Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 961

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 961

Mgr. Pavla Krejčí

[Vyživovací povinnost rodičů]

Vyživovací povinnost rodičů a dalších osob

„Každý rodič musí plnit svoji vyživovací povinnost ke svému dítěti bez ohledu na to, zda je nositelem práv a povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, zda mu náleží způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu či nikoli. Každý rodič musí dostát své vyživovací povinnosti bez ohledu na skutečnost, zda se svým dítětem žije nebo ne.”1 Svěřením dítěte do pěstounské péče tedy vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti nezaniká, ale trvá. Povinnost rodičů poskytovat dětem výživné se opírá o § 910. Výše výživného se určuje podle pravidel uvedených v komentovaném ustanovení, přičemž pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby dítěte, jakož i možnosti, schopnosti a majetkové poměry rodičů. Jedná se o speciální ustanovení k § 913, kdy se ale jedná o téměř totožnou právní úpravu (viz komentář). Pokud není možné stanovit vyživovací povinnost rodičům, může být uložena prarodičům a následně též vzdálenějším příbuzným (§ 910).

Schopnost a ochota rodičů plnit vyživovací povinnost

Nicméně do pěstounské péče jsou svěřovány především děti, u nichž nejsou rodiče schopni vyživovací povinnost vůči dětem plnit nebo nemají o její plnění zájem. „Mohou-li rodiče nebo prarodiče plnit výživné v zákonné výši tak, aby odpovídalo potřebám dítěte, a péče o dítě se ujme osoba příbuzná nebo blízká dítěti či rodině, uplatní se institut svěření dítěte do péče jiné osoby dle § 953 a násl., nikoliv pěstounská péče.”2

Řízení o stanovení výživného

O výživném rozhodne soud již při svěření dítěte do pěstounské (předpěstounské) péče. Účastníkem řízení jsou dítě zastoupené kolizním opatrovníkem, rodiče a krajská pobočka Úřadu práce. Účastníkem řízení není pěstoun, neboť v souladu s odst. 2 není pěstoun příjemcem výživného.

Zákonná cese výživného na stát

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dítěti většinou náležejí dávky pěstounské péče; konkrétně se jedná o příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle § 47f a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Z tohoto důvodu nenáležejí platby výživného dítěti, ale přechází ex lege na stát. Dítěti náleží pouze případný rozdíl mezi dávkou pěstounské péče a výživným. V případě, že dítěti dávky pěstounské péče nenáležejí (v případě, že se o dítě starají prarodiče nebo praprarodiče, náležejí dávky pěstounské péče dítěti pouze v případech hodných zvláštního zřetele nebo dítě může pobírat sirotčí důchod), náleží mu výživné v plné výši.

Rozdíl mezi dávkou pěstounské péče a výživným

Soud musí při rozhodování o výživném rozhodnout o způsobu platby a o hospodaření s výživným, pokud je vyplácen rozdíl dítěti. Jinak rodiče hradí výživné