Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 959

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 959

Mgr. Pavla Krejčí

[Trvání pěstounské péče]

Účelem pěstounské péče je překlenout období, kdy rodiče nejsou schopni se o dítě starat. Jedná se tedy zásadně o přechodný, a nikoliv trvalý institut. Pokud bude možné určit, po jakou dobu bude trvat překážka, která brání rodičům v osobní péči o dítě, pak soud nařídí pěstounskou péči na dobu určitou. Většinou však nebude možné odhadnout, na jakou dobu bude pěstounská péče nařízena, a proto ji soud nařídí na dobu neurčitou, respektive do rozhodnutí délku jejího trvání neuvede.

„Pokud však je již dopředu jisté, že není šance dítěte na návrat do přirozené rodiny, je třeba zvážit, zda je pěstounská péče správným řešením situace dítěte a jeho rodiny. Zejména pokud půjde o nepříbuzenskou pěstounskou péči.”1

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Jinak je tomu u pěstounské péče na přechodnou dobu, která představuje institut akutní péče o dítě. V souladu s § 27a odst. 9 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, může pěstounská péče na přechodnou dobu trvat nejdéle jeden rok. To neplatí, pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než po kterou má trvat pěstounská péče podle věty první u sourozence, který byl do pěstounské péče na přechodnou dobu témuž pěstounovi svěřen jako poslední.

Skončení pěstounské péče

Pokud je pěstounská péče nařízena na dobu určitou, pak skončí okamžikem, na který byla nařízena (pokud nedojde k jejímu prodloužení). Pokud je pěstounská péče nařízena na dobu neurčitou, pak k jejímu ukončení může dojít dále z důvodů:

−rozhodnutím soudu v souladu s § 969,

−v důsledku nabytí plné svéprávnosti opatrovance (přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství – § 30 odst. 2,

−v důsledku nabytí zletilosti opatrovance (18 let),

−smrtí pěstouna či dítěte; pokud zemřel jeden z manželů, kteří měli dítě ve společné péči, bude nadále trvat pěstounská péče přeživšího manžela,

−rozvodem pěstounů, pokud byla stanovena společná pěstounská péče. Před rozhodnutím o rozvodu manželství pěstounů musí být soudem rozhodnuto o tom, kdo bude nadále pěstounem dítěte.

Právo rodiče požadovat dítě zpět do péče

V souladu s komentovaným ustanovením má rodič právo požadovat dítě zpět do své osobní péče. „Přihlíží se k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve vazbě na ochranu rodinného života zaručenou čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (srov. sděl. č. 209/1992 Sb., a např. rozh. ve věci Kutzner v. Německo).”2

Pokud soud dospěje k  závěru, že takový postup je