Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 952

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 952

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik opatrovnictví pro správu jmění dítěte]

Zákon neobsahuje speciální ustanovení pro případy zániku opatrovnictví pro správu jmění dítěte. Z tohoto důvodu se v souladu s § 905 odst. 2 a § 944 uplatní přiměřeně ustanovení o poručenství a poručníkovi, tj. právní úprava uvedená v § 935 až § 937. Opatrovnictví však může zaniknout také z jiných zákonem stanovených důvodů.

Obecně je třeba rozeznat:

a) zánik samotného opatrovnictví,

b) zánik funkce opatrovníka.

Ad a) Zánik opatrovnictví

K zániku opatrovnictví dochází tehdy, kdy již není ochrana dítěte nutná. Jedná se o případy, kdy nejsou naplněny podmínky pro opatrovnictví uvedené v § 943. K zániku opatrovnictví v takovém případě dochází ex lege, a nikoliv rozhodnutím soudu, a to v následujících případech:

i. nabytím svéprávnosti – svéprávnost lze nabýt zletilostí, tj. dosažením věku 18 let. Existují však dvě výjimky, kdy lze svéprávnosti nabýt i před dosažením zletilosti, tedy před dosažením věku osmnácti let. Prvním případem je takzvaná emancipace, která je blíže upravena v § 37, a dalším případem je uzavření manželství, které je blíže upraveno v § 672,

ii. smrtí opatrovance nebo jeho prohlášením za mrtvého podle § 71 a násl.,

iii. opatrovanec získá alespoň jednoho rodiče, který vůči němu má a vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu – k takové situaci může dojít například z důvodu osvojení opatrovance, dále rozhodnutím soudu o obnovení rodičovské odpovědnosti po jejím zbavení nebo omezení, okamžikem nabytím svéprávnosti původně nesvéprávného rodiče, rozhodnutím soudu o navrácení výkonu rodičovské odpovědnosti po jejím pozastavení z důvodu vážné okolnosti (§ 869) atd.,

iv. uplynutím doby, na kterou byl opatrovník jmenován – opatrovník pro správu jmění může být v souladu s § 945 jmenován i pouze na omezenou dobu,

v. splněním úkolu, pro který byl opatrovník dítěti jmenován – i opatrovník pro správu jmění může být dítěti jmenován pouze za účelem splnění určitého úkolu,

vi. rozhodnutím soudu o zproštění opatrovníka jeho funkce z důvodu, že již netrvá potřeba, která vedla k jeho jmenování (§ 947).

V důsledku zániku opatrovnictví, dochází i k zániku funkce opatrovníka.

Ad b) Zánik funkce opatrovníka

Zákon rozlišuje tři případy, kdy dochází k zániku funkce opatrovníka, aniž by došlo k zániku opatrovnictví. Těmito případy jsou:

  1. smrt opatrovníka anebo jeho prohlášení za mrtvého podle § 71 a násl. – zde dochází k zániku funkce opatrovníka ex lege,

ii. rozhodnutím soudu o zproštění opatrovníka jeho funkce (s výjimkou rozhodnutí podle § 947) – opatrovník může být z důležitých důvodů požádat o zproštění funkce. O zproštění funkce opatrovníka soud rozhodne také tehdy, pokud se osoba, která funkci opatrovníka vykonávala, stane pro výkon funkce nezpůsobilou (ke způsobilosti opatrovníka k výkonu funkce výklad k § 943, ke zproštění funkce výklad k § 936),

iii. odvoláním opatrovníka z funkce – soud odvolá opatrovníka tehdy, pokud porušuje své opatrovnické povinnosti. K odvolání opatrovníka z funkce může soud přistoupit i tehdy, pokud zjistí důvody, pro které není vhodné, aby opatrovník svou funkci dále vykonával (§ 937).

Pokud dojde k zániku funkce opatrovníka, aniž by zároveň došlo k zániku opatrovnictví, dítě bez opatrovníka nezůstává, ale namísto opatrovníka nastupuje ex lege veřejný opatrovník, tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 929). Veřejný opatrovník pak svou funkci vykonává až do doby, než je dítěti jmenován soudem nový opatrovník.

Povinnosti opatrovníka po skončení funkce

Po skončení výkonu funkce opatrovníka, musí opatrovník:

a) vydat všechno, co měl z důvodu své funkce u sebe,

b) předložit závěrečnou zprávu o výkonu opatrovnické funkce, jejíž součástí je i závěrečný účet správy jmění dítěte.

Lhůta pro splnění povinností

Tyto povinnosti musí opatrovník splnit bez zbytečného odkladu po skončení funkce, nejpozději