Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 929

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 929

Mgr. Pavla Krejčí

[OSPOD jako veřejný a hromadný osobní poručník]

OSPOD jako veřejný poručník

Pokud nastane situace uvedená v § 928 odst. 1, tj. není-li tu žádný z rodičů, který vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, nebo situace uvedená v § 930 odst. 2, tj. není-li zde jiná osoba, která by vůči dítěti vykonávala plnou rodičovskou odpovědnost (poručník jmenovaný soudem), nemůže dítě zůstat bezprizorní a ex lege vykonává rodičovskou odpovědnost orgán sociálně-právní ochrany dětí, a to jako veřejný poručník. Orgány sociálně-právní ochrany (OSPOD) zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a v souladu s § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jimi jsou především krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Okamžik vzniku veřejného poručenství

Je třeba uvést, že pokud nastane situace předvídaná v § 928 odst. 1 nebo v § 930 odst. 2, není třeba ke vzniku veřejného poručenství žádné rozhodnutí soudu ani jiného orgánu1, „byť povinností OSPODu bude nepochybně poté, co se dozví, že zde nastaly skutečnosti, které zákon spojuje se vznikem veřejného poručenství, učinit deklaratorní záznam o vzniku tohoto poručenství do správního spisu, který je k dítěti veden”.2 Zároveň je třeba uvést, že jen v některých případech bude přesný okamžik, kdy začne OSPOD vykonávat funkci veřejného poručníka, zřejmý (např. v případě smrti rodičů nebo poručníka). V ostatních případech (např. v případě nezvěstnosti) je komplikovanější určit okamžik, od kterého dojde ke vzniku veřejného poručenství. OSPOD však musí jednat vždy v zájmu dítěte. Pokud zde tedy budou alespoň odůvodněné předpoklady pro to, že byly naplněny podmínky uvedené v § 928, tj. že zde není žádný z rodičů, který by vykonával rodičovskou odpovědnost vůči dítěti, nebo že byly naplněny podmínky uvedené v § 930 odst. 2, tj. smrt poručníka, ztráta jeho schopnosti nebo způsobilosti vykonávat funkci poručníka nebo zproštění funkce poručníka či jeho odvolání z funkce, musí OSPOD začít funkci veřejného poručníka vykonávat, a to i s tím rizikem, že se následně ukáže, že zákonné podmínky pro vznik veřejného poručnictví naplněny nebyly.

Zánik veřejného poručenství

Výkon poručenství veřejným poručníkem má pouze překlenovací charakter. OSPOD jako veřejný poručník vykonává poručenství až do doby:

−než je dítěti soudem jmenován osobní poručník, respektive do doby, než se soudem jmenovaný poručník ujme funkce (§ 933 odst. 2), nebo do doby než

−pomine situace předvídaná v § 928 odst. 1, tj. není-li tu žádný z rodičů, který vůči svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu,

−pomine situace předvídaná v § 930 odst. 2, tj. poručník opětovně nabude schopnost či způsobilost poručenství vykonávat,

−dojde k zániku poručenství z jiných důvodů (např. nabytí svéprávnosti dítětem, jeho osvojení apod.).

Činnost veřejného poručníka

Pokud OSPOD vykonává funkci veřejného poručníka, pak jeho jednání má charakter právního jednání a je oprávněn dítě zastupovat v plném rozsahu jako soudem jmenovaný poručník. Důvodová zpráva uvádí, že „nejde jen o jakéhosi předběžného poručníka s omezenými právy a povinnostmi”.3 S tím však nelze úplně souhlasit, jelikož na veřejného poručníka například nedopadá povinnost podat soudu soupis jmění dítěte podle § 933 odst. 3. Veřejný poručník také není