dnes je 26.3.2019
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 937

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 937

Mgr. Pavla Krejčí

[Odvolání poručníka z funkce]

Soud může ze zákonem stanovených důvodů rozhodnout o tom, že se poručník odvolává z funkce. Nabytím právní moci rozhodnutí o odvolání z funkce pak funkce poručníka zaniká. To však neznamená, že zaniká samo poručenství. Pokud totiž dojde k zániku funkce poručníka odvoláním z funkce, dítě bez poručníka nezůstává, ale namísto poručníka nastupuje ex lege veřejný poručník, tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 929). Veřejný poručník pak svou funkci vykonává až do doby, než je dítěti jmenován soudem nový poručník.

Rozhodnout o odvolání poručníka může soud ze dvou důvodů:

a) z důvodů, že poručník porušuje své poručnické povinnosti,

b) zjistí-li soud důvody, pro které není vhodné, aby poručník svou funkci nadále vykonával.

Ad a) Odvolání z důvodu porušování povinností

Odvolání poručníka z důvodů porušování povinností má sankční charakter. Intenzita porušení povinnosti není zákonem uvedena. Odvolání poručníka je však vážným zásahem do práv dítěte, a proto ne každé porušení povinností bude vést k odvolání z funkce poručníka. K odvolání z funkce bude vést především závažné, soustavné a hrubé neplnění povinností, které bude v rozporu se zájmy dítěte. „Konkrétně například může jít o porušování povinností při výchově dítěte, při zastupování dítěte, popřípadě při správě jmění.”1 Soud bude muset rozhodovat s ohledem na okolnosti každého konkrétního případu, a to v souladu se zájmy dítěte.

Právě s ohledem na zájem dítěte by se měl soud „ještě předtím, než přistoupí k odvolání poručníka, pokusit poručníkovi napomoci prostředky, které má k dispozici, zvláště pokud po takové pomoci lze předpokládat, že poručník bude schopen své povinnosti plnit a takové řešení bude v zájmu dítěte”.2 Pokud tedy porušování povinností bude spočívat například v nedostatcích při správě jmění dítěte, měl by soud jmenovat dítěti opatrovníka pro správu jmění a poručníka, který se jinak o dítě řádně stará, ponechat ve funkci. Soud může též vyzvat poručníka k nápravě vadného stavu a stanovit mu k této nápravě lhůtu s tím, že pokud poručník vadný stav nenapraví, pak může být zahájeno řízení o odvolání z funkce. Svou roli by zde měl hrát i OSPOD, který může přijmout některé z opatření podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí a měl by pomoci poručníkovi překonat nastalé potíže (např. mu poskytnout poradenskou činnost).

Ad b) Odvolání z důvodů, pro které není vhodné, aby poručník funkci nadále vykonával

Soud může odvolat poručníka i z důvodů, pro které není vhodné, aby nadále funkci vykonával. Odvolání poručníka z tohoto důvodu nemusí mít vždy sankční charakter. K odvolání poručníka tak může dojít například proto, že je zde osoba dítěti emočně bližší, která je ochotná ujmout se role poručníka. K odvolání poručníka podle tohoto ustanovení může dojít též tehdy, pokud byli ustanoveni původně dva poručníci (§ 932), kteří se vzájemně dostávají do kolize (např. dojde k rozvodu). Pak soud může jednoho z poručníků odvolat z funkce. Může též dojít k tomu, že zájmy dítěte se dostanou do stálého rozporu se zájmy