Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 967

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 967

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti pěstouna vůči rodičům dítěte]

Účelem pěstounské péče je překlenout období, kdy rodiče nejsou schopni se o dítě starat. Pěstounská péče tedy není péčí, se kterou by zákon počítal jako s péčí trvalou (jedná se o náhradní rodinnou výchovu). Pěstoun má proto v souladu s komentovaným ustanovením povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými, aby tak byli udržena vazba dítěte na svou přirozenou rodinu.

Povinnost připravovat dítě na návrat

Pěstouni by tak měli připravovat dítě na návrat do jeho původní rodiny. Měli by dítěti vysvětlit důvod, proč je v pěstounské péči, mluvit s ním o jeho rodičích a dalších jeho příbuzných a osobách blízkých. „Informace o rodině by měly být dítěti sdělovány vhodnou formou úměrně jeho věku a podávány způsobem, který u dítěte nepovede k odvržení rodiny, k vytváření psychických bariér.”1

„Pokud je již dopředu jisté, že není šance dítěte na návrat do přirozené rodiny, je třeba zvážit, zda je pěstounská péče správným řešením situace dítěte a jeho rodiny. Zejména pokud půjde o nepříbuzenskou pěstounskou péči.”2

Právo rodičů na styk s dítětem

Dítě by se proto mělo se svou přirozenou rodinou stýkat; zákon garantuje rodičům právo na pravidelný styk s dítětem, který může být omezen pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele (viz komentář k § 960). „Ačkoliv v souvislosti s rodičovskou odpovědností zákon ukládá rodičům právo i povinnost udržovat osobní styk s dítětem, v souvislosti s pěstounskou péčí je rodičům pouze přiznáno právo na styk s dítětem. Rodiče tak o dítě v pěstounské péči vůbec nemusí projevovat zájem a ke styku s dítětem je nic nenutí.”3

Omezení a zákaz styku

Soud může určit způsob, jakým bude styk rodičů s dítětem v pěstounské péči realizován (např. může stanovit konkrétní hodiny, kdy bude styk probíhat, může být stanoveno, že se bude jednat pouze o styk písemný, apod.), to pouze za předpokladu, že takové omezení styku bude v zájmu nezletilého dítěte. Jinak je na pěstounech a rodičích, aby si způsob realizace styku dohodli. Řízení o omezení nebo zákazu styku může soud zahájit i bez návrhu a také na návrh pěstouna. Bez tohoto soudního rozhodnutí není styk rodiče s dítětem nijak omezen a pěstoun jej musí umožnit kdykoliv. „Jde o subjektivní právo rodiče, které vyplývá ze zákona. Pro zachování určité jistoty ve vztazích mezi pěstounem a rodičem dítěte je však vhodné, aby soud styk, jeho dobu, rozsah, místo, popřípadě osoby, které se mohou účastnit styku, stanovil již v rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče.”4

Vedle rodičů má dítě právo stýkat se i s ostatními příbuznými (např. sourozenci) a osobami dítěti blízkými (širší rodinou ve smyslu § 927).

Podobné povinnosti jako komentované ustanovení stanoví pěstounům také § 47a odst. 2 písm. h) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Judikatura

1. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sp. zn. 30 Cdo 1376/2012 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek civ. 82/2013)

Rozhodne-li soud o zbavení rodiče rodičovské zodpovědnosti,