Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Hmotný majetek a jeho odpisy

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Hmotný majetek a jeho odpisy

Ing. Miloš Hovorka

Daňovým výdajem jsou výdaje spojené s pořízením hmotného majetku prostřednictvím odpisů podle § 26 až § 33 ZDP. Hmotným majetkem se stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.

Druhy hmotného majetku   Podmínky   Poznámka, tip, doporučení  
Samostatné hmotné movité věci, popř. soubory hmotných movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením   Jejich vstupní cena podle § 29 ZDP je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.   § 26 odst. 2 písm. a) ZDP

Za samostatné hmotné movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.

Příklady takovýchto samostatných hmotných movitých věcí jsou uvedeny v pokynu GFŘ D-22, kde je také uvedeno, jaké technické vybavení stavebních děl je nedílnou součástí stavebních děl, a tudíž nemůže být považováno za samostatnou movitou věc.  
Budovy, domy a jednotky   Limit vstupní ceny zde není stanoven.   Jde o jednotky vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů i podle občanského zákoníku. Součástí vstupní ceny jednotky není ta část jednotky, která je pozemkem.

§ 26 odst. 2 písm. b) ZDP  
Stavby   Jde o stavby s výjimkou:

1. provozních důlních děl,

2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,

3. oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou.

Limit vstupní ceny zde není stanoven.  
§ 26 odst. 2 písm. c) ZDP  
Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky   Patří sem:

a) ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha,

b) ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 1 000 keřů na 1 ha,

c) chmelnice a vinice.

Limit vstupní ceny zde není stanoven.  
§ 26 odst. 2 písm. d) ZDP  
Dospělá zvířata a jejich skupiny   Jejich vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč.   § 26 odst. 2 písm. e) ZDP  
Jiný majetek   Patří sem:

  • technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku,

  • technická rekultivace,

  • výdaje hrazené uživatelem, které podle účetních předpisů nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40 000 Kč,

  • právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.

 
§ 26 odst. 2 písm. f) ZDP
§ 26 odst. 3 ZDP  

Odpisovat hmotný majetek mohou poplatníci uvedení v § 28 ZDP.

Nově může od zdaňovacího období započatého v roce 2017 hmotný majetek odpisovat i příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření a dobrovolný svazek obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí.

Při splnění podmínek stanovených zákonem č. 170/2017 Sb. v novém § 28 odst. 7 ZDP, může technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne 1. 7. 2017 a později odpisovat i poplatník, který není nájemcem ani uživatelem a kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek, na němž bylo technické zhodnocení provedeno (to znamená například i podnájemce).

Příklad

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH, nakoupil v roce 2018 výpočetní techniku. Na faktuře je uvedeno položkově následující (ceny jsou včetně DPH):

Počítač (centrální jednotka): 25 000 Kč

Monitor: 10 000 Kč

Klávesnice: 400 Kč

Tiskárna: 6 000 Kč

----------------------------------------------

Celkem k úhradě: 41 400 Kč

Žádná z výše uvedených věcí nemá vyšší cenu než 40 000 Kč, věci jsou pořízeny samostatně (viz položkový rozpis s cenou na faktuře) a podnikatel se rozhodl, že z nich vytvářet soubor movitých věcí nebude.

Podnikatel tak nakoupil 4 samostatné movité věci, přičemž žádná z nich není hmotným majetkem. Po úhradě faktury v roce 2018 si může v roce 2018 uplatnit jako daňový výdaj částku 41 400 Kč.

Za samostatnou hmotnou movitou věc se např. podle pokynu GFŘ D-22 považují přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku a to přesto, že jsou s budovou nebo stavbou pevně spojeny a za nedílnou součást stavebních děl se považují vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika).

To platí samozřejmě za předpokladu, že přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku netvoří s budovou jeden funkční celek. Pokud by ho tvořily, byly by i ony nedílnou součástí budovy.

Příklad

Pořídí-li si obchodní společnost jednotlivé stroje jako hlavní funkční předmět patřící do odpisové