Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3039

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3039

Mgr. Pavla Krejčí

[Výluka ze SJM – věci nabyté bezúplatně]

Věci nabyté bezúplatně před účinností NOZ

Komentovaným ustanovením je respektován právní stav věcí, které jeden z manželů nebo oba manželé nabyli před účinností NOZ bezúplatně (darem nebo dědictvím). V souladu s § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ totiž platilo, že majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma za trvání manželství darem nebo dědictvím (bezúplatně) nabýval tento manžel do svého výlučného vlastnictví nebo oba manželé do spoluvlastnictví. Pokud tedy třetí osoba darovala nějakou věc jednomu z manželů, stal se jejím vlastníkem pouze obdarovaný manžel, a pokud byla věc darována oběma manželům, stávali se manželé jejími podílovými spoluvlastníky. Stejně tomu bylo v případě dědění. Pokud manželé chtěli změnit právní režim tohoto majetku, museli mít uzavřenu smlouvu ve formě notářského zápisu, kterou rozšířili rozsah společného jmění manželů i o věci získané darem či dědictvím. Vůle dárce neměla na zákonný režim darované věci vliv; stejně tak byla nerozhodná vůle zůstavitele. „Typicky tato situace nastávala i v případě darování oběma manželům, počínaje svatebními dary (Rc 42/1972).”1

Věci darované či odkázané jednomu z manželů po účinnosti NOZ

Ustanovení § 709 umožňuje, aby v případě, že dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projeví úmysl, aby se věc darovaná nebo odkázaná jen jednomu z manželů stala součástí společného jmění manželů, nabudou manželé takovou věc do svého společného jmění manželů, a nikoliv do podílového spoluvlastnictví. Naopak věci darované nebo odkázané oběma manželům současně automaticky v souladu s tímto pravidlem spadají do SJM. Blíže k tomu výklad k § 709.

Věci darované do bezpodílového jmění manželů, tj. do 31. 7. 1998

K výše uvedenému je třeba poznamenat, že věci nabývané darem nebo dědictvím oběma manželi náležely podle § 143 ObčZ ve znění platném od 1. 1. 1992 do 31. 7. 1998 do bezpodílového spoluvlastnictví manželů a následně se v souladu s čl. VIII. zákona č. 91/1998 Sb. stalo součástí SJM. Pokud dědictvím nebo darem nabýval tuto věc pouze jeden z manželů, pak tato věc náležela pouze tomuto manželovi, a to i po transformaci bezpodílového spoluvlastnictví manželů na společné jmění se na tomto režimu nic nezměnilo.

V zásadě se dá říci, že „komentované ustanovení je zcela nadbytečné”,2 neboť uvedená problematika je shodně řešena obecnějším ustanovením § 3028 odst. 2.

Judikatura

1. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2009, sp. zn. 22 Cdo 680/2009

Jestliže tedy účastníci uzavřeli s třetí osobou smlouvu, podle které nabyli nemovitost do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, stala se tato věc součástí jejich bezpodílového spoluvlastnictví, i když se na ni jinak vztahovala zákonná výluka (§ 143 ObčZ ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb.). Rozhodnutí odvolacího soudu, který vyšel z jiného právního názoru, tak spočívá na nesprávném právním posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ. Za této situace by bylo nadbytečné zabývat se dalšími dovolacími námitkami.

2. Nejvyšší soud České socialistické republiky, Cpj 86/71

Věci získané dědictvím

Podle ustanovení § 143 ObčZ nejsou v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů věci získané dědictvím. Nabývá-li dědictví jeden z manželů, nevznikají v praxi žádné problémy ani pochybnosti.

V případě, že dědictví nabývají oba manželé, pak již vzhledem k ustanovení § 474 odst. 2, § 475 a § 477 ObčZ je nutno dojít k závěru, že takto získaný majetek je v podílovém spoluvlastnictví obou manželů.

Věci získané darováním

Jestliže řešení otázek spojených s dědictvím je v soudní praxi poměrně řídké, otázka darování je naproti tomu ve sporech o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů velmi častá. Účastníci v řízení často namítají, že určitý předmět nepatří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, poněvadž byl darován pouze jednomu z manželů, že šlo o tzv. svatební dar apod. Otázky týkající se darování lze rozdělit do tří skupin:

a) Dary jiných osob manželům

Má-li jít o dar ve smyslu ustanovení § 143 ObčZ musí být splněny náležitosti darovací smlouvy ve smyslu ustanovení § 407 ObčZ, zejména i předepsaná forma.

K platnosti darovací smlouvy není již třeba její registrace (pokud jejím předmětem není nemovitost), jak tomu bylo za účinnosti zákona č. 26/1957 Sb., tj. v době od 1. 7. 1957 do 31. 3. 1964. Pro posouzení, kdo je obdarovaný, bude rozhodujícím úmysl dárce,