dnes je 20.2.2019
Input:

Drobný majetek

17.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný majetek

Ing. Jan Ambrož

Daňové předpisy bedlivě zkoumají výši odpisů majetku, které lze uznat jako daňově účinné. Proto v zákoně o daních z příjmů nalezneme v § 26 a násl. ZDP poměrně podrobný popis pro kategorie hmotný majetek (HM) a nehmotný majetek (NM).

Pozor!
Neméně důležité je, jak se v daních a účetnictví promítnou výdaje na pořízení takového majetku, který není podle ZDP hmotným nebo nehmotným majetkem, je drobným hmotným a nehmotným majetkem (DrM).

Právní úprava

Právní úprava

V daňových a účetních předpisech není jednoduché se zorientovat, a tak je obtížné nalézat správné postupy pro drobný majetek:

 • Pro daň z příjmů je například nepřímo zmínka pro drobný hmotný a nehmotný majetek – viz § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

 • V účetnictví, ve Vyhlášce nalezneme informace pro Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (tj. DHM a DNM) – podstatné pro následné určení drobného majetku v § 6 PVZÚ (DNM) a § 7 (DHM), § 11 (zásoby), § 56 (odpisování technického zhodnocení DrM). Významný je také ČÚS č. 017, část 3.11.1.

Výklad

V úvodní části si vysvětlíme, co rozumíme drobným majetkem a rozdíly mezi účetním a daňovým pojetím (A), jak účtujeme o drobném majetku a vliv na základ daně rozebereme ve druhé části (B). V závěru uvádíme specifické případy, například nájem, technické zhodnocení drobného majetku a vazby na daň z přidané hodnoty (C).

(A) Kategorie drobný majetek

Je třeba zdůraznit, že podle teorie nemůžeme dát rovnítko mezi pojmy:

Daňový Účetní 
Hmotným a nehmotným majetkem  Dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem  

Rada
Uvedené platí, přestože se v praxi většinou kategorie daňové jakoby rovnají účetním.

Co je drobným majetkem?

Velmi zjednodušeně se jedná o aktiva, resp. majetek, který:

 • není výše uvedenou účetní kategorií (A1),

 • ale existuje zásadní omezení pro daň z příjmů – není ani daňovou kategorií (A2), přestože může být dlouhodobým hmotným nebo nehmotným majetkem (A3).

(A1) Účetnictví

Drobným majetkem, tj. takovým, který není DHM nebo DNM, se zabývají účetní předpisy.

Definice DrHM

Do kategorie „drobný hmotný majetek” patří podle Vyhlášky:

 • „… hmotné movité věci a jejich soubory se samostatně technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok…”,

 • a dále podle finančního limitu stanoveného účetní jednotkou, tj. který není dlouhodobým hmotným majetkem.

Rada
V kontextu výše uvedené definice je třeba klasifikovat jednotlivé položky, ne vše je drobným majetkem. Podstatné je mimo jiné kritérium doby použitelnosti.

Příklad
Paní účetní při rozúčtovaní faktury došlé musí rozlišit například:

 • spotřební materiál, byť je pořizovací „jednotková” cena v řádu několika tisíc korun, a

 • drobný materiál, i když jeho jednotková cena je několik set korun.

Na základě správného posouzení se zvolí metodika účtování, rozebraná v následující kapitole (B), a to se zohledněním kritéria „doba použitelnosti”.

Pozor!
Velmi obdobně se přistupuje v účetnictví k dlouhodobému nehmotnému majetku. Společným jmenovatelem je také, že tyto položky účetní jednotka nevykazuje jako dlouhodobý majetek, neboť si sama může stanovit výši pořizovací ceny (A3).

Definice DrNM

Podle Vyhlášky se jedná o „drobný nehmotný majetek”:

 • „…nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software…s dobou použitelnosti delší než jeden rok…”.

Rada
Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou dobu nebo uchovatelný pro další činnost…

Drobný majetek jako zásoba

Podle § 9 PVZÚ účtujeme o drobném majetku, který není vykázán v aktivech jako dlouhodobý majetek, jako o zásobách, opět s kritériem doby použitelnosti delší než jeden rok.

(A2) Daň z příjmů

Pro daň z příjmů platí při stanovení následujících pojmů jasná pravidla, rozebraná v samostatných článcích:

 • hmotný majetek podle § 26 odst. 2 ZDP, mj. limit vstupní ceny vyšší než 40 000 Kč,

 • nehmotný majetek se klasifikuje podle § 32 odst. 2 ZDP, finanční hranice vyšší než 60 000 Kč.

Příklad
Společnost Gama si pořídila hmotný majetek: server za 42 000 Kč a nehmotný majetek skladový program za 62 000 Kč. Jiné položky: notebook za 38 000 Kč a program evidence prodeje za 58 000 Kč jsou drobným hmotným a nehmotným majetkem.

(A3) Účetnictví vs. daně

Porovnáme-li si obsah pojmů DHM/DNM a HM/NM, zjistíme, že snadno může dojít ke zdánlivé kolizi mezi účetními a daňovými předpisy. Klíčové jsou ustanovení Vyhlášky, které v §§ 6 a 7 nabízejí právo stanovit si finanční limity:

 • „…od výše ocenění určené účetní jednotkou…”

právě pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Příklad
Představme si, že společnost Gama si stanovila v souladu s účetními předpisy horní hranice pro dlouhodobý majetek:

 • hmotný 50 000 Kč, a

 • nehmotný 70 000 Kč.

O novém serveru a skladovém programu účtuje jako o drobném majetku.

Pozor!
Postup pro navazující úpravu základu daně naleznete v části B3.

Rada
Pro pořádek si dodejme, že finanční hranice si účetní jednotka může stanovit i nižší, než které uvádí zákon o daních z příjmů.

Příklad
Rozhodnutí vedení společnost Delta – opět podle platných účetních předpisů – je jiné a horní hranici pro dlouhodobý majetek jsou stanoveny:

 • hmotný 30 000 Kč, a

 • nehmotný 50 000 Kč.

O novém notebooku a programu evidence prodeje účtuje jako o dlouhodobém majetku.

Pozor!
Žádné úpravy pro daň z příjmů se v tomto případě neprovádějí, neboť se nejedná a ani nemůže o hmotný nebo nehmotný majetek podle zákona o daních z příjmů.

(B) Účtování drobného majetku a vliv na daň z příjmů

Účetní jednotka má k dispozici několik variant účtování (B1), které mají přímý vliv na stanovení účetního výsledku a základu daně z příjmů (B2). Jiné hodnotové parametry pro DHM a DNM a dopad na daně si vysvětlíme v části B3.

(B1) Účetní metody

Právo volby metody účtování drobného majetku je velmi příjemné. Skutečně rozhodující slovo má vedení účetní jednotky.

Směrnice

V každém případě je nutné, aby zvolený způsob účtování byl jednoznačně popsán v účetní směrnici.

Varianty účtování

Rozhodujeme se mezi třemi možnostmi účtování drobného majetku:

 • přímo do spotřeby nebo přes vyskladnění zásob (B1.1),

 • odpisování (B1.2) a

 • časové rozlišení (B1.3).

Jednorázový náklad (B1.1)

Drobný majetek, ať už hmotné (DrHM) nebo nehmotné povahy (DrNM), nemusí být odpisován. Lze jej zaúčtovat přímo na nákladové účty nebo je vedena na skladě a dán do spotřeby vyskladněním.

Příklad
Firma Stavba se rozhodla, že drobný majetek s pořizovací cenou do 5 000 Kč bude účtovat přímo do nákladů. Fakturu za nákup pěti vrtaček v jednotkové ceně 4 000 Kč zaúčtovala na účet 501. Pořízení drobného účetního programu na evidenci docházky za 15 000 Kč je zachyceno na účtu 518.

Příklad
O drobném hmotném majetku v pořizovací ceně 5 001 až 15 000 Kč firma Stavba rozhodla, že bude skladován. Pořízení vrtné soupravy za 9 000 Kč se zaúčtuje nejdříve do zásob (viz A1).

Text  Částka  MD   
1. Faktura od dodavatele  9 000  112  321  
2. Spotřeba - vyskladněno 9 000  501  112  

Odpisování (B1.2)

Opět záleží na kritériích, které si zvolí účetní jednotka.

Příklad
Firma Stavba má ve směrnici upravena následující pravidla pro odpisování drobného majetku:

 • minimální výše ceny pořízení DrHM je částka 15 001 Kč, odpis je na 24 kalendářních měsíců,

 • pro DrNM hodnota 20 001 Kč, doba odpisování 36 kalendářních měsíců.

Fakturu za nové diagnostické zařízení (cena 24 000 Kč) zaúčtuje firma Stavba na účet 029, za drobný software (23 000 Kč) na účet 019.

Časové rozlišení (B1.3)

Pokud není drobný majetek „ihned” spotřebován nebo odpisován, je zásobou. Její účtování však může být přes skupinu 38, a to v souladu s účetními předpisy.

Rada
Podle Českého účetního standardu č. 017, platí, že v případech, kdy jde o „…náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání…”, je možné využít časové rozlišení. Co tato zásada znamená v praxi, si ukážeme na dalších příkladech.

Příklad
Navazujeme na předchozí příklad. Pro drobný hmotný majetek – větší množství mobilních telefonů určených pro terénní pracovníky, si stanovila firma Stavba následující specifický postup:

 • je-li pořizovací cena vyšší než 5 001 Kč, ale nižší než 15 001 Kč,

 • jejich pořízení se účtuje na účet 381.

Do spotřeby se následně odúčtují operací MD 501/D 381.

Rada
Kritéria pro drobný majetek jsou finanční hranice, ale také často i věcná, o jaký typ majetku se jedná. Velmi často se používá tato metoda pro účtování pořízení nábytku, počítačů apod.

Příklad
Kdyby si společnost INFO pořídila v lednu 2018 celkem 10 počítačů, každý za 24 000 Kč, měla by zvážit metodiku účtování. V souladu se směrnicí byly počítače zařazeny do zásob, ale jedná se o větší rozsah

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz