Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 954

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 954

Mgr. Pavla Krejčí

[Pečující osoba]

K odst. 1

Obecné požadavky na pečující osobu

Komentované ustanovení stanoví požadavky, které musí člověk splňovat, aby se mohl ujmout funkce pečující osoby. Jsou následující:

−pečující osoba musí skýtat záruky řádné péče o dítě,

−musí mít bydliště v České republice,

−musí souhlasit se svěřením dítěte do své péče.

Záruky řádné péče

„Pečující osobou se může stát pouze člověk, který skýtá záruky, že bude o dítě řádně pečovat a že jeho péče bude dítěti ku prospěchu. Zájemce o svěření dítěte musí být bezúhonný a morálně způsobilý.”1 Dále by se mělo jednat o osobu, která je svéprávná a schopná zajistit dítěti vhodné výchovné a rodinné prostředí. Důležité také budou bytové podmínky pečující osoby a její zdravotní stav, který nesmí zabraňovat péči o nezletilého. „Zájemce o svěření dítěte do péče by rovněž měl mít blízký a pozitivní vztah nejen k dítěti, ale i k jeho rodičům, nebo alespoň předpoklady pro vybudování takového vztahu, protože jednou z povinností pečující osoby je povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými.”2

Bydliště pečující osoby

Aby soud mohl dítě svěřit do péče pečující osoby, musí mít tato osoba bydliště v České republice. Účelem tohoto opatření je „zabránit zneužívání institutu svěření dítěte do péče a zamezit obchodu s dětmi”.3 Dalším důvodem, který uvádí důvodová zpráva, je, že v případě svěření dítěte do péče jiné osoby zůstává rodič právně spojen se svým dítětem, předpokládá se styk dítěte s rodičem a jeho návrat do přirozené rodiny po odpadnutí překážek, a nelze proto připustit, aby byly mezi dítětem a rodičem hranice. „Jde o to, že taková osoba sice nemusí být českým občanem (občanem České republiky), ani nemusí mít souhlas k pobytu na území České republiky, ale musí být trvale usazena na území České republiky s úmyslem se trvale zdržovat právě proto, aby mohla plnit vůči zdejšímu dítěti svou funkci tak, aniž by dítě přemisťovala do jiného státu.”4 „Jde tedy o faktickou skutečnost bydlení na určitém místě, které vykazuje znaky trvalosti (zakoupení domu či bytu, delší nájem, pracovní uplatnění, registrace u lékaře apod.).”5 K pojmu bydliště viz komentář k § 80.

Souhlas budoucího pečující osoby

Dítě může být svěřeno do péče pečující osoby pouze s jejím souhlasem. Pečující osobu nelze k péči o dítě nutit. Pokud bude pečující osoba vdaná/ženatý, pak se bude vyžadovat i souhlas manžela pečující osoby, a to za stejných podmínek, jako je uvedeno v § 965.

Manžel pečující osoby bude účastníkem řízení a poskytuje souhlas v rámci řízení o svěření dítěte do péče. Jedná se o jeho právo vyslovit souhlas či nesouhlas se svěřením dítěte do péče druhému z manželů, jelikož tento souhlas je jedním ze zákonných předpokladů pro svěření dítěte do péče jednoho z manželů. Je tomu tak mimo jiné proto, že se manžel pečující osoby, pokud žije společně s pečující osobou ve společné domácnosti, bude podílet na péči o dítě. Pokud manžel pečující osoby souhlas se svěřením dítěte do péče nevysloví, nemůže soud o svěření dítěte do péče jednomu z manželů rozhodnout. Zákon nestanoví, jakou formu by souhlas měl mít, může tak být poskytnut