dnes je 13.5.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare

21.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2 Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare

Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál

§ 66

Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare

(1) Na účely tohto ustanovenia

a) umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi sú predmety uvedené v prílohe č. 5,

b) starožitnosťami sú predmety iné ako umelecké diela alebo zberateľské predmety, ktoré sú staršie ako sto rokov,

c) použitým tovarom sa rozumie hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, iný ako umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti, drahé kovy a drahé kamene,

d) obchodníkom je zdaniteľná osoba, ktorá v rámci svojho podnikania kupuje, nadobúda v tuzemsku z iného členského štátu alebo dováža na účely ďalšieho predaja použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety alebo starožitnosti, a pri tom koná vo svojom mene na svoj účet alebo vo svojom mene na účet inej osoby na základe zmluvy, podľa ktorej má právo na odplatu za obstaranie kúpy alebo predaja,

e) predajom použitého tovaru je aj odovzdanie použitého tovaru nájomcovi na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom bez zbytočného odkladu po ukončení doby nájmu má prejsť vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímateľa na nájomcu.

(2) Obchodník pri predaji umeleckých diel, zberateľských predmetov, starožitností a použitého tovaru, ktoré mu boli dodané na území Európskej únie, je povinný uplatňovať osobitnú úpravu, ak uvedené tovary boli dodané

a) osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte,

b) osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v tuzemsku alebo v inom členskom štáte, a dodanie tovaru bolo oslobodené od dane podľa § 42 alebo podľa zodpovedajúceho ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte,

c) iným obchodníkom, ktorý uplatňuje daň podľa osobitnej úpravy tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte.

(3) Základom dane pri predaji tovaru podľa odseku 2 je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň. Ak ide o predaj použitého tovaru podľa odseku 1 písm. e), základ dane podľa prvej vety sa rozdelí pomerne podľa výšky jednotlivých splátok a na daňovú povinnosť sa vzťahuje § 19 ods. 3.

(4) Na účely odseku 3 je

a) predajnou cenou všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú obchodník prijal alebo má prijať od kupujúceho alebo od tretej osoby vrátane dotácií priamo spojených s týmito plneniami, daní, cla, poplatkov a súvisiacich nákladov (výdavkov) ako provízia, náklady na balenie, dopravu a poistenie, ktoré obchodník požaduje od kupujúceho, okrem prechodných položiek a zliav a ak ide o predaj použitého tovaru podľa odseku 1 písm. e), súčasťou predajnej ceny je aj celková suma splátok dohodnutá v nájomnej zmluve,

b) kúpnou cenou všetko, čo tvorí protihodnotu podľa písmena a), ktoré obchodník zaplatil alebo má zaplatiť dodávateľovi.

(5) Osobitnú úpravu uplatňovania dane môže obchodník použiť aj pri dodaní

a) umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol; v tých prípadoch sa kúpnou cenou podľa odseku 4 rozumie všetko, čo tvorí základ dane pri dovoze tovaru, a daň vymeraná colným orgánom,

b) umeleckých diel, ktoré mu dodal autor umeleckého diela alebo jeho právny nástupca.

(6) Ak sa obchodník v prípadoch podľa odseku 5 rozhodne pre osobitnú úpravu uplatňovania dane, je povinný tento postup uplatňovať najmenej dva kalendárne roky.

(7) Platiteľ pri kúpe tovarov podľa odseku 1 od obchodníka, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, nemôže odpočítať daň vzťahujúcu sa k základu dane podľa odseku 3.

(8) Obchodník, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, nemôže odpočítať daň

a) zaplatenú pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol,

b) voči nemu uplatnenú pri dodaní umeleckého diela autorom umeleckého diela alebo jeho právnym nástupcom.

(9) Obchodník, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, je povinný na účely určenia základu dane podľa odseku 3 viesť osobitne záznamy o predajných cenách a kúpnych cenách tovarov.

(10) Obchodník, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, nesmie v žiadnom doklade o predaji tovaru podľa odseku 1 uviesť samostatne sumu dane.

(11) Obchodník sa môže rozhodnúť pri dodaní tovaru podľa odseku 1 použiť bežný režim dane uplatnením dane zo základu dane podľa § 22 ods. 1 až 4. Ak sa obchodník rozhodne použiť bežný režim dane, môže odpočítať daň

a) zaplatenú pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol,

b) voči nemu uplatnenú pri dodaní umeleckého diela autorom umeleckého diela alebo jeho právnym nástupcom.

(12) Odpočítať daň podľa odseku 11 môže obchodník najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vznikne daňová povinnosť pri dodaní tovaru, ktorého sa odpočítavaná daň týka.

(13) Osobitná úprava uplatňovania dane sa nevzťahuje na nové dopravné prostriedky (§ 11 ods. 12) dodané z tuzemska do iného členského štátu.

(14) Nadobudnutie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností v tuzemsku z iného členského štátu, ak je predávajúcim obchodník z iného členského štátu alebo organizátor predaja verejnou dražbou z iného členského štátu a uvedený tovar bol zdanený podľa osobitnej úpravy uplatňovania dane v inom členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, nepovažuje sa za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11.

(15) Ustanovenia o oslobodení od dane dodania tovaru do iného členského štátu podľa § 43, prípadne podľa § 45 sa nevzťahujú na dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, pri ktorých sa uplatňuje osobitná úprava.

(16) Ak obchodník kúpi umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti alebo použitý tovar z iného členského štátu od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, nemôže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane, ak na faktúre vyhotovenej predávajúcim nie je uvedená slovná informácia podľa § 74 ods. 1 písm. n).

§ 66 ods. 1

Vymedzenie umeleckého diela

Za umelecké diela, na účely uplatňovania osobitnej úpravy, tak ako sú vymenované v prílohe č. 5 k zákonu o DPH sa považujú:

 • obrazy, koláže a podobné dekoratívne plakety, maľby a kresby zhotovené celkom ručne umelcom iné ako plány a nákresy pre architektonické, technické, priemyselné, komerčné, topografické alebo podobné účely, ručne maľované alebo ozdobené priemyselné výrobky, maľované plátna na divadelné dekorácie, na ateliérové pozadia alebo podobné účely (číselný kód harmonizovaného systému (ďalej len „kód”) 9701,

 • pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie, ktorými sa rozumejú čierne alebo farebné odtlačky bezprostredne obtiahnuté z jednej alebo viacerých dosiek, ktoré umelec vypracoval celkom ručne, pričom nezáleží na použitej technike alebo materiáli okrem akéhokoľvek mechanického alebo fotomechanického postupu (kód 9702 00 00),

 • pôvodné sochy a súsošia z akéhokoľvek materiálu, ktoré sú zhotovené celkom umelcom, odliatky sôch, ktorých výroba je obmedzená na osem kópií a nad ktorou dohliada umelec alebo jeho právny nástupca (kód 9703 00 00),

 • tapisérie (kód 5805 00 00) a nástenné textílie (kód 6304 00 00) zhotovené ručne podľa pôvodných predlôh poskytnutých umelcami za predpokladu, že z každej nie je viac než osem kópií,

 • individuálne kusy keramiky zhotovené celkom umelcom a ním podpísané,

 • emaily na medi zhotovené celkom ručne obmedzené na osem očíslovaných kópií, ktoré nesú podpis umelca alebo ateliéru okrem predmetov bižutérie a výrobkov zlatotepcov a striebrotepcov,

 • fotografie zhotovené umelcom, ním alebo pod jeho dohľadom vytlačené, podpísané a očíslované a obmedzené najviac na 30 kópií vrátane všetkých veľkostí a rámov.

Vymedzenie zberateľského predmetu

Zberateľskými predmetmi v zmysle uvedenej prílohy sú:

 • poštové známky, kolky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého dňa, poštové ceniny a podobné výrobky opečiatkované alebo neopečiatkované, ale nemajúce výplatnú hodnotu v krajine určenia (kód 9704 00 00),

 • zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty (kód 9705 00 00).

Vymedzenie starožitnosti

Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 66 zákona o DPH sa za starožitnosti považujú predmety iné ako umelecké diela alebo zberateľské predmety, ktoré sú staršie ako sto rokov.

Vymedzenie použitého tovaru

Použitým tovarom na účely uplatňovania osobitnej úpravy v zmysle § 66 zákona o DPH, sa rozumie hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, iný ako umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, drahé kovy a drahé kamene.

Vymedzenie obchodníka

Obchodníkom je zdaniteľná osoba, ktorá v rámci svojho podnikania kupuje, nadobúda v tuzemsku z iného členského štátu alebo dováža za účelom ďalšieho predaja použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety alebo starožitnosti. Osobitnú úpravu zdaňovania ziskovej prirážky uplatňuje platiteľ dane, ktorý nakúpi predmety uvedené v prílohe č. 5 zákona o DPH za účelom ich ďalšieho predaja a koná:

 • vo svojom mene na svoj účet alebo

 • vo svojom mene na účet inej osoby.

V prípade, ak obchodník predáva tovary podliehajúce osobitnej úprave vo svojom mene na účet inej osoby na základe komisionárskej alebo inej obdobnej zmluvy, v takomto prípade platí, že obchodník takéto tovary sám kúpil a ďalej sám predal.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 8 sa za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu považuje aj použitie tovaru zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania, ktorý je ňou alebo na jej účet odoslaný alebo prepravený do tuzemska z členského štátu, v ktorom zdaniteľná osoba v rámci svojho podnikania tento tovar vyrobila, vyťažila, spracovala, kúpila, nadobudla z iného členského štátu alebo doviezla z územia tretieho štátu, ak by sa premiestnenie tovaru z tuzemska do iného členského štátu považovalo za dodanie tovaru za protihodnotu podľa § 8 ods. 4.

V prípade, ak si obchodník premiestni tovar podliehajúci osobitnej úprave, ktorý bol nakúpený v inom členskom štáte podľa osobitnej úpravy (obdobné ustanovenie ako § 66 zákona o DPH), do tuzemska, takéto premiestnenie sa podľa § 66 ods. 14 zákona o DPH nepovažuje v tuzemsku za nadobudnutie tovaru v zmysle § 11 zákona o DPH.

§ 66 ods. 2

Nie všetky tovary, ktoré sú uvedené v ustanovení § 66 zákona o DPH automaticky podliehajú osobitnej úprave podľa tohto zákona. Aby bolo možné použiť osobitnú úpravu podľa ustanovenia § 66 zákona o DPH, je potrebné okrem skutočnosti, či ide o tovar „podliehajúci osobitnej úprave”, sledovať aj postavenie dodávateľa, resp. režim, v akom bol predmetný tovar dodaný. V ustanovení § 66 ods. 2 je určené, kedy je obchodník povinný uplatniť osobitnú úpravu. Ide o prípady, ak tovary podliehajúce osobitnej úprave boli obchodníkovi dodané:

 • osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte, napr. ak predávajúcim bola súkromná osoba, zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom podľa zákona o DPH, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, obchodníkom uplatňujúcim postup podľa osobitnej úpravy bez ohľadu na to, či je registrovaný pre daň v tuzemsku alebo v inom členskom štáte,

 • platiteľom alebo osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a dodanie tovaru bolo oslobodené od dane podľa § 42 alebo podľa zodpovedajúceho ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte /článok 136 písm. a) a b) smernice 112/ z titulu jeho používania výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH (alebo podľa obdobných ustanovení v zákone o DPH v inom členskom štáte). U obchodníka v prípade kúpy takéhoto tovaru z iného členského štátu dochádza k nadobudnutiu tovaru oslobodeného od dane podľa § 44 písm. a) zákona o DPH a následný predaj takéhoto tovaru podlieha osobitnému režimu podľa § 66 zákona o DPH,

 • iným obchodníkom, ktorý uplatňuje daň podľa osobitnej úpravy tohto zákona alebo obdobnej úpravy v zákone o DPH platnom v inom členskom štáte.

Obchodník so starožitnosťami kúpi od súkromnej osoby starožitný nábytok, ktorý mal viac ako 100 rokov v hodnote 1 500 € za účelom jeho ďalšieho predaja. Obchodník si stanoví predajnú cenu 2 000 €. Pri predaji starožitného nábytku bude obchodník uplatňovať osobitnú úpravu podľa ustanovenia § 66 zákona o DPH a stanoví základ dane rozdielom medzi predajnou cenou a kúpnou cenou, t. j. 2000 – 1500 = 500 €.

Daň je vypočítaná spätne, t. j. 500 : 1,20 = 416,67 x 20 % = 83,33 €.

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, ktorá sa zaoberá predajom vozidiel, nakúpila od banky ojazdené motorové vozidlo v kategórii N1. Banka pri predaji tohto vozidla neuplatnila daň, nakoľko toto dodanie bolo oslobodené od dane podľa § 42 zákona o DPH. Banka si pri nákupe tohto vozidla nemohla odpočítať daň, pretože vozidlo používala výlučne na dodávky služieb oslobodených od dane podľa § 39 zákona. Predajca vozidiel pri predaji tohto vozidla svojmu zákazníkovi použije osobitnú úpravu a základom dane bude rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou znížený o daň.

Obchodník z iného členského štátu predá obchodníkovi v tuzemsku použitý tovar. Pri predaji tohto tovaru obchodník z iného členského štátu postupoval podľa osobitnej úpravy (obdobnej ako § 66 zákona o DPH) a neuviedol na faktúre daň, nakoľko postup podľa osobitnej úpravy neumožňuje uvádzať na faktúre daň oddelene. V takomto prípade tuzemský obchodník s použitým tovarom použije pri predaji tohto tovaru zákazníkovi osobitnú úpravu podľa ustanovenia § 66 zákona o DPH. Základom dane pri jeho predaji je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň.

Osobitnú úpravu uplatňovania dane pri použitom tovare nie je možné použiť napríklad:

 • pri kúpe použitého tovaru od platiteľa dane v prípade, ak táto osoba uplatnila voči obchodníkovi daň,

 • pri kúpe použitého tovaru z iného členského štátu od osoby identifikovanej pre daň, ak táto osoba použila bežný režim (t. j. dodala použitý tovar s oslobodením od dane podľa obdobného ustanovenia ako je § 43 zákona o DPH),

 • pri dovoze použitého tovaru. Ustanovenie § 66 umožňuje obchodníkovi rozhodnúť sa pri dodaní tovaru podliehajúcom tejto úprave pre využitie osobitnej úpravy, avšak v prípade dovozu použitého tovaru nemá obchodník možnosť rozhodnúť sa pre osobitnú úpravu, nakoľko to vyplýva z ustanovenia § 66 ods. 5 zákona o DPH. V takýchto prípadoch pri predaji použitého tovaru bude obchodník postupovať podľa bežného režimu uplatňovania dane.

§ 66 ods. 3

Ak je rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou nula alebo záporné číslo, základom dane je nula, daňová povinnosť nevzniká. Bližšie k určeniu základu dane viď komentár k ods. 4.

§ 66 ods. 4

Vymedzenie predajnej ceny

Na účely stanovenia základu dane je predajnou cenou všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú obchodník prijal alebo má prijať od kupujúceho alebo tretej osoby vrátane dotácií priamo spojených s týmito plneniami, daní, cla, poplatkov a súvisiacich nákladov ako provízia, náklady na balenie, dopravu a poistenie, ktoré obchodník požaduje od kupujúceho, okrem prechodných položiek a zliav.

Poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ktorá

Nahrávám...
Nahrávám...