Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 962

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 962

Mgr. Pavla Krejčí

[Osoba pěstouna]

K odst. 1

Obecné požadavky na osobu pěstouna

Komentované ustanovení určuje požadavky, které musí člověk splňovat, aby se mohl ujmout funkce pěstouna. Jsou následující:

−osoba zájemce musí skýtat záruky řádné péče o dítě,

−musí mít bydliště v České republice,

−musí souhlasit se svěřením dítěte do své pěstounské péče,

„Pěstounem se může stát pouze člověk, který skýtá záruky, že bude o dítě řádně pečovat a že pěstounská péče bude dítěti ku prospěchu.”1 „Mělo by jít o osobu svéprávnou, bezúhonnou, která má předpoklady na dítě kladně výchovně působit a zajistit mu vhodné rodinné prostředí. V neposlední řadě musí jít o osobu, jejíž věk a zdravotní stav není na překážku péče o dítě.”2

Zprostředkování pěstounské péče může zajistit pouze stát s výjimkou příbuzenské pěstounské péče (§ 19a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). V rámci zprostředkování se provádí odborné posouzení, zda svěření dítěte do pěstounské péče konkrétního žadatele je pro dítě vhodným řešením.

Odborné posouzení

Odborné posouzení pro zprostředkování pěstounské péče zahrnuje:

  1. posouzení dítěte a žadatele,
  2. vyjádření dětí žadatele k přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do pěstounské péče do rodiny, jsou-li takového vyjádření schopny s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost,
  3. posouzení schopnosti dětí žijících v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny,
  4. zjištění bezúhonnosti žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost; za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který směřoval proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, mravnímu vývoji nebo jmění dítěte, nebo pro jiný trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost žadatele k řádné výchově dítěte,
  5. u žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu posouzení schopnosti pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.

U žadatelů o pěstounskou péče se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, sociální prostředí, zvláště bydlení a domácnost, etnické, náboženské a kulturní prostředí žadatele, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.

Příprava k převzetí dítěte do pěstounské péče

Odbornému posouzení předchází příprava žadatelů o pěstounskou péči k převzetí dítěte k pěstounské péči. Speciální přípravu pak musí absolvovat zájemci o pěstounskou péči na přechodnou dobu (§ 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Časový rozsah přípravy k zařazení žadatele do evidence pro zprostředkování pěstounské péče činí nejméně 48 hodin a u žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, nejméně 72 hodin; časový rozsah přípravy žadatelů, kteří přípravu již jednou dokončili, může krajský úřad snížit.

Další podrobnosti o procesu zprostředkování pěstounské péče viz § 19a až 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Bydliště zájemce o pěstounskou péči

Zájemce o pěstounskou péči musí mít bydliště na území České republiky. Pojem bydliště je sice definován v § 80, ale pro účely komentovaného ustanovení platí i speciální právní úprava uvedená v § 25 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která vyžaduje, aby žadatel měl na území České republiky obvyklé bydliště. „Jde o to, že taková osoba