Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 963

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 963

Mgr. Pavla Krejčí

[Předpěstounská péče]

Účel předpěstounské péče

„Účelem předpěstounské péče, tzv. péče na zkoušku je navázání kontaktů mezi zájemcem o pěstounskou péči a dítětem.”1 V jejím průběhu se má zjistit, zda budoucí pěstouni budou schopni poskytovat dítěti pěstounskou péči a zda je dítě schopné si u zájemců o pěstounskou péči zvyknout. Jedná se o institut fakultativní – soud jej nemusí nařídit. V případě pěstounské péče zprostředkovávané státem je nařízení předpěstounské péče obligatorní (§ 24 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

„Dočasné svěření dítěte do předpěstounské péče je využíváno zejména v situacích, kdy je dítě na základě rozhodnutí soudu v ústavní výchově nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v tomto případě se nevyžaduje souhlas rodiče dítěte. Je však možné tento institut využít i v situacích, kdy dítě je v péči rodičů nebo jiných osob a oni dítě předávají do péče pěstouna, tady se vyžaduje souhlas rodičů.”2

Délka předpěstounské péče

Zákonem není stanovena délka předpěstounské péče; soud ji bude určovat se zřetelem k okolnostem případu. V zásadě by však neměla překročit délku několika měsíců. V případě potřeby může soud rozhodnout o jejím prodloužení. V zásadě by však její délka měla být stanovena tak, aby naplnila svůj základní účel – tedy jak ze strany pěstounů, tak i ze strany dítěte zjistit, zda jim bude budoucí pěstounská péče vyhovovat. Před uplynutím délky předpěstounské péče by měl soud podle okolností rozhodnout buď o prodloužení předpěstounské péče, jejím zrušení a případně svěření dítěte jiným pěstounům nebo do jiného typu výchovy (např. ústavní podle § 971), nebo o svěření dítěte do pěstounské péče pěstounovi, který ho měl v předpěstounské péči.

Právo na dávky pěstounské péče

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do předpěstounské péče vzniká dítěti i budoucím pěstounům právo na dávky pěstounské péče (§ 47p odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Výkon dohledu

Nad průběhem a úspěšností předpěstounské péče je vykonáván dohled. Dohled je prováděn prostřednictvím OSPODu. Způsob výkonu dohledu je uveden v § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. OSPOD může kdykoliv v době, po kterou je dítě rozhodnutím soudu předáno do předpěstounské péče, ověřit, zda nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro svěření dítěte do pěstounské péče, zejména zda jsou rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké schopny a 3ochotny převzít dítě do své péče. Zjistí-li takové skutečnosti, podá návrh na