Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3046

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.4.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3046

Mgr. Pavla Krejčí

[Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů]

Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů měly formu sdružení a jejich právní úprava se řídila zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Komentované ustanovení určuje, že se tyto organizace nadále považují za spolky podle NOZ. S ohledem na znění komentovaného ustanovení je vyloučena přeměna odborové organizace a organizace zaměstnavatelů na ústav či sociální družstvo, neboť § 3045 odst. 1 je na ně neaplikovatelný.

„Při aplikaci nové úpravy je však nutno respektovat zvláštní povahu těchto forem právnických osob, jež požívají speciální ochrany již vzhledem k nadstátním garancím své existence a způsobu fungování. Východiskem je tu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 87, o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (vyhlášená pod č. 489/1990 Sb.).”1 Toto pravidlo mimo jiné vyplývá také z § 3025, který uvádí, že ustanovení NOZ o právnických osobách a spolku se použijí na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů přiměřeně jen v tom rozsahu, v jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat.

Zvláštní režim vzniku, změny a zániku

S ohledem na mezinárodní závazky má zvláštní režim především okamžik vzniku odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, neboť jejich vznik bere rejstříkový soud pouze na vědomí a eviduje je (tzv. evidenční způsob vzniku). Ustanovení § 3025 totiž uvádí, že odborové organizace a organizace zaměstnavatelů vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu veřejné moci (rejstříkový soud) oznámení o jejich založení. Obdobně to pak na základě novely provedené zákonem č. 460/2016 Sb. platí i pro změnu a zánik odborové organizace (blíže výklad k § 3025 a dále § 121 ZVR). Tato právní úprava byla do zákona včleněna, neboť judikaturou se dovodilo, že evidenční princip platil podle právní úpravy platné od 1. 1. 2014 do 27. 2. 2017 pouze pro vznik odborových organizací a organizací zaměstnavatelů, a nikoliv již na změny v provedeném zápise a na jejich zánik (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 7 Cmo 459/2014).

Pobočné odborové organizace a pobočné organizace zaměstnavatelů

Novelou provedenou zákonem č. 460/2016 Sb. bylo z NOZ vypuštěno ustanovení, že se transformace na novou právní úpravu dotýká též mezinárodních odborových organizací a pobočných odborových organizací a pobočných organizací zaměstnavatelů. Právní úprava totiž skýtala „podklad pro možné narušení autonomie odborových organizací a organizací zaměstnavatelů ve vnitřních záležitostech a může odporovat závazkům České republiky z mezinárodních smluv”.2 Proto bylo toto z komentovaného ustanovení vypuštěno. „Smyslem je vyjasnit, že i odborová organizace a organizace zaměstnavatelů založená jinou odborovou organizací nebo organizací zaměstnavatelů, resp. jejich organizační jednotka s právní subjektivitou, je odborovou organizací nebo organizací zaměstnavatelů, nikoliv zvláštní entitou, na niž se přiměřeně použijí ustanovení o pobočném spolku. Tím má být rozšířen prostor pro realizaci svobody sdružování a v jejím rámci svobody koaliční.