Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 509

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 509

JUDr. Petra Kejvalová

[Liniové stavby – inženýrské sítě]

Ustanovení § 509 bylo dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017. Na první pohled došlo k pouhé terminologické změně, když namísto termínu inženýrská síť se zde setkáváme nově s pojmem liniové stavby.

Liniové stavby jsou pojmem širším než inženýrské sítě, neboť vyjma právě inženýrských sítí, jako jsou například kanalizace, vodovod, elektrické vedení apod., v sobě zahrnují například i pozemní komunikace včetně tunelů a stavby drah.

Podle terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí je liniová stavba stavbou, u níž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou, je to například pozemní komunikace nebo dráha. Nutno podotknout, že zákon o liniových stavbách nebyl dosud schválen. Ani samotný pojem „liniové stavby” není dosud zákonem definován. Tento výraz byl zmíněn například v zákoně č. 50/1976 Sb., tj. v předchozím stavebním zákoně. Současný stavební zákon však tento pojem nezmiňuje vůbec. Liniová stavba je v podstatě jedna stavba zasahující vícero pozemků.

Liniové stavby, zahrnující tedy mimo jiné i inženýrské sítě, nejsou nadále součástí pozemku. Toto ustanovení pak představuje výjimku ze zásady superficies solo cedit, tedy že stavba je součástí pozemku ve smyslu § 506.

Pokud se mluví o inženýrské síti, rozumí se jí soustava podzemních a nadzemních vedení sloužících k rozvodu (přívodu) vody, vzduchu, energie a podobně, nebo naopak odvodu znečištěné vody, odpadů jako takových, vzduchu, přeměněné energie a podobně.

NOZ dosud nedefinoval pojem inženýrská síť a nečiní tak ani u liniových staveb. V § 509 je uveden pouze demonstrativní výčet,