Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr - odměňování zaměstnance

11.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr – odměňování zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Za práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr přísluší zaměstnanci odměna. Podle § 138 ZP se výše odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr sjedná se zaměstnancem v příslušné dohodě. Odměna nemusí zahrnovat povinné složky mzdy nebo platu, jako jsou příplatky za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci v noci, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí atd., protože v souladu s ustanoveními § 77 ZP není zaměstnavatel povinen tyto příplatkové mzdy poskytovat. Zaměstnavatel je oprávněn tyto příplatky poskytovat, pokud se tak dohodne se zaměstnancem v dohodě samotné nebo tyto nároky zakotví ve vnitřním předpisu. Obdobně to platí i pro nárok na cestovní náhrady.

Zákoníkem práce je ale omezena minimální výše odměny, která nesmí být nižší než minimální mzda, nikoliv však její maximální výše. Přesto však při výkonu práce na základě dohod musí být zaměstnavatelem respektována zásada rovného zacházení i v oblasti odměňování, podle které přísluší za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda, plat či odměna z dohody.

Podle § 77 odst. 2 písm. h) ZP nesmí být odměna u dohod nižší než minimální mzda. Přestože se na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nevztahuje právní úprava nejnižší úrovně zaručené mzdy, měla by být odměna v minimální výši (minimální mzda) uplatněna jen u nejjednodušších prací, jejichž náročnost odpovídá prvnímu stupni zaručené mzdy, aby nedocházelo k diskriminaci z hlediska odměňování. U náročnějších prací by měla odměna odpovídat náročnosti, odpovědnosti a společenskému významu vykonávané práce.

Nedosáhne-li odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

Pokud v souladu s § 7a ZNP je zúčtovaný měsíční příjem u DPP vyšší než 10 000 Kč, založí účast na nemocenském pojištění. Odměna z DPP vyšší než 10 000 Kč založí účast na zdravotním pojištění. Pro účely odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění je nutné odměny za kalendářní měsíc u téhož zaměstnance sčítat, a pokud součet překročí 10 000 Kč, odvede se pojistné ze všech dohod v rámci téhož kalendářního měsíce. Zaměstnavatel musí plnit i oznamovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně o nástupu a výstupu zaměstnance