dnes je 22.4.2019
Input:

Jak se postupuje při zrychleném odpisování

2.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2.12.9
Jak se postupuje při zrychleném odpisování

Ing. Miloš Hovorka

Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou podle § 32 odst. 1 ZDP odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty pro zrychlené odpisování:

Koeficienty pro zrychlené odpisování

Odpisová skupina  v prvním roce
odpisování 
v dalších letech
odpisování 
pro zvýšenou
zůstatkovou cenu 
10  11  10 
20  21  20 
30  31  30 
50  51  50 

Zvýšení odpisů v 1. roce

Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku

a) v prvním roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování; přitom poplatník, který je prvním odpisovatelem (kdo to je, je stanoveno v § 31 odst. 6 ZDP), může tento odpis zvýšit

  1. o 20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, označeného v klasifikaci produkce CZ-CPA kódem 28.3., a to jen u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou (kdo se za něj považuje – viz výše),
  2. o 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod označeného v klasifikaci produkce CZ-CPA kódem 28.29.12 využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem do podtřídy 125113, pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 28, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32 ,
  3. o 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v bodech 1 a 2 a v § 31 odst. 5 ZDP (viz výše),

Odpis v prvním roce odpisování

b) v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již odpisován.

Odpis v dalších letech odpisování

Zrychlené odpisování u technického zhodnocení

Při zrychleném odpisování majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení se odpisy stanoví:

  1. v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu,
  2. v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny.

Zkrácení doby odpisování

Při zkrácení doby odpisování podle § 30 odst. 1 ZDP u již odpisovaného hmotného majetku, kdy rozdíl mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již hmotný majetek odpisován, je menší než 2, se pro stanovení ročního odpisu použije vždy rozdíl mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již hmotný majetek odpisován, ve výši 2; přitom do počtu let se zahrnují pouze celá zdaňovací období podle § 21a ZDP.

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Příklad

Pokud by se stavební společnost z předchozích příkladů rozhodla u kopírovacího stroje pořízeného v roce 2015 uplatnit zrychlené odpisování s tím, že využije v prvním roce odpisování zvýšení odpisu o 10 % vstupní ceny podle výše uvedeného písm. a) bodu 3., bude průběh odpisování v jednotlivých zdaňovacích obdobích následující:

Rok  Odpisy (v Kč)  Zůstatková cena (v Kč) 
2015 21.667 (50.000/3 + 10 % z 50.000)  28.333 (50.000 – 21.667) 
2016  18.889 [2 x 28.333/(4 – 1)]  9.444 (50.000 – 21.667 – 18.889) 
2017  9.444 [2 x 9.444/(4 – 2)]  0 (50.000 – 21.667 –18.889 – 9.444) 
Celkem  50.000 

Kdyby stavební společnost nechtěla z různých důvodů využít zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % vstupní ceny kopírovacího stroje, byl by průběh odpisování v jednotlivých zdaňovacích obdobích potom následující:

Rok  Odpisy (v Kč)  Zůstatková cena (v Kč) 
2015  16.667 (50.000/3 )  33.333 (50.000 – 16.667) 
2016  22.222 [2 x 33.333/(4 – 1)]  11.111 (50.000 – 16.667 – 22.222) 
2017  11.111 [2 x 11.111/(4 – 2)]  0 (50.000 – 16.667 – 22.222 – 11.111) 
Celkem  50.000 

Příklad

Poplatník si pořídil v roce 2014 stroj za 1 000 000 Kč, který správně zařadil do odpisové skupiny 2 a zrychleně odpisoval s využitím zvýšeného 10 % odpisu v prvním roce odpisování.

Odpisy tak za rok 2014 činily 300 0000 Kč (1 000 000/5 + 10 % z 1 000 000) a zůstatková cena 700 000 Kč (1 000 000 – 300 000).

V roce 2015 došlo k technickému zhodnocení (modernizaci) stroje ve výši 100 000 Kč a proto tyto výdaje zvyšují jeho zůstatkovou cenu. Zvýšená zůstatková cena tak činí 800 000 Kč (700 000 + 100 000).

Odpisy za rok 2015 budou proto činit 320 000 Kč (2 x 800 000/5).

V roce 2016 by zase činily 190 000 Kč ((2x 380 000/(5-1)).

Na rozdíl od rovnoměrného odpisování při zrychleném odpisování není v dalších letech odpisování průběh odpisování rovnoměrný proto, že se nevychází ze vstupní ceny (nebo zvýšené vstupní ceny v souvislosti s technickým zhodnocením) nýbrž ze zůstatkové ceny (nebo zvýšené zůstatkové ceny v souvislosti s technickým zhodnocením), která se mění.

Při