Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1300

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.6.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1300

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zrušení služebnosti dohodou]

Komentované ustanovení výslovně zakotvuje, že dojde-li k zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu (obvykle v katastru nemovitostí) dohodou, nezaniká služebnost okamžikem účinnosti příslušné dohody, ale až jejím výmazem z tohoto seznamu [tj. vkladem jejího zániku do katastru nemovitostí, a to k okamžiku, kdy návrh na zápis došel katastrálnímu úřadu, jak stanoví § 10 zákona č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)], srov. též § 1262. Na rozdíl od zániku služebnosti uplynutím sjednané doby (§ 1300 odst. 2) či v důsledku trvalé změny (§ 1299), pro kterou již služebná věc nemůže sloužit oprávněnému, jsou v případě zrušení služebnosti dohodou účinky vkladu jejího zániku do katastru nemovitostí konstitutivní. Dohoda o zrušení služebnosti musí mít písemnou formu (§ 560).

Služebnost může být zřízena na dobu určitou i neurčitou. Způsob, jakým služebnost může být zřízena na dobu určitou, zákon výslovně neupravuje s jedinou výjimkou. Ustanovení § 1300 odst. 2 uvádí, že dobu, na kterou byla služebnost zřízena, lze ujednat i tak, že služebnost zanikne, dosáhne-li nějaká třetí osoba (jiná osoba než vlastník zatížené věci a oprávněný nebo vlastník panujícího