dnes je 22.4.2019
Input:

Jak účtovat kauci na nájemné

24.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.12 Jak účtovat kauci na nájemné

Ing. Martin Děrgel, správce daně - Ing. Drahomíra Martincová

VYŠLO V ČÍSLE 04/2010

Dotaz
Dotaz

FO vedoucí účetnictví pronajímá auto jinému podnikateli za měsíční pronájem, který účtuje na účet výnosů. Kromě toho mu FO (který si auto půjčuje) složil určitou částku, jako jistinu. Jak máme uvedenou jistinu („pojistku“ v případě vzniku pohledávky) zaúčtovat?

Právní úprava
Právní úprava
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ObčZ), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 555
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 2
  • - § 4 odst. 2
Odpověď
Odpověď

Předmětnou problematiku po právní stránce upravuje především § 555 občanského zákoníku, kde se hovoří o tzv. jistotě coby prostředku zajištění závazku. Podle tohoto ustanovení lze závazek dát jistotu splnit zejména zřízením zástavního práva nebo způsobilými ručiteli. Slůvko „zejména“ naznačuje, že tzv. jistotu je možno realizovat také jinak. V praxi je poměrně běžné zajištění závazku (pohledávky) složením určité peněžní částky, čemuž se přezdívá „kauce“. Tato kauce slouží k uspokojení věřitelova nároku pro případ, že dlužník svůj závazek nesplní. Jindy bývá účelné, aby věřitel požadoval od dlužníka tzv. závdavek, tzn., aby dlužník při uzavření smlouvy poskytnul určitou peněžní částku, která v případě, že dlužník svůj závazek nesplní, propadá ve prospěch věřitele. Pokud osoba, která poskytla kauci (nebo závdavek), svůj závazek vyplývající z takto zajištěné smlouvy splní, musí protistrana, která kauci přijala, tuto vrátit (vyplatit) zpět, v souladu s uzavřenou dohodou.

Kauce ještě nepředstavuje úhradu závazku ani není platbou zálohy na předmětné plnění – proto se o ní neúčtuje na účtu záloh (např. 314) – jedná se pouze o právní nástroj zajišťující splnění dohodnutých povinností. Tomu odpovídá i účtování o kauci (případně o závdavku):

 • U osoby, která příslušnou peněžní částku poskytla: MD 315 / D 211 (221).

 • U osoby, která příslušnou peněžní částku přijala: MD 211 (221) / D 325, jestliže je doba tohoto zajištění delší než 1 rok, bude účtováno na MD 211 (221) / D 479.

Složená peněžitá jistota zaručující budoucí řádné platby nájemného a souvisejících služeb nepředstavuje zálohu na předmětné plnění (v daném případě na nájemné za půjčený automobil), ale představuje zajišťující nástroj.

Při vrácení kauce po skončení nájmu bude účtováno obráceně MD 221 / D 315, resp. MD 325 (479) /