Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1
Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

Verlag Dashöfer

Účet  NÚR
Interpretace Národní účetní rady   
JUD 
Judikáty  
KDP 
Zápisy Koordinačního výbory Komory daňových poradců a GFŘ  
01x  I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
 7 Afs 53/2013-37
Know-how oddělitelné od autora, zachytitelné na hmotném podkladu 

9 Afs 144/2016-51
Naplnění jednotlivých podmínek pro uplatnění odečtu výzkumu a vývoje (důkazní břemeno, vyjádření a svědecká výpověď, projektová dokumentace, náležitosti projektu, účel odpočtu, oddělená evidence…) 
Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtů na výzkum a vývoj
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, DiS
13. 9. 2017  
014  I-16: Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene        
015  I-2: Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech        
02x  I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-14: Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22: Dotace v cizí měně 

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
   Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
Ing. M. Thelenová
M. Neškrábalová
18. 3. 2015  
021  I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  1 Afs 120/2013-46
Dočasnost stavby dle stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí

7 As 112/2010-101
Předčasné užívání stavby 
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011   
022  I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů   3696/10 Technické zhodnocení pořízené nájemcem a ukončení nájmu z pohledu DPH 
(Ústavní soud 15. 6. 2011)   
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011   
031  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
      
032  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
      
041  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene  
   Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011   
042  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
 
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky)  
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011 

Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013  
07x  I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
  
073        Změny v režimu zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her od 1. 1. 2012 Odpisování hmotného a nehmotného majetku 
Ing. David Kužela
28. 11. 2012   
074  I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene        
08x I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
  
082        Změny v režimu zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her od 1. 1. 2012 Odpisování hmotného a nehmotného majetku 
Ing. David Kužela
28. 11. 2012   
111     2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

2 Afs 84/2013-36
Skladová evidence nemusí být vedena, ale musí být prokázán stav zásob 
   
121 l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností   
122 l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností   
123 l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností   
131     2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky)  
   
311  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky  
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky  
Daňový režim odpisu pohledávek v souvislosti s přijatým pojistným plněním 
Ing. Petra Pospíšilová
13. 10. 2011

Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c 
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., 
Radek Novotný
11. 7. 2012   
315  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele     Daňový režim odpisu pohledávek v souvislosti s přijatým pojistným plněním 
Ing. Petra Pospíšilová
13. 10. 2011

Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c 
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., 
Radek Novotný
11. 7. 2012   
321  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku  
   Vliv kurzových rozdílů na dodanění závazků 
Ing. Radislav Tkáč
8. 9. 2010   
325  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
331     3 Ads 119/2010-58
Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu účast na nemocenském pojištění  
   
336     3 Ads 119/2010-58
Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu účast na nemocenském pojištění  
   
341  I-3 Rezerva na splatnou daň      Účetní a daňové dopady prominutí daně z příjmů z důvodu povodní a záplav
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
9. 10. 2013

Účtování o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
Ing. Otakar Machala
23. 1. 2013  
345     5 Afs 24/2008-63
Daň z nemovitostí: plošná stavba  
   
346  I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22 Dotace v cizí měně  
6 Afs 270/2015
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu

9 Ads 83/2014
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu 
Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013  
347  I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

I-22 Dotace v cizí měně  
6 Afs 270/2015
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu

9 Ads 83/2014
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu 
Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013  
351  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
352  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
353        Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob 
Martin Kopecký
14. 9. 2011   
361  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
362  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
364  I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu  
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku 

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy  
   
378  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky  
2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní  
   
379  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku  
      
38x  4 Afs 30/2014-34
Časové rozlišení a dohadné účty používání 
 
381  I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál) 

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene  
      
383     1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění 

1 Afs 114/2016-26
Účtování o úrokovém závazku prostřednictvím výdajů příštích období a povinnost srazit srážkovou daň 
   
384  I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál) 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22 Dotace v cizí měně  
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky  
   
388  I-18 Dohadné položky v cizí měně  2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní 

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny 

1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění 

9 Afs 203/2015
Podstata dohadných položek 
   
389  I-18 Dohadné položky v cizí měně  2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

8 Afs 35/2010-106
Dohadné účty pasivní versus rezerva u ročních odměn zaměstnanců 

2 Afs 39/2010-116
Účetnictví Dohadné účty pasivní na manažerské služby 

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny 

8 Afs 1/2012-58
Účetnictví nevyčerpaná dovolená, odměny za výkonnost, doplatky odměn ke smluvním mzdám, top pracovníci, bonusy, projekt zákazník, prémie za 4. čtvrtletí, mimořádné odměny 

2 Afs 266/2015-42
Oprávněnost dohadné položky

9 Afs 81/2008-56
Právní zánik dohadného závazku vzniklého z nájemní smlouvy 
Účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbě na novelu zákoníku práce
Ing. Otakar Machala
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jana Skálová Ph.D.
23. 1. 2013  
391  2 Afs 58/2015-78
Časové hledisko dodanění zrušené bankovní opravné položky (rezervy) 
Tvorba daňových opravných položek v situaci, kdy věřitel neprovede vzájemný zápočet
Bc. R. Kulínský
Ing. V. Sopkuliak
17. 12. 2014  
41x
43x
 
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

l-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu 
 Daňový režim výplaty oceňovacích rozdílů
Bc. R. Kulínský
Ing. V. Sopkuliak
18. 3. 2015

Výplata podílu na zisku dle ZOK
13. 9. 2017  
411      Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob 
Martin Kopecký
14. 9. 2011   
423  I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku        
427 I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku    
427
Od 1. 1. 2014  
l-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách     Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013
Ing. Eva Zemanová
3. 6. 2013  
428  I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv 

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech 

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence 

I-9 Odložená daň - první vykázání 

I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu 

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období 
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku 

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy  
   
429  I-1 Přechodné rozdíly pří výchozím uznání aktiv 

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech 

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence 

I-9 Odložená daň - první vykázání 

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období
 
   Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny 
Ing. Daniel Šváb
23. 2. 2011   
431  I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

l-31 Mezitímní účetní výkaznictví 
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku 

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy  
Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny 
Ing. Daniel Šváb
23. 2. 2011