Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inventarizácia v účtovníctve 2017 (2. časť)

7.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.32 Inventarizácia v účtovníctve 2017 (2. časť)

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Ivana Glazelová

Prvou fázou vykonávanej inventarizácie je inventúra. Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťujú skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania (rozdielu majetku a záväzkov) v jednotkách množstva a peňažných jednotkách. Pri majetku, pokiaľ je to možné a jeho charakter to dovoľuje, sa zisťuje skutočný stav okrem peňažných jednotiek prioritne v jednotkách množstva (ks, m, l, kg atd.). Inventúru vykonáva účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: „Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.”

Druhy inventúr poznáme: fyzická, dokladová a kombinovaná inventúra.

V § 30 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa uvádza: „Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.”

Fyzická inventúra sa vykonáva u zásob, u dlhodobého hmotného majetku, u niektorých druhov dlhodobého nehmotného majetku (napr. aktivované náklady na vývoj), u peňažných prostriedkov v hotovosti, u cenín, u cenných papierov v listinnej podobe.

Dokladová inventúra sa vykonáva u pohľadávok, u záväzkov, u položiek vlastného imania, u peňažných prostriedkov na bankových účtoch, u bankových úverov, u finančných výpomocí, u tých druhov majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru napr. u cenných papierov v zaknihovanej podobe. Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje tiež dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia. Aj rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška.

Kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry sa vykonáva u takých druhov majetku, kde je potrebné fyzické zistenie a dokladové overenie, napr. u pozemkov a stavieb je potrebná fyzická obhliadka a dokladové overenie ich vlastníctva, u niektorých druhov dlhodobého nehmotného majetku (napr. softvér).

Výsledky vykonanej inventúry, t. j. zistené skutočné stavy majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania), zodpovední pracovníci zaznamenajú do inventúrnych súpisov.

Inventúrny súpis predstavuje účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4 ZoÚ). Zákon o účtovníctve (§ 30 ods. 2 ZoÚ) vymedzuje obsah inventúrneho súpisu a ustanovuje povinnosť jeho archivácie počas piatich rokov (§ 35 ods. 3 ZoÚ), nasledujúcich po roku, ktorého sa týka.

Poznámka: V pripravovanej predkladanej novele zákona o účtovníctve v roku 2017 sa navrhuje zosúladiť dobu archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu. Pričom v súlade s § 31 ZoÚ môže účtovná jednotka archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme podľa jej vlastného rozhodnutia. A to v § 35 ZoÚ (uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie) ods. 3 písm. b) a c) sa navrhuje slovo „piatich” nahradiť slovom „desiatich”.

Inventúrny súpis musí obsahovať tieto informácie:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa spôsobov oceňovania v znení § 25 ZoÚ,

d) miesto uloženia majetku,

e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,

f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa spôsobov oceňovania v znení § 25 ZoÚ,

g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,

h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa piatej časti zákona - Spôsoby oceňovania v znení § 26 ZoÚ§ 27 ZoÚ, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,

i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,

j) poznámky.

Porovnanie skutočných stavov zistených inventúrou s účtovnými stavmi a zaúčtovanie príslušných účtovných prípadov

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov spísaný v inventúrnych súpisoch (skutočný stav) ako výsledok inventúry sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) vykazovaným v účtovníctve (účtovný stav).

Výsledky porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve sa uvedú v inventarizačnom zápise. Ak vznikne nenulový inventarizačný rozdiel, je potrebné ho zaúčtovať na príslušné účty, aby sa účtovný stav na účtoch majetku a záväzkov zosúladil so stavom skutočným. To znamená, účtovný stav sa upraví na skutočný stav zistený inventúrou.

Podľa opatrenia pre podnikateľov účtujeme rozdiely zistené pri inventarizácii takto (§ 11 postupov účtovania v PÚ):

1) Na príslušné účty nákladov alebo výnosov sa účtujú inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 7 ZoÚ okrem

a) chýbajúcich cenných papierov, kedy sa vykáže ich úbytok na analytickom účte Cenné papiere v umorovacom konaní, ak sa začne umorovacie konanie,

b) schodku peňažných hotovostí a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

2) Prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.

3) Prebytok zásob vlastnej výroby vrátane zvierat sa účtuje na príslušné účty zmeny stavu vnútroorganizačných zásob. Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže chybné účtovanie podľa odseku 2, sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Nakupované zásoby:

Pri spôsobe A účtovania zásob: Inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak ide o prebytky alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, ak je možné preukázať, že prišlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predávaného tovaru; úbytky materiálu a tovaru do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy.

Pri spôsobe B účtovania zásob: Stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 – Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na účte 501 – Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach so súvzťažným zápisom na účte 504 – Predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 - Manká a škody;

Prebytky zásob sa účtujú v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy, ak možno preukázať, že došlo k prebytku nesprávnym