dnes je 22.1.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 31

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.1.9.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 31

JUDr. Petra Kejvalová

[Omezená svéprávnost nezletilých]

Komentované ustanovení upravuje omezenou svéprávnost nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti. Obdobnou právní úpravu jako v našem občanském zákoníku zakotvuje například švýcarské právo. Oproti tomu například v německém právu jsou odstupňovány věkové hranice, s nimiž právo spojuje různý rozsah způsobilosti nezletilce k právnímu jednání.

Svéprávnost

Plně svéprávným se člověk stává zletilostí, která se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství (vše podle § 30).

Pozitivní vymezení omezené svéprávnosti nezletilců

V komentovaném ustanovení je pozitivně vymezeno, k jakým jednáním je nezletilý, který ještě nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý.

Negativní vymezení – omezení způsobilosti nezletilého jednat samostatně

Oproti komentovanému ustanovení je v § 36 vymezeno negativně, k jakým jednáním není nezletilý, který ještě nenabyl plné svéprávnosti, nikdy způsobilý (nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, není nikdy – bez ohledu na obsah ostatních ustanovení – způsobilý jednat samostatně v těch záležitostech, k nimž by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení soudu. Jedná se o taková jednání, která souvisejí s nakládáním se jměním nezletilého. Ve smyslu § 461 zákonnému zástupci zastoupeného náleží běžná správa jmění zastoupeného. Pokud se již nejedná o běžnou správu, vyžaduje se k nakládání se jměním zastoupeného schválení soudu. V případě nezletilců nutno postupovat podle speciálních ustanovení § 858 a 898. Ve smyslu § 898 k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte, nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas, ledaže se jedná o běžné záležitosti nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Ustanovení § 898 odst. 2 pak vyjmenovává demonstrativně právní jednání dítěte, k nimž je zapotřebí souhlasu soudu (např. přivolení soudu je potřeba k právnímu jednání, kterým dítě nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá; nabývá dědictví, dar, nebo odkaz nikoliv zanedbatelné majetkové hodnoty, uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu a podobně). K těmto jednáním tedy ve smyslu § 36 nezletilý, který nenabyl dosud plné svéprávnosti, nebude nikdy způsobilý jednat samostatně.

Posouzení právního jednání nezletilých

Se vzrůstajícím věkem dítěte se pozvolna rozvíjí i jeho svéprávnost a stává se tak postupně způsobilým k jednáním závažnějším, přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Komentované ustanovení vychází z koncepce, že nezletilý má svéprávnost (způsobilost) k takovým právním jednáním, jejichž dosah, následky, je schopen sám posoudit. Novorozeně tedy zcela logicky není způsobilé k žádnému právnímu jednání, oproti tomu nezletilý ve věku patnácti a více let, blížící se dovršení zletilosti, již bude prakticky plně svéprávný a bude de facto moci činit již poměrně mnoho právních jednání samostatně – samozřejmě s omezeními ve smyslu § 36. Právní jednání nezletilého musí být hodnoceno komplexně – s ohledem na povahu právního jednání, ale i na předmět plnění, zejména pak i na hodnotu plnění. S touto koncepcí pak počítá NOZ již výslovně například v § 2066, který stanoví, že osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý.

Za zmínku stojí judikát Krajského soudu v v Ústí nad Labem, sp. zn. 10 Co 354/2002, v němž je uvedeno, že ,,při posuzování právního úkonu učiněného nezletilým je třeba kromě dalšího též zkoumat, zda důsledky uzavřeného právního úkonu nenarušují sociální či majetkový status tohoto nezletilce”.1

V tomto rozhodnutí je dále uvedeno: ,,je nutno tento stupeň vyspělosti poměřovat k povaze učiněného právního úkonu, ale je třeba též podrobně zkoumat, zda důsledky uzavřeného právního úkonu by závažným způsobem nenarušovaly, resp. nenarušují sociální či majetkový status tohoto nezletilce. (…) Je nutno (…) při uzavření právního úkonu majetkového charakteru mj. zkoumat předmět plnění, důsledky spojené s nabytím věci, výši kupní ceny, důsledky, které mohou nastat při realizaci uzavřené smluvní pokuty, to vše ve vazbě na stupeň rozumové a volní vyspělosti nezletilce, jeho majetkové poměry (zda již pracuje a má tak objektivní možnost v rámci závislé či jiné činnosti zajistit si příjem vlastním přičiněním, případně disponuje-li a v jakém rozsahu s majetkem, nebo zda se teprve připravuje pro budoucí výkon povolání a objektivně nemá možnost splnit jím přijatý peněžitý závazek, anebo hypoteticky nastanuvší další platební povinnosti, např. v souvislosti s realizací smluvní pokuty či dalších vedlejších ujednání).”2

Skutečně je nutno posuzovat právní jednání nezletilého vždy individuálně, komplexně, v celém rozsahu a s přihlédnutím ke všem okolnostem. Se závěry shora citovaného rozhodnutí se však nelze zcela ztotožnit. Majetkové a sociální poměry nezletilého budou podstatné pro posouzení platnosti právního jednání v těch případech, kdy jimi bude ovlivněna rozumová a volní vyspělost nezletilce, avšak bez dalšího například nedostatečné majetkové poměry nezletilce nezapříčiní neplatnost právního jednání učiněného nezletilým. Pokud byl nezletilý schopen ve smyslu § 24 posoudit své jednání a ovládnout je (byl zde objektivně naplněn znak rozumové a volní vyspělosti), učinil právní jednání, ačkoliv si byl plně vědom důsledků svého jednání, včetně dopadu do majetkové sféry nezletilce a s plným vědomím, že nemá prostředky k tomu, dluh případně související náklady (např. smluvní pokutu) splnit, neboť danými finančními prostředky nedisponuje, nelze takové právní jednání bez dalšího prohlásit za neplatné pouze s odůvodněním, že nezletilý nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení. Majetkové a sociální poměry budou rozhodující pro hodnocení právního jednání nezletilého, pokud tento z důvodu svých poměrů (majetkových a sociálních) nebyl schopen posoudit následky svého jednání.

Rozumová a volní vyspělost

Opět, shodně jako u obecného vymezení odpovědnosti za vlastní jednání zakotvené v § 24, také v komentovaném ustanovení se setkáváme se dvěma složkami jednání – složkou rozumovou a volní. Složkou rozumovou zákonodárce chápe schopnost posoudit následky svého jednání, a to jak pozitivní, tak i negativní, například schopnost pochopit zodpovědnost za náklady s daným jednáním související. Schopnost uvědomovat si negativní dopady právního jednání samozřejmě vzrůstá s věkem nezletilců; a naopak, čím je člověk mladší, tím je jeho schopnost vnímat či uvědomovat si negativní dopady svého jednání nižší. Volní vyspělostí pak zákonodárce rozumí schopnost nezletilého svojí vůli ovlivnit své jednání, ovládnout je, jedná se například o to, že dokáže dát najevo, zda dar přijímá.

Objektivní měřítko. Přiměřenost nezletilých jeho věku

Z komentovaného ustanovení vyplývá, že je nutno posuzovat vyspělost dotyčného nezletilého objektivním měřítkem, odosobněně, s odhlédnutí od konkrétního jedince a v porovnání s obecně předpokládanou mírou rozumové a volní vyspělostí jedince určitého průměrného vzorku – v nezletilcově věku. Proto není zapotřebí při každém právním jednání učiněném nezletilcem zkoumat vyspělost rozumovou a volní daného jedince, ale postačí porovnat ji s předpokládanou vyspělostí průměrného jedince (jedinců) nezletilcova věku. Například dítě ve věku šesti let je schopno posoudit darování sladkostí jiným dětem, není však schopno posoudit složitější

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz