dnes je 15.12.2018
Input:

Dovoz a vývoz zboží, služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14 Dovoz a vývoz zboží, služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země

Dovozem a vývozem zboží se rozumí situace, kdy zboží buďto vstupuje ze třetí země na území Evropské unie, nebo naopak vystupuje z území Evropské unie na území třetí země.

Dovoz zboží

Právní úprava

§ 2 odst. 1 písm. d) ZDPH,§ 4 odst. 1 písm. e),§ 7 odst. 2,§ 12,§ 20,§ 23,§ 33,§ 38,§ 71 až § 71g,§ 108 odst. 1 písm. f),§ 108 odst. 2 zákona o DPH

Definice dovozu

Místo plnění u dovozu zboží

Příklad

Plátce dováží zboží z USA. Zboží je přepraveno lodí do Hamburku, následně je přeloženo na kamion a přepraveno do tuzemska.

Pokud plátce zboží propustí do celního režimu volného oběhu již v Německu, místem plnění při dovozu zboží bude Německo a plátce daňové povinnosti související s dovozem splní v Německu. Když plátce bude v Německu zaregistrován k dani z přidané hodnoty a zboží následně převeze do tuzemska, přesun zboží vykáže v německém daňovém přiznání jako přemístění zboží a následně přizná v tuzemsku daň při pořízení zboží.

Pokud je však zboží po vstupu do Evropské unie na místo svého určení v tuzemsku přepravováno v rámci celního režimu tranzitu a do celního režimu volného oběhu vstoupí v tuzemsku (jsou zde vyřízeny i celní formality), místem plnění při dovozu zboží bude Česká republika.

Povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží

Příklad

Společnost zabývající se prodejem drogistického zboží dovezla zboží ze Švýcarska. Zboží jí bylo propuštěno do celního režimu volného oběhu v tuzemsku. Vzhledem k tomu, že je společnost registrována k dani z přidané hodnoty, není jí celním orgánem vyměřena daň, ale společnost přizná daň v rámci podaného přiznání k dani z přidané hodnoty. Vypočtený základ daně a daň uvede na řádku 7 přiznání. Vzhledem k tomu, že nakoupené zboží je určeno k jeho dalšímu prodeji, plátce zároveň uplatní nárok na odpočet daně na řádku 43 přiznání.

Daňový doklad

Základ daně

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících clo.

Příklad

Tuzemský plátce dovezl do tuzemska zboží z Egypta. Základ daně pro vyměření cla (hodnota zboží se zahrnutím přepravy po hranici Evropského společenství) činí 20 000 Kč, clo 1 300 Kč, přeprava v rámci Evropského společenství do prvního místa určení v tuzemsku 2 000 Kč, celně deklarantské služby 300 Kč. Zboží nepodléhá spotřební dani. Základem daně při dovozu bude 23 600 Kč, v případě, že zboží podléhá základní sazbě daně, daň z dovozu bude činit 4 956 Kč. Základ daně a daň plátce uvede na řádku 7, popř. také na řádku 43 přiznání (pokud mu vzniká nárok na odpočet daně).

Pozn.: Do základu daně u zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu z celního režimu pasivního zušlechťovacího styku se nezahrne hodnota služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 zákona o DPH.

Osvobození od daně při dovozu

Obecně platí, že od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně, a dále, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla. Výčet zboží osvobozeného od cla lze nalézt v Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009.

Jedná se např. o zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, osobní majetek fyzických osob, přemístění majetku při přemístění obchodního závodu, zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům, vzorky zboží nepatrné hodnoty, tiskoviny a reklamní materiál, zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy, zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům, zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR (více rovněž viz § 71 zákona o DPH).

Osvobozen od daně je rovněž dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujících. Pro tento typ osvobození jsou dána přesná pravidla, která jsou zakotvena v § 71a až § 71f zákona o DPH.

Osvobozen je rovněž dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně.

V případě, že by nakonec zboží nebylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu nebo dodání do jiného členského státu by nebylo plněním osvobozeným od daně – nebylo by dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě, vznikla by plátci povinnost přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do celního režimu volného oběhu propuštěno.

Vývoz zboží

Právní úprava

§ 7 odst. 2,§ 33a,§ 63 odst. 2,§ 66 zákona o DPH

Definice vývozu

Místo plnění u vývozu zboží

Osvobození při vývozu zboží

Příklad

Plátce dodává zboží švýcarskému zákazníkovi. Aby byly splněny podmínky pro osvobození daného dodání od daně z přidané hodnoty, zboží musí vystoupit z území Evropské unie. Výstup zboží z území Evropské unie je

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz