dnes je 14.12.2018
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2254

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.3.2.3.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2254

Mgr. Pavla Krejčí

[Kauce]

Komentované ustanovení se týká jistoty v případě nájmu bytu, lidově zvané kauce. Jistota v nájemních vztazích představuje v praxi hojně využívaný zajišťovací prostředek (§ 2010). Jedná se o finanční prostředky složené k rukám pronajímatele, a to ve výši maximálně až trojnásobku běžného nájemného. Komentované ustanovení NOZ bylo novelizováno zákonem č. 460/2016 Sb., protože předchozí právní úprava se jevila jako nevhodná, neboť umožňovala sjednání kauce až do výše šestinásobku běžného nájemného. Důvodová zpráva ke snížení jistoty uvádí: „Omezení výše jistoty šestinásobkem měsíčního nájemného se jeví v praxi jako nepřiměřeně vysoké s ohledem na nepříznivou sociální situaci příjemců nepojistných sociálních dávek (ale i ostatních občanů s nižšími příjmy), přičemž povinnost hradit takto vysokou jistotu se mnohdy stává zásadní překážkou získání standardního bydlení. Tito občané si nemohou dovolit takto vysokou jistotu složit, přičemž tuto částku nelze v plné výši kompenzovat ze systému nepojistných sociálních dávek.”

Právní úprava tohoto zajišťovacího prostředku je velmi skromná a dotýká se pouze nájmů bytů. V případech jiných druhů nájmů, tedy nájmu prostor sloužících k podnikání (§ 2032) nebo nájmu, který se řídí obecnou právní úpravou nájmu, není institut jistoty při nájmu zákonem upraven vůbec. To však neznamená, že v těchto případech nelze jistotu sjednat.

Výše jistoty

Smluvní strany se mohou dohodnout, že nájemce složí pronajímateli peněžní prostředky k zajištění nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu. Výše složených prostředků, jejichž složení je pronajímatel takto oprávněn požadovat, nesmí přesáhnout součet trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemným je myšlen „holý” nájem ve smyslu § 2246, a nikoliv výše jiných plateb placených společně s nájemným, zejména tedy záloh na úhradu plnění spojených s užíváním bytu.

Vlastnictví jistoty

„Poskytnuté peněžní prostředky se stávají vlastnictvím pronajímatele, případně peněžního ústavu, jsou-li složeny na účet. Pronajímatel není omezen v nakládání s nimi, strany si však podobné omezení mohou ujednat, např. že prostředky budou uloženy na určitém účtu s právem nájemce na výpis z takového účtu.”1 Povinnost uložit prostředky na zvláštním účtu platila podle § 686a ObčZ. Tato povinnost byla v NOZ zrušena.

Překročení zákonem stanovené výše

Ujednání, na jehož základě by došlo k překročení výše zákonem stanoveného limitu, tedy šestinásobku měsíčného nájemného, je třeba považovat za ujednání neplatné pro rozpor se zákonem. Takové ujednání by však zřejmě nezpůsobilo neplatnost celé dohody o jistotě, nájemci by však již v průběhu nájmu vzniklo právo na vrácení finančních prostředků do výše, která by zákonem stanovený limit překračovala, a to z důvodů bezdůvodného obohacení na straně pronajímatele.

Pokud měli nájemce a pronajímatel sjednánu výši kauce před nabytím účinnosti novely 460/2016 Sb. ve výši vyšší než trojnásobek běžného nájemného, vzniklo okamžikem nabytí účinnosti této novely (27. 2. 2017) nájemci právo na vrácení peněžních prostředků překračujících trojnásobek běžného nájemného. Ex lege totiž došlo k omezení výše původně sjednané jistoty.

Proměnlivost výše jistoty

V souvislosti se sjednáním výše jistoty je třeba dále zdůraznit, že je třeba počítat s tím, že výše nájmu se může v průběhu doby měnit. Je proto vhodné nekoncipovat ujednání o výši jistoty tak, že je vyjádřena absolutní do budoucna neměnnou částkou, ale naopak by se mělo jednat o částku, která se bude vždy odvíjet od aktuální výše nájemného. Pokud by tedy došlo ke zvýšení nájmu, pak by měla nájemní smlouva stanovit povinnost nájemce výši jistoty doplnit do smluvními stranami stanovené výše násobku nájemného. Naopak pokud by došlo ke snížení výše nájemného, měla by nájemní smlouva stanovit povinnost pronajímatele vyplatit nájemci aktuální výši přeplatku jistoty.

Pokud je dohoda o jistotě koncipována tak, že je mezi smluvními stranami dohodnuta pouze absolutní výše finanční hodnoty jistoty, mohl by se při snížení nájemného nájemce domáhat i v průběhu nájmu vyplacení aktuální výše přeplatku jistoty.

Dohoda o jistotě může být mezi smluvními stranami sjednána kdykoliv, tedy i po uzavření nájemní smlouvy. Stejně tak mohou smluvní strany v průběhu trvání nájmu upravit ustanovení nájemní smlouvy týkající se jistoty, tedy například upravit její výši, dohodnout její zrušení apod. Dohoda o jistotě může být a nemusí součástí samotné nájemní smlouvy.

Možnost využití jistoty

Zákon nestanoví, jakým způsobem je pronajímatel oprávněn jistotu čerpat. NOZ totiž vyšel z koncepce, že předáním jistoty pronajímateli vzniká nájemci vůči pronajímateli pohledávka z jistoty, která dospěje ke dni skončení nájmu. Pokud vznikne za trvání nájmu nájemci dluh vůči pronajímateli, který souvisí s nájmem (dluh na nájemném, na náhradě škody způsobené porušením nájemcových povinností, ale i příslušenství – úrok z prodlení apod.), je na nájemci, aby dluh vyrovnal. Při skončení nájmu má pak pronajímatel právo započíst si vůči jistotě to, co mu nájemce z nájmu dluží.

Pokud by se smluvní strany chtěly ve vztahu k čerpání jistoty dohodnout jinak, musejí to učinit tak, aby se nezkracovala nájemcova práva (§ 2235).

Pokud se smluvní strany nedohodly nájemní smlouvou jinak, nemůže nájemce do doby, než se jistota stane splatnou, provést jednostranný zápočet na jistotu. Pokud tedy nájemce nehradí po určitou dobu nájemné, například ke konci nájemního vztahu,

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz