Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1290

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1290

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Jiné než nutné stavební práce]

Právní úprava situace, kdy se vlastník //vlastník rozhodne provést stavební práce na věci, která je předmětem požívacího práva, ačkoliv se nejedná o práce nutné vyvolané náhodou nebo stářím stavby, opět vychází z občanského zákoníku obecného (1811), který ve svém § 516 uváděl: „Stavby, které nejsou nutny, ačkoliv jsou jinak zvýšení výnosu prospěšny, není požívatel povinen povoliti bez úplného odškodnění.

Podle NOZ je poživatel povinen i nikoliv nutné stavební práce snášet jen tehdy, pokud to není na újmu jeho požívacímu právu, nebo pokud tím došlo k újmě na jeho požívacím právu, nahradí-li se mu všechna škoda.

V praxi přitom lze vycházet z toho, že požívací právo stavebními pracemi spíše dotčeno bude. Pak je poživatel povinen je strpět tehdy, jen bude-li mu nahrazena škoda. Rozsah škody je ale obvykle možno zjistit až po dokončení stavebních prací. Je proto vhodné předem uzavřít dohodu o tom, že škoda bude nahrazena a jakým způsobem (např. jednorázovou paušální částkou). Tato dohoda může sloužit jako indikátor vlastníkovy ochoty škodu nahradit.

Nebude-li vlastník přese všechno ochoten poživateli vzniklou škodu nahradit, bude se poživatel muset se svým nárokem obrátit na soud. Pro ten účel je vhodné