dnes je 19.1.2019
Input:

Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1
Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

Verlag Dashöfer

Účet  NÚR
Interpretace Národní účetní rady   
JUD 
Judikáty  
KDP 
Zápisy Koordinačního výbory Komory daňových poradců a GFŘ  
01x  I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
 7 Afs 53/2013-37
Know-how oddělitelné od autora, zachytitelné na hmotném podkladu 

9 Afs 144/2016-51
Naplnění jednotlivých podmínek pro uplatnění odečtu výzkumu a vývoje (důkazní břemeno, vyjádření a svědecká výpověď, projektová dokumentace, náležitosti projektu, účel odpočtu, oddělená evidence…) 
Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtů na výzkum a vývoj
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, DiS
13. 9. 2017  
014  I-16: Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene        
015  I-2: Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech        
02x  I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-14: Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22: Dotace v cizí měně 

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
   Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
Ing. M. Thelenová
M. Neškrábalová
18. 3. 2015  
021  I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  1 Afs 120/2013-46
Dočasnost stavby dle stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí

7 As 112/2010-101
Předčasné užívání stavby 
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011   
022  I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů   3696/10 Technické zhodnocení pořízené nájemcem a ukončení nájmu z pohledu DPH 
(Ústavní soud 15. 6. 2011)   
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011   
031  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
      
032  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
      
041  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku 

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene  
   Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011   
042  I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
 
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky)  
Technické zhodnocení 
Olga Holubová
13. 10. 2011 

Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013  
07x  I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
  
073        Změny v režimu zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her od 1. 1. 2012 Odpisování hmotného a nehmotného majetku 
Ing. David Kužela
28. 11. 2012   
074  I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene        
08x I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
  
082        Změny v režimu zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her od 1. 1. 2012 Odpisování hmotného a nehmotného majetku 
Ing. David Kužela
28. 11. 2012   
111     2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

2 Afs 84/2013-36
Skladová evidence nemusí být vedena, ale musí být prokázán stav zásob 
   
121 l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností   
122 l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností   
123 l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností   
131     2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky)  
   
311  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky  
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky  
Daňový režim odpisu pohledávek v souvislosti s přijatým pojistným plněním 
Ing. Petra Pospíšilová
13. 10. 2011

Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c 
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., 
Radek Novotný
11. 7. 2012   
315  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele     Daňový režim odpisu pohledávek v souvislosti s přijatým pojistným plněním 
Ing. Petra Pospíšilová
13. 10. 2011

Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c 
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., 
Radek Novotný
11. 7. 2012   
321  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku  
   Vliv kurzových rozdílů na dodanění závazků 
Ing. Radislav Tkáč
8. 9. 2010   
325  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
331     3 Ads 119/2010-58
Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu účast na nemocenském pojištění  
   
336     3 Ads 119/2010-58
Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu účast na nemocenském pojištění  
   
341  I-3 Rezerva na splatnou daň      Účetní a daňové dopady prominutí daně z příjmů z důvodu povodní a záplav
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
9. 10. 2013

Účtování o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
Ing. Otakar Machala
23. 1. 2013  
345     5 Afs 24/2008-63
Daň z nemovitostí: plošná stavba  
   
346  I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22 Dotace v cizí měně  
6 Afs 270/2015
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu

9 Ads 83/2014
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu 
Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013  
347  I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

I-22 Dotace v cizí měně  
6 Afs 270/2015
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu

9 Ads 83/2014
Dotace a okamžik uskutečnění účetního případu 
Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013  
351  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
352  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
353        Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob 
Martin Kopecký
14. 9. 2011   
361  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
362  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        
364  I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu  
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku 

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy  
   
378  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku 

I-22 Dotace v cizí měně 

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky  
2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní  
   
379  I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele 

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku  
      
38x  4 Afs 30/2014-34
Časové rozlišení a dohadné účty používání 
 
381  I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál) 

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene  
      
383     1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění 

1 Afs 114/2016-26
Účtování o úrokovém závazku prostřednictvím výdajů příštích období a povinnost srazit srážkovou daň 
   
384  I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál) 

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace 

I-22 Dotace v cizí měně  
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky  
   
388  I-18 Dohadné položky v cizí měně  2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní 

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny 

1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění 

9 Afs 203/2015
Podstata dohadných položek 
   
389  I-18 Dohadné položky v cizí měně  2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky) 

8 Afs 35/2010-106
Dohadné účty pasivní versus rezerva u ročních odměn zaměstnanců 

2 Afs 39/2010-116
Účetnictví Dohadné účty pasivní na manažerské služby 

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny 

8 Afs 1/2012-58
Účetnictví nevyčerpaná dovolená, odměny za výkonnost, doplatky odměn ke smluvním mzdám, top pracovníci, bonusy, projekt zákazník, prémie za 4. čtvrtletí, mimořádné odměny 

2 Afs 266/2015-42
Oprávněnost dohadné položky

9 Afs 81/2008-56
Právní zánik dohadného závazku vzniklého z nájemní smlouvy 
Účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbě na novelu zákoníku práce
Ing. Otakar Machala
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jana Skálová Ph.D.
23. 1. 2013  
391  2 Afs 58/2015-78
Časové hledisko dodanění zrušené bankovní opravné položky (rezervy) 
Tvorba daňových opravných položek v situaci, kdy věřitel neprovede vzájemný zápočet
Bc. R. Kulínský
Ing. V. Sopkuliak
17. 12. 2014  
41x
43x
 
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

l-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu 
 Daňový režim výplaty oceňovacích rozdílů
Bc. R. Kulínský
Ing. V. Sopkuliak
18. 3. 2015

Výplata podílu na zisku dle ZOK
13. 9. 2017  
411      Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob 
Martin Kopecký
14. 9. 2011   
423  I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku        
427 I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku    
427
Od 1. 1. 2014  
l-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách     Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013
Ing. Eva Zemanová
3. 6. 2013  
428  I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv 

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech 

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence 

I-9 Odložená daň - první vykázání 

I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) 

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu 

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období 
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku 

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy  
   
429  I-1 Přechodné rozdíly pří výchozím uznání aktiv 

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech 

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence 

I-9 Odložená daň - první vykázání 

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období
 
   Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny 
Ing. Daniel Šváb
23. 2. 2011   
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz