Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 932

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 932

Mgr. Pavla Krejčí

[Osoba poručníka]

K odst. 1

Komentované ustanovení určuje především základní podmínky, které musí splňovat osoba pro výkon funkce poručníka.

Poručník – fyzická osoba x veřejný poručník

Nejprve je třeba uvést, že podmínky uvedené v komentovaném ustanovení se vztahují pouze na poručníka – fyzickou osobu. Poručníkem dítěte se může stát i stát, a to tehdy, kdy se poručníkem v souladu s § 929 nebo § 930 odst. 3 stane OSPOD. Blíže k tzv. veřejnému a hromadnému poručníkovi výklad k § 930 odst. 3. Níže v textu se věnujeme pouze poručníkovi – fyzické osobě.

Odst. 1 komentovaného ustanovení není jediné, které uvádí podmínky, jež jsou kladeny na osobu, která má vykonávat funkci poručníka. Další podmínky jsou pak stanoveny v § 930 odst. 3 a § 931. „Vzhledem k obsahu funkce poručníka (zásadně obdobnému obsahu rodičovské odpovědnosti) je zřejmé, že poručníkem lze jmenovat pouze člověka, který po všech stránkách skýtá záruku řádného výkonu této odpovědné funkce.”1

Základní kritéria

Celkově lze tedy říci, že poručníkem lze jmenovat pouze osobu, která splňuje následující kritéria:

  1. je plně svéprávná – plné svéprávnosti nabývá člověk nabytím zletilosti. Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá emancipací nebo uzavřením manželství (§ 30). Za podmínek uvedených v § 55 a násl. může dojít k omezení svéprávnosti člověka. Je zřejmé, že osoba, která nemá plnou svéprávnost, by nemohla naplnit hlavní účel poručnictví, tedy v plném rozsahu výkon práv a povinností, jako mají rodiče,
  2. se svým jmenováním souhlasí – k vyslovení souhlasu blíže výklad k § 931,
  3. rodič dítěte takovou osobu výslovně nevyloučil – vyloučení osoby na základě přání rodiče viz výklad k § 931,
  4. musí svým způsobem života zaručovat, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat„Nezpůsobilost k výkonu funkce poručníka mohou způsobit jak subjektivní, tak objektivní důvody. Soud tedy musí zjistit, zda například nadměrně nepožívá alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky.”2 Důležité bude i kritérium trestněprávní bezúhonnosti„Pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče se dle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) za bezúhonného (jak žadatele, tak jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost) nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte. Máme za to, že tuto definici lze použít i pro účely ustanovení poručníka.3
  5. úpadekbránit ve výkonu funkce poručníka mohou také osobní dluhy, neboť jmenování takové osoby může být v rozporu se zájmy dítěte; úpadek poručníka pak může způsobit nezpůsobilost pro jmenování poručníka, neboť v souladu s § 901 odst. 1 platí, že povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku (správně prohlášením konkursu) na majetek rodiče. Protože poručník má práva a povinnosti jako rodič, je třeba § 901 odst. 1 vztáhnout i na něj. V případě, že poručník nebude o dítě osobně pečovat, nebude možné uvedenou situaci řešit ani jmenováním opatrovníka pro správu jmění dítěte (blíže § 941),
  6. její jmenování nesmí být v rozporu se zájmy dítěte„Zde půjde o situace, kdy dítě nemá přátelský vztah k možnému poručníkovi a ani není naděje, že by se mohl v budoucnu vytvořit, nebo majetkové zájmy této osoby stojí v protikladu k zájmům dítěte.” Rozhodující však budou i další kritéria – např. bydliště poručníka (příliš vzdálené bydliště poručníka od poručence může bránit řádnému výkonu funkce poručníka), věk, skutečnost, zda poručník může o dítě osobně pečovat, fyzické nebo duševní postižení osoby, která má o dítě pečovat, apod. Pokud bude poručník o dítě osobně pečovat, budou důležité bytové podmínky poručníka,
  7. nesmí se jednat o pěstouna dítěte nebo o pečující osobu podle § 953 a násl. – pěstounská péče a poručnictví, popřípadě svěřenectví a poručnictví se vzájemně vylučují. Je však možné, aby dítě bylo zároveň v pěstounské péči (nebo v péči jiné osoby podle § 953) a mělo zároveň ustaveného poručníka. Tímto poručníkem však musí být jiná osoba než pěstoun nebo pečující osoba podle § 953. Není však vyloučeno, aby změnou soudního rozhodnutí došlo k tomu, aby se dosavadní pěstoun stal poručníkem dítěte (např. po smrti rodičů),4
  8. souhlas manžela poručníka – protože o dítě může pečovat i manžel poručníka, bude třeba zjistit také postoj manžela poručníka a to, zda manžel poručníka je osobou vhodnou k tomu, aby se podílela na výchově nezletilého (blíže výklad k § 940).

Bydliště poručníka

Na rozdíl od pěstouna však může mít poručník bydliště mimo území České republiky. Pěstoun tak může pečovat o dítě i v