Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 969

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.12
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 969

Mgr. Pavla Krejčí

[Změna poměrů nebo neshody mezi pěstounem a rodiči]

Účelem pěstounské péče je překlenout období, kdy rodiče nejsou schopni se o dítě starat. Pěstoun v souladu s § 967 má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými.

Změny nastalé v průběhu pěstounské péče

V průběhu trvání pěstounské péče může dojít k různým změnám, a to jak na straně nezletilého, rodičů, tak i na straně samotných pěstounů. Může například dojít k odstranění překážky na straně rodičů, pro kterou nejsou schopni nebo ochotni se o dítě starat. Pak bude zcela přirozené, že dojde ke zrušení pěstounské péče a dítě se navrátí do své biologické rodiny. Na straně rodičů též může dojít k méně výrazným změnám, které však mohou znamenat změnu práv a povinností v souvislosti s pěstounskou péčí (např. odpadnutí překážky, pro kterou se nemohou nebo nesmějí rodiče s dítětem stýkat). Může však dojít i ke změnám vztahu mezi rodiči a pěstouny (zákon výslovně uvádí neshody) nebo ke změně poměrů na straně samotných pěstounů (např. nemoc, pro kterou pěstouni nebudou nadále schopni o nezletilého se starat). Vyloučeny nejsou ani změny na straně samotného dítěte, které mají pěstouni v péči (např. zhoršení nebo zlepšení zdravotního stavu). Mezi pěstounem a dítětem se také nemusí vytvořit optimální vztah a pěstounská péče tak nemusí plnit svůj účel.

Pěstounská péče tedy není péčí, se kterou by zákon počítal jako s péčí trvalou, respektive u níž by nebylo počítáno s případnými změnami. Z tohoto důvodu umožňuje komentované ustanovení, aby soud učinil následující změny v rozsahu pěstounské péče:

−rozhodl o změně práv a povinností plynoucích z pěstounské péče,

−zrušil pěstounskou péči,

−učinil jiné rozhodnutí.

Změna práv a povinností plynoucích z pěstounské péče

Pěstounská péče je založena na tom, že o podstatných záležitostech dítěte i nadále rozhodují rodiče, a nikoliv samotní pěstouni. Jsou to tedy především rodiče, kteří mají vůči dítěti povinnosti a práva vyplývající z jejich rodičovské odpovědnosti. Soud však může z důvodů hodných zvláštního zřetele tato práva a povinnosti rodičů omezit a v návaznosti na to i práva a povinnosti pěstounů stanovit odlišným způsobem (§ 960). Soud pak v průběhu výkonu pěstounské péče může rozhodnout o změně rozsahu výkonu práv a povinností rodičů, a to z důvodů, že došlo k podstatným změnám nebo k neshodám mezi rodiči a pěstouny o výkon práv a povinností z pěstounské péče. Soud nemusí pouze nově stanovit rozsah práv a povinností plynoucích z pěstounské péče, ale může taktéž přímo rozhodnout o určité záležitosti týkající se dítěte (např.