Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inventarizácia v účtovníctve 2017 (3. časť)

14.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.33 Inventarizácia v účtovníctve 2017 (3. časť)

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Eva Mihalíková

Inventarizácia zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovnej jednotke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nielen v jednotkách množstva ale aj v peňažných jednotkách. Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok a záväzky v účtovnej závierke ku dňu ocenenia - ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, spôsobom podľa § 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o ekonomickej situácii účtovnej jednotky k tomuto dňu. Zmeny v ocenení majetku a záväzkov nepredstavujú inventarizačný rozdiel.

Pri porovnávaní skutočného a účtovného stavu majetku a záväzkov pri inventarizácii sa posudzuje aj reálnosť ich ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V sústave podvojného účtovníctva je s tým spojené účtovanie príslušných účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zníženie hodnoty majetku sa väčšinou nevyjadruje priamo zmenou ocenenia na účte, na ktorom je majetok evidovaný, ale účtuje sa a vykazuje nepriamo prostredníctvom korekčných účtov oprávok, opravných položiek, príp. iných príslušných účtov.

  • V prípade odpisovaného majetku zníženie hodnoty majetku je prirodzený jav zodpovedajúci fyzickému a morálnemu opotrebeniu majetku pri jeho používaní. Účtovné odpisy vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku a účtujú sa v prospech účtu účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Spôsob zaokrúhľovania a metódy odpisovania sa uvádzajú v odpisovom pláne.

  • V osobitných prípadoch sa ocenenie majetku upraví zaúčtovaním príslušných opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu súvzťažne s príslušným nákladovým účtom 505 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám, 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam, 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku, resp. 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku. U zásob sa za opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku považuje skutočnosť, ak čistá realizačná hodnota zásob (realizačná hodnota znížená o náklady spojené s ich realizáciou - predajom) je nižšia ako ocenenie týchto zásob v účtovníctve.

  • Záväzky sa v účtovníctve uvedú v ich skutočnej výške. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že ich suma je iná ako je ich suma v účtovníctve, nevytvárajú sa opravné položky, ale ich zvýšenie alebo zníženie sa účtuje priamo na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov alebo v prospech príslušného účtu výnosov, napríklad, ak nie je záväzok splatený alebo splácaný včas a podľa zmluvy vzniká povinnosť platiť úroky z omeškania alebo penále.

  • Zákonom stanovené druhy majetku (ako podielové cenné papiere a podiely, realizovateľné a obchodovateľné cenné papiere a podiely, deriváty a komodity) sa ocenia reálnou hodnotou, čo sa zabezpečí zaúčtovaním oceňovacích rozdielov z precenenia majetku podľa ich charakteru na účtoch 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení, 564 - Náklady na precenenie cenných papierov, 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov. Oceňovanie reálnou hodnotou nepoužívajú mikro účtovné jednotky.

  • Majetok a záväzky znejúce na cudziu menu sa prepočítavajú aktuálnym referenčným kurzom ECB, resp. NBS určeným a vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté rozdiely z prepočtu konečného zostatku majetku a záväzkov v cudzej mene sa zaúčtujú na príslušné účty kurzových rozdielov: 563 - Kurzové straty, 663 - Kurzové zisky.

Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení zníženia ich hodnoty nie je vyššie ako predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou.

V prípade majetkových súčastí, ktoré sa neoceňujú reálnou hodnotou a ich cena stúpla (s výnimkou majetku v cudzej mene) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v porovnaní s ich ocenením v účtovníctve, toto zvýšenie ocenenia sa neúčtuje a majetok zostáva ocenený v historických cenách, v ktorých bol v účtovníctve vedený. Tento rozdiel sa považuje za tichú rezervu, ktorá sa neúčtuje a nevykazuje dovtedy, kým nie je tento rozdiel realizovaný predajom