Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentár k ZDP § 25a

25.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.17.1 Komentár k ZDP § 25a

Ing. Peter Horniaček

§ 25a

Vstupnou cenou finančného majetku1) je

a) obstarávacia cena,118) ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písmena d),

b) cena zistená podľa osobitného predpisu,29) ak bol finančný majetok nadobudnutý bezodplatne,

c) hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka,37a) ak ide o

1. finančný majetok,1) ktorý nadobudol vkladateľ nepeňažného vkladu splateného vo forme individuálne vloženého majetku alebo vo forme podniku, alebo jeho časti pri postupe podľa § 17b,

2. individuálne vložený finančný majetok,1) ktorý nadobudol prijímateľ nepeňažného vkladu podľa § 17b,

d) reálna hodnota,119a) ak ide o finančný majetok1)

1. nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti,

2. nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti u vkladateľa nepeňažného vkladu a prijímateľa nepeňažného vkladu podľa § 17b,

3. nadobudnutý právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie pri uplatnení reálnych hodnôt podľa § 17c,

4. ktorého prvotné ocenenie v reálnej hodnote ustanovuje osobitný predpis,119a)

e) pôvodná cena, ak ide o finančný majetok,1) ktorý nadobudol prijímateľ nepeňažného vkladu pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17d a právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17e; finančný majetok,1) ktorý nadobúda vkladateľ nepeňažného vkladu, je ocenený pôvodnou cenou, ktorou sa rozumie celková hodnota nepeňažného vkladu vyjadrená v pôvodných cenách, ktorú preberá príjemca nepeňažného vkladu podľa § 17d,

f) hodnota splateného peňažného vkladu [§ 2 písm. ac)],

g) reálna hodnota presunutého finančného majetku, ktorou bol finančný majetok ocenený na účely zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (§ 17f ods. 6 a 8).

Vstupnou cenou finančného majetku, ktorá sa podľa § 52zg ods. 8 ZDP vzťahuje na finančný majetok obstaraný po 31. 12. 2015, je podľa:

písm. a) – obstarávacia cena pri nadobudnutí finančného majetku kúpou. Výnimkou je finančný majetok, ktorého prvotné ocenenie je podľa § 25 ods. 8 ZoÚ možné realizovať v reálnej hodnote, t. j. s výnimkou cenných papierov a podielov určených na predaj (realizovateľné cenné papiere a podiely).

písm. b) – cena stanovená znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov pri bezodplatnom nadobudnutí finančného majetku, resp. cena uvedená v uznesení o dedičstve.

písm. c) – hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka podľa § 59 ods. 3 ObZ, ak ide o finančný majetok:

- v podobe finančnej investície (podielu na základnom imaní), ktorý nadobudol vkladateľ nepeňažného vkladu vo forme individuálne vloženého majetku alebo vo forme vkladu podniku alebo jeho časti pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP,

- individuálne vložený u prijímateľa nepeňažného vkladu pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP.

písm. d) – reálna hodnota, ak ide o finančný majetok:

- nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti,

- nadobudnutý u prijímateľa nepeňažného vkladu vo forme podniku alebo jeho časti pri použití ocenenia v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP,

- nadobudnutý právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách podľa § 17c ZDP,

- ktorého prvotné ocenenie v reálnej hodnote pripúšťa § 25 ods. 1 písm. e) a f)ods. 8 ZoÚ zákona o účtovníctve (tzv. realizovateľné cenné papiere a vklady).

- písm. e) – pôvodná cena, ak ide o finančný majetok:

- ktorý nadobudol prijímateľ nepeňažného vkladu pri uplatnení pôvodných cien podľa § 17d ZDP,

- v podobe finančnej investície (podielu na základnom imaní) nadobudnutej u vkladateľa nepeňažného vkladu, pričom pôvodnou cenu sa rozumie celková hodnota nepeňažného vkladu vyjadrená v pôvodných cenách, ktoré preberá príjemca nepeňažného vkladu podľa § 17d ZDP,

- ktorý nadobudol právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení