Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3042

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3042

Mgr. Pavla Krejčí

[Přizpůsobení názvu právnických osob nové právní úpravě]

Komentované ustanovení ukládá povinnost právnickým osobám, jejichž název odporuje ustanovením NOZ, aby přizpůsobily svůj název požadavkům zákona do dvou let od jeho působnosti, tj. do 31. 12. 2015. Komentované ustanovení je speciální vůči § 3041 odst. 2. Pokud právnická osoba tento zákonný příkaz nesplní ani do 31. 12. 2016, může soud v souladu s § 3041 odst. 2 právnickou osobu zrušit a nařídit její likvidaci. Soud také může postupovat v souladu s § 9 ZVR a právnickou osobu, která neuzpůsobí svůj název v zákonem stanoveném termínu, vyzvat ke zjednání nápravy, k čemuž jí stanoví přiměřenou lhůtu. Pokud by právnická osoba ani v takto stanovené lhůtě tuto povinnost nesplnila, soud by mohl rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

Co se rozumí názvem právnické osoby, je definováno v § 132. „Rozpor názvu právnické osoby s ustanoveními občanského zákoníku podle věty první tedy především znamená, že název právnické osoby neodlišuje právnickou osobu od jiné osoby (požadavek nezaměnitelnosti) nebo je tento název klamavý (k požadavku nezaměnitelnosti a neklamavosti názvu právnické osoby viz výklad k § 132 odst. 2). Z hlediska dalších požadavků obsažených v občanském zákoníku musí název právnické osoby vyhovovat například též § 133 odst. 1 (použití jména člověka v názvu právnické osoby) a § 134 (použití příznačného prvku názvu jiné právnické osoby).”1 Může se však jednat i o výslovné ustanovení zákona uvádět v názvu právnické osoby určitý výraz týkající se právní formy (např. spolek – § 216).

Výjimky z povinnosti přizpůsobit název

Z výše uvedené povinnosti jsou dvě výjimky:

a) Pro občanská sdružení (nyní spolky) a společenství vlastníků vzniklá do 31. 12. 2013 – bod 6. přechodných ustanovení zákona č. 460/2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, stanovil, že tato občanská sdružení (nyní spolky) a společenství vlastníků nejsou povinny svůj název požadavkům zákona uzpůsobit, a to pouze ve vztahu k uvedení jejich právní formy (§ 216 a § 1200). Tato změna byla odůvodněna v důvodové zprávě následovně: „Spolky i společenství vlastníků jsou svobodné soukromoprávní útvary. Nutit je, aby změnily stávající název, pokud zde není legitimní veřejný zájem, představuje nepřiměřený zásah do jejich autonomie. Spolky jsou ze všech právnických osob nadány nejvyšší mírou autonomie, fungují na bázi dobrovolnosti, nemají zpravidla velký majetek a jejich hodnota je často dána jen jejich zažitým názvem. Změna názvu může znamenat snížení této hodnoty a mnohdy přináší značné finanční náklady spojené se změnou zakladatelských právních