Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1289

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1289

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Nutné stavební práce]

Ačkoli poživatel nese náklady obvyklé údržby, obnovy a pojištění věci proti škodám, není povinen hradit náklady na nutné stavební práce vyvolané náhodou (např. živelnou událostí – větrem, povodní) nebo stářím stavby. Tyto náklady ze zákona nese vlastník stavby (pokud při zřízení služebnosti nebylo sjednáno něco jiného), a to za předpokladu, že ho poživatel na jejich nutnost upozorní.

Pokud by se jednalo o stavební náklady zaviněné poživatelem nebo členem jeho domácnosti (např. požár, k němuž došlo jeho vinou), nesl by náklady na opravu stavby poživatel v rámci odstranění/náhrady škody.

Náklady na nutné stavební práce vyvolané náhodou nebo stářím (opotřebením) stavby může vlastník přenést na poživatele, a to formou úplaty stanovené podle míry, jakým se požívání zlepšilo. Zpravidla tedy nebude možno po poživateli požadovat úhradu veškerých vynaložených nákladů, ale jen jejich části odpovídající zvýšené kvalitě požívání.

Např. lze mít za to, že i když bude původní rozbitá dlažba nahrazena jinou, několikanásobně dražší, ke zlepšení užívání zřejmě nedojde. Naopak bude-li starý kotel na tuhá paliva nahrazen novým např. plynovým, zvýší se kvalita užívání stavby (a rovněž náklady na její vytápění); konkrétní vyčíslení zlepšeného požívání ale bude zřejmě komplikované, v praxi tedy často bude třeba nechat zpracovat znalecký posudek.

Pokud poživatel vlastníka stavby upozorní na nutnost stavebních prací vyvolanou náhodou nebo stářím stavby, a vlastník tyto práce přesto nechce nebo nemůže provést,