Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1066

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1066

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Plody pozemku a jiných nemovitých věcí]

Komentované ustanovení je prvním v pododdílu Přirozený přírůstek. Tato část NOZ pojednává o vlastnickém právu k věcem, které nově vznikly, aniž by k tomu došlo (přímým) vlivem lidské činnosti (na rozdíl od umělého přírůstku, k němuž dochází přičiněním člověka, viz § 1074 až § 1087).

Kromě přírůstku nemovité věci příslušný pododdíl NOZ obsahuje i ustanovení o naplavenině a strži, ostrovu (které tradičně tvoří součást tzv. pobřežního práva) a přírůstcích movitých věcí a zvířat. Konečně § 1088, který tvoří samostatný pododdíl, upravuje smíšený přírůstek (k němuž došlo zčásti přirozeně, zčásti uměle zásahem člověka).

Přírůstek (akcese) je jedním ze způsobů tzv. originárního (neodvozeného) nabytí vlastnického práva k věci. Význam termínu přírůstek je třeba v tomto případě chápat šířeji než v obecné mluvě, neboť zahrnuje jak plody, tak užitky věci.

Plody a užitky věci jsou definovány v § 491. Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy. Plody a užitky se stávají samostatnou věcí v právním smyslu teprve oddělením od věci hlavní.

Nejtypičtější nemovitou věcí je pozemek. Jeho přirozenými přírůstky jsou např. houby, byliny i ostatní rostliny včetně trávy, stromů a keřů a jejich plodů (ovoce), pokud nevznikly obděláváním (pak by se jednalo o umělé přírůstky), ale i vlastní zemina (hlína) a nerosty a horniny nacházející se na pozemku.

Zákon výslovně stanoví, že přirozené přírůstky jsou vlastnictvím vlastníka pozemku, což ve většině případů v praxi nečiní potíže.

Shora uvedenou zásadu prolamuje § 19 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a