Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2066

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2066

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Osoba omezená ve svéprávnosti]

Ustanovení cílí na zvýšenou ochranu osob, které jsou omezeny (mají částečnou svéprávnost) nebo zbaveny svéprávnosti (dále také opatrovanec). Na tomto místě je vhodné upozornit na tyto zákonné odlišnosti:

  1. omezení/zbavení svéprávnosti rozhodnutím soudu u osob stižených duševní poruchou, která neumožňuje osobám způsobile vystupovat v právních vztazích a samostatně za sebe jednat, takové osoby mají soudem přiděleného opatrovníka, který přebírá část jejich způsobilosti nabývat práva a povinnosti (nikoliv však všechny až do výše zbytku svéprávnosti opatrovancem postrádané),
  2. graduální nabývání svéprávnosti u osob, které z důvodu věku plně svéprávnými nejsou a postupem času postupně svéprávnost nabývají až do plné svéprávnosti,
  3. osoby trpící duševní poruchou, která nedosahuje takové intenzity, aby byla nutná intervence soudu.

Pojem svéprávnost NOZ definuje v § 15 jako jeden z aspektů právní osobnosti, což je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti a dále mít způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, tj. právně jednat. Z výše uvedeného je patrné, že se ustanovení vztahuje výhradně k ochraně fyzických osob.

Česká republika je na základě Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením jedním ze signatářských států a zavázala se tímto začleňovat zdravotně postižené osoby více do normálního života a prosazovat v této oblasti přístup tzv. podporovaného či asistovaného rozhodování namísto rozhodování náhradního. Cílem současné úpravy je tedy ponechat fyzické osobě co největší míru svéprávnosti a nechat ji nést na jejích bedrech co největší míru odpovědnosti za své jednání v záležitostech každodenního života.

Dvě odlišné situace budou nastávat u darování a přijetí daru osobou omezeně svéprávnou. Taková osoba má právo dar přijmout a opatřit si tak majetkový prospěch, resp. zlepšit svoji majetkovou situaci. Pokud je to osoba, která má opatrovníka, a přesto bez jeho souhlasu dar přijme a bude-li se jednat o dar malé či zanedbatelné hodnoty, bude takto uzavřená smlouva platná. Nebude-li se