Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3040

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3040

Mgr. Pavla Krejčí

[Výluka ze SJM – věci vydané podle restitučních předpisů]

Komentovaným ustanovením bylo doslovně převzato pravidlo dříve obsažené v § 143 odst. 1 písm. a) ObčZ, podle kterého nejsou součástí společného jmění manželů věci získané jedním z manželů podle právních předpisů o restituci majetku.

Podle důvodové zprávy nebylo pravidlo uvedené v komentovaném ustanovení zařazeno do § 709 (rozsah SJM), neboť se jedná o dočasný jev.

Společné jmění manželů tak podle komentovaného ustanovení netvoří věci nabyté podle právních předpisů o restituci majetku jedním z manželů, který měl vydanou věc:

−ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo

−jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

Věc nabytá podle restitučních předpisů netvoří společné jmění manželů ani tehdy, pokud se jedná o věc, kterou sice manžel získal po uzavření manželství, ale již tehdy byla v jeho výlučném vlastnictví. Je však třeba upozornit na to, že výnos z věcí získaných jedním z manželů v rámci restitučních předpisů (např. nájemné z domu získaného v restituci) již do SJM spadá.

Restituční předpisy

Restitučními předpisy jsou:

−zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd,

−zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,

−zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,

−zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,

−zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR za nemovitý majetek, která zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

Postoupení restitučního nároku

Na závěr je třeba uvést, že komentované ustanovení se nevztahuje na případy, kdy došlo k postoupení restitučního nároku na třetí osobu.

Judikatura

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. prosince 2010, sp. zn. 22 Cdo 4161/2009

1. Věcí vydanou v rámci předpisů o restituci majetku, na kterou se vztahuje zákonná výluka ze SJM, se rozumí věc vydaná na základě úspěšného uplatnění restitučního nároku; skutečnost, že věc byla státem nebo právnickou osobou prodána nabyvateli i s přihlédnutím k tomu, že její vlastnictví pozbyli předkové nabyvatele v tzv. rozhodné době, ještě neznamená, že na případ se vztahuje zákonná výluka z nabytí do společného majetku.

2. V případě, že věc v době nabytí sloužila a mohla sloužit jen k výkonu povolání jednoho z manželů, stala se jeho výlučným vlastnictvím; jestliže se poměry později změnily a věc mohla být užita k výkonu povolání i druhého manžela, resp. ji druhý manžel začal užívat, nemohlo to změnit právní stav a věc se nestala součástí BSM.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. května 2010, sp. zn. 22 Cdo 2460/2008

Rozhodnutí soudů obou stupňů jsou v souladu s právním názorem, který dovolací soud vyjádřil v rozsudku ze dne 29. července 2003, sp. zn. 22 Cdo 1424/2003, Soubor civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu č. C 2095, který platí i pro společné jmění manželů. Do bezpodílového spoluvlastnictví manželů patří i věc vydaná za trvání manželství jednomu z manželů v rámci předpisů o restituci majetku, pokud k vydání nedošlo z důvodu jeho právního nástupnictví po původním vlastníkovi, ale proto, že byl právním nástupcem osoby oprávněné k