Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1307

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1307

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Nedostatečná kvalita zatížené věci]

Jelikož reálné břemeno spočívá v povinnosti vlastníka zatížené věci něco aktivně konat či plnit a tato povinnost obvykle přímo souvisí se zatíženou věcí (např. dodávka brambor ze zatíženého pozemku – zahrady), je logické, že zájmem oprávněného je, aby zatížená věc měla po celou dobu trvání reálného břemene stále stejnou kvalitu, kdežto zájem vlastníka zatížené věci může být opačný (má-li zájem zprostit se reálného břemene).

Proto NOZ vlastníkovi zatížené věci výslovně přikazuje zdržet se všeho, čím by se věc zhoršila. Nejde však o jakékoliv zhoršení, ale jen o zhoršení, které by bylo k újmě oprávněného z reálného břemene. Za zhoršení věci lze považovat zejména snížení jejího výnosu.

Porušení této povinnosti zakládá odpovědnost vlastníka zatížené věci za škodu (§ 2910 a násl.). Oprávněný z reálného břemene se může domáhat toho, aby vlastník upustil od (dalších) protiprávních zásahů do jeho práva žalobou podle § 1042 per analogiam.

Je však třeba mít na mysli, že NOZ pouze přikazuje zdržet se určitého jednání, ale nepřikazuje vlastníkovi zatížené věci aktivně konat. Zároveň je ale nutno brát