Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DPH - Účtovanie

7.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.4 DPH - Účtovanie

Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Zúčtovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) sa riadi podľa § 52 PÚPP a účtuje sa na ťarchu alebo v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty, keď na jeho ťarchu sa účtuje nárok na odpočítanie DPH a v prospech tohto účtu daňová povinnosť. Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie DPH sa DPH účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov. § 52 ods. 6 PÚPP obsahuje úpravu účtovania pri nadobudnutí tovaru alebo prijatia služby z iného členského štátu EÚ a ods. 8 úpravu pri pomernom odpočítaní DPH. Podľa ods. 10, ak dôjde ku krádeži majetku, odvod DPH sa vo výške odpočítanej DPH účtuje na ťarchu účtu 549 – Manká a škody so súvzťažným zápisom v prospech účtu 343.

Účtovná jednotka o nároku na vrátenie DPH z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí účtuje na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Ak sa nárok uplatňuje viackrát za účtovné obdobie,