pokud DPN vznikla nejpozději dne 30. 6. 2019. Při nařízené karanténě náleží náhrada mzdy i za první 3 pracovní dny jejího trvání a sazba pro výpočet náhrady při DPN se stanoví ve výši 60 % z redukovaného průměrného výdělku.

Zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce, se s účinností od 1. 7. 2019 ruší tzv. karenční doba. Znamená to, že náhrada mzdy, platu a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr náleží i za první tři pracovní dny v rámci prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Dle přechodných ustanovení platí, že pokud vznikla dočasná pracovní neschopnost před účinností této změny (před 1. 7. 2019) a trvá za jeho účinnosti, řídí se postup při poskytování náhrady mzdy, platu a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle právní úpravy platné do 30. 6. 2019, tj. aplikuje se karenční doba.

Počátek DPN

Náhrada mzdy přísluší jen za pracovní dny (plánované směny). Podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP se směnou rozumí ta část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen odpracovat na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn.

Pokud vznikla DPN v den, kdy již zaměstnanec celou směnu odpracoval, začne běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN následujícím kalendářním dnem. Takto bude posuzován i případ, kdy zaměstnanec odpracuje celou směnu a poté je v tomto dni hospitalizován ve zdravotnickém zařízení. Odpracuje li zaměstnanec jen část své směny, začíná běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN již tímto dnem.

Souběh nároků na výplatu dávek

Vznikne-li z jednoho pojištění současně nárok na výplatu více dávek, má

 1. nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství přednost před nárokem na výplatu ostatních dávek;
 2. nárok na výplatu otcovské přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného,
 3. nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného,
 4. nárok na výplatu nemocenského přednost před nárokem na výplatu ošetřovného.

Při souběhu nároku na výplatu nemocenského z důvodu DPN v době, kdy trvá nárok na výplatu nemocenského z důvodu karantény, se vyplácí nemocenské z důvodu DPN až po ukončení podpůrčí doby u nemocenského z důvodu karantény. To platí i naopak. Náhrada mzdy při DPN v takovém případě nepřísluší.

Pokud vznikne zaměstnanci právo na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, nepřísluší mu současně náhrada mzdy z důvodu jiné překážky v práci.

Náhrada mzdy při DPN je specifickým druhem náhrady ušlého příjmu, a má proto stanoven zvláštní právní režim, pokud jde o podmínky vzniku práva na tuto náhradu.

Předpoklady pro vznik práva na náhradu mzdy při DPN:

 1. Zaměstnanec je v pracovním poměru nebo činný na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, pokud je v této době nemocensky pojištěn a není vyčerpána obecná podpůrčí doba pro výplatu dávek nemocenského (380 kalendářních dnů).
 2. Zaměstnanec byl uznán práce neschopným nebo má nařízenou karanténu.
 3. Dočasnou pracovní neschopnost si zaměstnanec nepřivodil úmyslně.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. V odůvodněných případech a při splnění zákonem stanovených podmínek může být podpůrčí doba prodloužena maximálně o dalších 350 kalendářních dnů.

U poživatele starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná činnost. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů poskytování dávky. Pokud například poživatel starobního důchodu, který má uzavřen pracovní poměr na celý rok, vyčerpá při opakovaných nemocech nebo při jedné dlouhodobé nemoci v tomto roce plných 70 kalendářních dnů dávky a opět onemocní, bude mu vznikat nárok na náhradu mzdy při DPN, pokud nebude mít překročenou obecnou podpůrčí dobu 380 kalendářních dnů.

Poznámka: V letech 2011 až 2013 činila podpůrčí doba u uvedených poživatelů důchodů 63 kalendářních dnů a počítala se od 22. kalendářního dne DPN.

Nárok na výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nevznikne v době:

 1. kdy mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu poskytnuté na žádost zaměstnance, pokud pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno,
 2. stávky, jestliže pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky,
 3. kdy je zaměstnanec ve vazbě nebo vykonává trest odnětí svobody, přestože právo na náhradu mzdy při DPN vzniklo před touto skutečností,
 4. kdy nadále náleží započitatelný příjem ze zaměstnání, z něhož mu náleží náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (např. u soudců, vojáků z povolání),
 5. kdy vykonává práci v pracovněprávním vztahu, z něhož by mu náležela náhrada mzdy v době DPN. Znamená to, že pokud vykonává práci, má přednostně nárok na mzdu, plat nebo odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a nikoliv na náhradu mzdy (odměny) při DPN.

Výše náhrady a její stanovení

Při výpočtu náhrady mzdy při DPN se vychází z průměrného hodinového výdělku pro pracovněprávní účely vypočtený v souladu s § 351 a násl. ZP. Nutno upozornit na to, že průměrný výdělek se zjišťuje vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí z rozhodného období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud bude nemoc trvat tak, že v rámci prvních 14 kalendářních dnů DPN připadne čtvrtý, případně další pracovní den/dny do jednoho čtvrtletí a následující pracovní den/dny až do 14. kalendářního dne DPN do následujícího čtvrtletí, budou se pro výpočet náhrady mzdy při DPN používat 2 průměrné hodinové výdělky.

Příklad

Příklad – DPN na přelomu čtvrtletí:

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby, která je rozvržena rovnoměrně do pěti pracovních dnů. DPN vznikne dne 23. 6. (pondělí) a bude trvat do 17. 7. následujícího měsíce.

Náhrada mzdy při DPN bude náležet od 26. 6. (čtvrtek, tj. od 4. pracovního dne DPN) do 5. 7. Od 6. 7. bude náležet nemocenské za kalendářní dny až do ukončení pracovní neschopnosti. Pro výpočet náhrady mzdy při DPN bude za dobu od 26. 6. do 30. 6. použit průměrný výdělek platný k 1. 4. a pro výpočet náhrady mzdy za dobu od 1. 7. do 5. 7. průměrný výdělek platný k 1. 7. Doplňujeme, že náhrada mzdy bude poskytnuta jen za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny.

Tento průměrný hodinový výdělek se dále upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského podle § 21 odst. 1 písm. a) ZNP s využitím tří redukčních hranic.

Ačkoliv je tzv. karenční doba od 1. 7. 2019 zrušena, dle přechodných ustanovení se uplatní právní úprava platná do 30. 6. 2019, pokud dočasná pracovní neschopnost začala před účinností zákona č. 32/2019 Sb. (počátek DPN je 23. 6. 2019).


Redukční hranice

Podle § 192 odst. 2 ZP se pro účely náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti použije průměrný výdělek, který se dále upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Pro přepočet redukčních hranic platných pro výpočet dávek nemocenského pojištění se použije koeficient 0,175 s tím, že se takto vypočítané hodnoty zaokrouhlí na dvě platná desetinná místa nahoru.

    2018 2019 
Redukční hranice
v nemocenském pojištění 
 
I.
II.
III.  
1 000 Kč
1 499 Kč
2 998 Kč  
1 090 Kč
1 635 Kč
3 270 Kč  
Redukční hranice pro
náhradu mzdy při DPN 
 
I.
II.
III.  
175,00 Kč
262,33 Kč
524,65 Kč  
190,75 Kč
286,13 Kč
572,25 Kč  

S použitím hodinových redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku takto:

 • do výše první redukční hranice se započte 90 % průměrného hodinového výdělku,

 • rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %,

 • rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 %,

 • k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Redukce průměrného hodinového výdělku pro r. 2019:

Zápočet do výše I. red. hranice   190,75 × 90 % = 171,675 Kč   
Zápočet rozdílu mezi II. a I. red. hranicí   (286,13 – 190,75) × 60 % = 57,228 Kč   
Zápočet rozdílu mezi III. a II. red. hranicí   (572,25 – 286,13) × 30 % = 85,836 Kč   
Maximální redukovaný průměrný výdělek   171,675 + 57,228 + 85,836 = 314,739 Kč   
Náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku v r. 2019 činí maximálně  314,739 × 60 % = 188,843 Kč za hodinu  

Náhrada mzdy při nařízené karanténě náleží od 1. pracovního dne ve výši 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku, nejvýše však 188,843 Kč za hodinu.

Hodinová náhrada mzdy se dále násobí počtem hodin, které zaměstnanec neodpracoval v období prvních 14 kalendářních dnech trvání DPN. Takto zjištěná celková výše náhrady se zaokrouhlí buď na celé koruny nahoru tak, jako se zaokrouhluje mzda a plat (§ 142 odst. 2 ZP), nebo se uplatní matematický způsob zaokrouhlení. Náhrada mzdy poskytnutá v souladu s § 192 ZP nepodléhá zdanění, ani se z ní neodvádí pojistné.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nenáleží za první tři pracovní dny v rámci prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn, pokud DPN vznikla přede dnem 1. 7. 2019 a trvá i po něm (viz přechodné ustanovení zákona č. 32/2019 Sb.).

Vznikne-li DPN dne 1. 7. 2019 a později, náleží zaměstnanci náhrada mzdy a platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského a pokud pracovní poměr trvá.

Přelom roku 2018 a 2019

Pokud DPN vznikla před 1. 1. 2019 a trvá i po 31. 12. 2018, použije se od 1. 1. 2019 průměrný výdělek platný k 1. 1. 2019 a zredukuje se podle nových redukčních hranic pro rok 2019.

Příklad

Příklad – redukce průměrného hodinového výdělku:

Zaměstnanec dosáhl průměrného hodinového výdělku 476,46 Kč. Výše skutečného průměrného výdělku je mezi druhou a třetí redukční hranicí.

Redukce se provede takto:

Částka do 190,75 Kč se započte ve výši 90 %  171,675 Kč  
Rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %  (286,13 – 190,75) × 60 % = 57,228 Kč  
Částka přesahující druhou redukční hranici se započte ve výši 30 %  (476,46 – 286,13) × 30 % = 57,099 Kč  
Redukovaný průměrný výdělek  171,675 + 57,228 + 57,099 = 286,002 Kč  
Náhrada mzdy při DPN ve výši 60 %  286,002 × 60 % = 171,601 Kč, zaokr. 171,60 Kč za hodinu  

V případě, že by DPN trvala 28 kalendářních dnů a DPN vznikla nejpozději 30. 6. 2019, pak zaměstnanec obdrží náhradu za pracovní dny, které spadnou do období prvních 14 dnů DPN, s výjimkou karenční doby.

Předpokládejme, že zaměstnanec neodpracoval v těchto 14 kalendářních dnech 10 směn po 8 hodinách, přičemž za první tři pracovní dny, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn, mu náhrada nenáleží. Výše náhrady mzdy bude činit (10 – 3) × 8 × 171,60 Kč = 9 609,60 Kč, po zaokrouhlení 9 610 Kč.

Od 15. kalendářního dne mu bude náležet nemocenské, které bude vyplácet OSSZ.

Vznikne-li DPN dne 1. 7. 2019 nebo později, obdrží náhradu i za karenční dobu a v daném případě obdrží náhradu ve výši 10 x 8 x 171,60 = 13 728 Kč.


Splatnost náhrady mzdy při DPN

Náhrada mzdy při DPN je splatná se mzdou za příslušné období. Náhrada mzdy nebo platu se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské, a to v nejbližším výplatním termínu po předložení těchto dokladů. Zaměstnavatel musí stanovit, do kdy nejpozději před výplatním termínem je nutné doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu předložit, aby náhrada mzdy mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena. Pokud zaměstnanec předloží příslušné doklady později, poskytne zaměstnavatel náhradu při DPN až v následujícím výplatním termínu.

Trvá-li DPN déle než 14 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen vystavit zaměstnanci potvrzení o jejím trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni a v další době trvání DPN alespoň 1× za měsíc.

Jestliže zaměstnavatel v případě včasného předložení dokladů zaměstnancem nevyplatí zaměstnanci náhradu mzdy při DPN nebo její část ani do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti mzdy (mzda je splatná do konce měsíce následujícího po měsíci, za který mzda náleží), může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 56 odst. 1 písm. b) ZP.

Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy při DPN, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, náleží mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy při DPN připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

Náhrada mzdy nad zákonnou výši

Náhradu mzdy při DPN lze dohodnout nebo stanovit i za karenční dobu a nad rámec redukčních hranic. V takovém případě však nesmí výše náhrady připadající na 1 hodinu převýšit průměrný hodinový výdělek zaměstnance. Náhrada mzdy při DPN poskytnutá nad rámec zákonem stanovených podmínek podléhá zdanění a též se z ní odvádí zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Vznikla-li DPN dne 1. 7. 2019 a později, náleží náhrada mzdy i za první tři pracovní dny v rámci prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN. Bude-li poskytnuta náhrada mzdy při DPN nad rámec redukčních hranic, nejvýše však za jednu hodinu náhrady do výše průměrného hodinového výdělku zaměstnance, bude nutné z takto nad rámec zákonem stanovených podmínek poskytnuté náhrady mzdy odvést daň i pojistné.

Snížení výše náhrady mzdy

Zákonná výše nebo výše dohodnutá či stanovená vnitřním předpisem se vždy snižuje o 50 % v případě, že si DPN přivodil zaměstnanec:

 • zaviněnou účastí ve rvačce,

 • jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek,

 • při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

V případě, že