Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1304

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1304

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Dočasnost a vykupitelnost reálných břemen]

Reálná břemena mohou být zřízena na dobu časově omezenou i neomezenou. Zákon však stanoví, že časově neomezené reálné břemeno musí být vykupitelné a že podmínky výkupu musejí být předem určeny již při zřízení reálného břemene. Ujednání o zřízení časově neomezeného reálného břemene bez možnosti výkupu bude neplatné pro rozpor se zákonem (§ 580 odst. 1), neboť smyslem vykupitelnosti reálných břemen je zabránit neúnosnému zatížení povinného, jelikož reálná břemena s ohledem na svou povahu obvykle představují větší zátěž než služebnosti.

Podmínkami výkupu bude zejména určení výše náhrady za zrušení reálného břemene a její formy a splatnosti, ale např. také ustanovení o tom, že výkup je možno provést teprve po uplynutí stanovené doby, s určitou výpovědní dobou nebo vždy k určitému datu (např. po skončení vegetačního období). Náhrada může být sjednána jako peněžitá, ale i naturální. Podmínky výkupu je vždy třeba určit dostatečně určitě a srozumitelně.

Je vhodné také předem sjednat, jak přesně se má při výkupu postupovat. Zpravidla se bude jednat o písemné oznámení o tom, že oprávněný hodlá reálné břemeno vykoupit, a následné poskytnutí sjednané náhrady s tím, že teprve pak reálné břemeno zanikne, a to bez ohledu na to, zda s tím oprávněný souhlasí či nikoliv. Odmítne-li oprávněný náhradu (výkupné) v rozporu se