dnes je 13.12.2018
Input:

DPH v rámci EÚ - dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.3 DPH v rámci EÚ - dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Pravidlá a definície pre daňový režim pri dodaní tovaru do iného členského štátu sa v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyskytujú v nasledujúcich ustanoveniach, ktoré určujú:

 • § 2 predmet dane v tuzemsku - zdaniteľné obchody, ak je miesto dodania v tuzemsku,

 • § 13 miesto dodania tovaru s prepravou,

 • § 19 ods. 8 deň vzniku daňovej povinnosti,

 • § 22 základ dane,

 • § 26 prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane,

 • § 43 oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu,

 • § 43 ods. 5, 8 doklady, ktoré preukazujú oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu,

 • § 71 až § 76 pravidlá fakturácie od 1. 1. 2013,

 • § 80 súhrnný výkaz,

Konkrétne vysvetlenie

Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte nazývame intrakomunitárne dodanie tovaru. Je to v podstate druhá strana itrakomunitárneho nadobudnutia tovaru u odberateľa.

Pri dodaní tovaru z jedného členského štátu do druhého členského štátu platí princíp, že tovar má byť zdanený v krajine nadobudnutia. Aby mohlo byť toto pravidlo uplatnené, tak musia byť splnené podmienky pre oslobodenie v krajine dodávateľa.

Oslobodenie od dane

Dodávka tovaru do iného členského štátu je v tuzemsku (na Slovensku) oslobodená od dane v prípade, ak sú súčasne splnené dve základné podmienky :

 • príjemca tovaru (odberateľ) je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte (musí mať pridelené IČ DPH v inej členskej krajine),

 • tovar musí byť odoslaný alebo prepravený do iného členského štátu; tovar môže prepraviť kupujúci alebo predávajúci, alebo ho prepraví prepravca na ich účet.

Ak je odberateľom tovaru v inom členskom štáte osoba, ktorá nie je identifikovaná pre daň, dodávka tovaru sa v tuzemsku zdaňuje (uplatní sa slovenská DPH).

Pri dodaní nových dopravných prostriedkov, ktoré sú odoslané alebo prepravené z tuzemska do iného členského štátu sa uplatní oslobodenie vždy, bez ohľadu na postavenie príjemcu.

Miesto dodania

Pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu je miesto dodania tuzemsko. Určuje sa podľa základného pravidla – dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona). Dodanie tovaru je v tomto prípade oslobodené od dane (§ 43 ods. 1 zákona). Slovenský platiteľ dane, ak dodá tovar do iného členského štátu, je povinný preukázať splnenie podmienok pre oslobodenie od DPH (§ 43 ods. 5 zákona). Tú skutočnosť preukazuje kópiou faktúry a ďalšími dokladmi – podľa situácie, kto zabezpečuje prepravu.

Oprava faktúry

Ak dodávateľ nemá informáciu o tom, že odberateľ je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte, slovenský platiteľ dane je povinný uplatniť pri dodaní tovaru do iného členského štátu slovenskú DPH.

Ak by sa následne preukázalo, že odberateľ zdanil tovar v členskom štáte, v ktorom sa skončila preprava tovaru (odberateľ je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte, ale neposkytol informáciu o tom dodávateľovi), dodávateľ na základe žiadosti, resp. pri vrátení faktúry so žiadosťou o opravu, vykoná opravu faktúry – opravu dane.

Slovenský platiteľ opravu dane vykoná prostredníctvom podania dodatočného daňového priznania k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom pôvodne uplatnil daň. Keďže opravou vzniká nižšia daňová povinnosť, za podanie dodatočného daňového priznania slovenskému dodávateľovi nevzniknú sankcie.

Informácia na faktúre, novela od 1. 1. 2013

Na faktúre vystavenej pri dodaní tovaru do iného členského štátu, ktorý je oslobodený od dane, musí platiteľ uvádzať odkaz na tuzemský zákon o DPH (§ 42 alebo § 43 zákona) alebo odkaz na smernicu Rady 2006/112/ES alebo uvedie informáciu – „dodanie je oslobodené od dane”.

Súhrnný výkaz

Platiteľ dane, ktorý dodáva tovar oslobodený od dane do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň, je povinný okrem daňového priznania podať aj súhrnný výkaz (§ 80 zákona). Súhrnný výkaz sa musí podávať elektronickými prostriedkami najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré je povinnosť výkaz podať. Hodnota dodaných tovarov a dodaných služieb sa uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Súhrnný výkaz platiteľ dane podáva za každý kalendárny mesiac, v ktorom:

 • dodal tovar oslobodený od dane (podľa § 43 ods. 1),

 • premiestnil tovar oslobodený od dane (§ 43 ods. 4),

 • zúčastnil sa na trojstrannom obchode (§ 45),

 • dodal službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, ale je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a táto osoba je povinná platiť daň.

Platiteľ môže súhrnný výkaz podávať štvrťročne (za kalendárny štvrťrok) za podmienky, že hodnota dodaného tovaru nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne hodnota v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahla hodnotu 100 000 eur.

Ak platiteľ dodáva len služby do iného členského štátu, pri ktorých je miesto dodania podľa § 15 ods. 1, môže podávať súhrnné výkazy štvrťročne. Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor.

Novela zákona od 1. 10.2012

Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. 10. 2012 sprísňujú podmienky preukázania oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do IČŠ, ktoré sú definované v ustanoveniach § 43 ods. 5 a 8 zákona. Predpísané doklady, ktorými bude dodávateľ, platiteľ dane preukazovať prepravu tovaru do IČŠ budú predstavovať povinný dôkazný prostriedok pre uznanie oslobodenia od dane.

Platiteľ dane (dodávateľ) je povinný preukázať, že sú splnené podmienky pre oslobodenie vždy kópiou faktúry a ďalšími dokladmi, podľa toho ako a kým sa uskutočnila preprava, resp. odoslanie tovaru.

Ak prepravu zabezpečuje dodávateľ alebo odberateľ

 • dokladom o odoslaní tovaru – ak je preprava zabezpečená poštovým podnikom,

 • kópiou dokladu o preprave tovaru (prepravný doklad CMR), v ktorom je potvrdené odberateľom alebo ním poverenou osobou prevzatie tovaru v IČŠ, ak je preprava zabezpečená inou osobou ako poštovým podnikom (zavádza povinnosť potvrdzovania prijatia tovaru odberateľom, ak prepravu vykonáva tretia osoba); ak platiteľ takúto kópiu dokladu o preprave tovaru nemá – prevzatie tovaru v IČŠ je povinný preukázať iným dokladom.

Ak prepravu tovaru vykonáva dodávateľ alebo odberateľ:

potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou. V zákone sú vymenované údaje, ktoré toto potvrdenie musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu (všetky identifikačné údaje o odberateľovi),
 2. množstvo a druh tovaru,
 3. adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v IČŠ, ak prepravu vykoná dodávateľ alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu vykonáva odberateľ,
 4. meno a priezvisko vodiča motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,
 5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru.

Okrem toho je platiteľ povinný preukázať splnenie podmienok pre oslobodenie tovaru od dane aj inými dokladmi, ako napríklad zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.

CMR – nákladný list

Ak prepravu zabezpečuje napríklad tretia osoba kamiónovou dopravou – preprava je vykonávaná na základe Dohody o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave (CRM). Vzťahuje sa na každú zmluvu pri cestnej preprave zásielok za úhradu realizovanú v rámci medzinárodnej kamiónovej dopravy, ak miesto prevzatia zásielky a miesto dodania zásielky je v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohody CMR.

Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list CMR, ktorý je v medzinárodnej kamiónovej doprave jednoznačne najvýznamnejším prepravným dokumentom. Nákladný list CMR je dokladom o akceptácii prepravných podmienok podľa Dohody CMR a zároveň je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy. V prípade, ak nákladný list chýba, alebo sa stratí, prípadne má nedostatky, platia naďalej všetky ustanovenia konkrétnej prepravnej zmluvy. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

Nákladný list CMR sa vystavuje v troch kópiách. Prvá – červená (vrchná) časť je pre odosielateľa, druhá – modrá časť je určená pre príjemcu a tretiu – zelenú časť si nechá dopravca. Prípadné ďalšie kópie (čierne) sú určené colným orgánom, zasielateľom a pod.

Predkladanie dokladov

Ak prepravu tovaru z tuzemska do IČŠ v EÚ vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, je platiteľ (dodávateľ) povinný mať podľa ustanovení § 43 ods. 8 zákona o DPH príslušné doklady k dispozícii do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. V prípade, že platiteľ nebude mať v stanovenej lehote k dispozícii príslušné doklady – t.j. faktúru alebo úplné doklady o preprave – platiteľ musí dodaný tovar dodaniť, vykáže tovar s daňou v daňovom priznaní. To znamená, že uvedie dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.

Daňové priznanie

Dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré je oslobodené od dane, platiteľ dane uvádza v daňovom priznaní na riadku č. 15 a 16. Ak bola faktúra vystavená v cudzej mene – v daňovom priznaní sa uvádza základ dane, prepočítaný na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo NBS, ktorý platí „v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti”.

Dokladovanie

Dokladom pre účtovanie je faktúra – daňový doklad, ktorý je dodávateľ tovaru, platiteľ dane, povinný vystaviť podľa § 72 zákona o DPH. Súčasne má dodávateľ povinnosť preukázať podmienky pre oslobodenie tovaru od DPH, a to dokladmi o preprave tovaru (§ 43 ods. 5 zákona).

Č.   Text účtovného prípadu   MD   D   
1.   Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu   311   601   

3.1 DEŇ VZNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ TOVARU Z TUZEMSKA DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

Právne predpisy a súvisiace predpisy

Základné pravidlá a definície pre daňový režim pri dodaní tovaru do iného členského štátu upravuje:

- zákon č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v:

 • § 19 ods. 8 deň vzniku daňovej povinnosti,

 • § 43 oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu,

 • § 43 ods. 5, 8doklady, ktoré preukazujú oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu,

 • § 71 až § 76 pravidlá fakturácie od 1.1.2013,

 • § 80 súhrnný výkaz.

Konkrétne vysvetlenie

Ak platiteľ dane dodá tovar do iného členského štátu (ďalej len „IČŠ”) osobe, ktorá je v IČŠ identifikovaná pre daň – dodanie tovaru je pri splnení podmienok definovaných v ustanoveniach § 43 zákona o DPH oslobodené od dane. Platiteľovi dane teda nevzniká daňová povinnosť, napriek tomu je dôležité pre platiteľa správne určiť deň dodania a deň vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru.

Je to dôležité z dôvodu, že platiteľ je povinný dodanie tovaru s oslobodením podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona uviesť v daňovom priznaní a súčasne za kalendárny mesiac, resp. štvrťrok, v ktorom dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1, podať súhrnný výkaz.

Novela zákona od 1. 1. 2013

Novelou zákona o DPH (zákonom č. 246/2012 Z. z.) s účinnosťou od 1.1. 2013 bol v ustanovení § 19, v ktorom sú definované pravidlá určujúce okamih vzniku daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služby - zmenený text ods. 8 zákona o DPH. Text „za deň dodania tovaru sa považuje” sa nahrádza slovami – „dňom vzniku daňovej povinnosti je”. Touto zmenou v podstate dochádza len k spresneniu/zosúladeniu tohto ustanovenia s európskou smernicou.

Pri dodaní tovaru do iného členského štátu by mal byť deň dodania u dodávateľa a deň nadobudnutia u odberateľa totožný – dodávateľovi aj nadobúdateľovi tovaru by mala vznikať daňová povinnosť v ten istý deň. Je dôležité, aby platitelia dane mali tieto plnenia vo svojich záznamoch v tom istom období – dodávateľ v súhrnnom výkaze a nadobúdateľ tovaru v daňovom priznaní ako nadobudnutie tovaru.

Hodnota dodaných tovarov a

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz