Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1082

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1082

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Společné ustanovení]

Ustanovení § 1082 je společné jak pro zpracování (§ 1074 a násl.), tak pro smísení (§ 1078 a násl.) a omezuje výši náhrady za použití cizí věci při zpracování resp. smísení na výši bezdůvodného obohacení.

Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že náhrada věci, která byla použita při zpracování nebo smísení, tedy není bezdůvodným obohacením.

NOZ v § 2999 a násl. určuje, jak se v různých případech stanoví výše bezdůvodného obohacení. Pro účely limitace náhrady za věc použitou při smísení či zpracování přichází v úvahu zejména § 2999 odst. 1 věta první, podle níž nelze-li provést naturální restituci (vydání předmětu bezdůvodného obohacení), vyplácí se cena obvyklá.

NOZ výslovně nestanoví, jak se posuzuje obvyklost ceny, lze však vycházet z § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), podle něhož se obvyklou cenou pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.