Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 973

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 973

Mgr. Pavla Krejčí

[Přezkoumání odůvodněnosti ústavní péče]

Obsah soudního přezkumu

Soud je povinen provádět pravidelný přezkum toho, zda:

−trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy podle § 971 nebo zda

−není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči.

K takovému přezkumu je soud povinen v intervalech nejdéle šest měsíců.

Podklady, na jejichž základě provádí soud přezkum

Soud přezkoumá situaci nezletilého minimálně na základě:

  1. zprávy OSPOD,
  2. názoru dítěte, který si soud opatří, pokud je dítě schopno si jej vytvořit a sdělit poté, co jej soud s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost řádně poučí (pravidla pro výslech nezletilého jsou dána v § 100 odst. 3 OSŘ),
  3. stanoviska rodičů nezletilého (nebo poručníka), především „k možnosti jejich osobní péče o dítě nebo případně péče jinou osobou příbuznou nebo blízkou dítěti.1

Soud si však může zajistit i další podklady rozhodování (obvykle např. zprávu zařízení, ve kterém je dítě umístěno). Je žádoucí, aby soud spolupracoval úzce s orgánem sociálně-právní ochrany, „žádal o jeho zprávy a stanoviska, individuální plán ochrany dítěte, zprávy z případových konferencí, popřípadě se soudce sám případové konference zúčastnil apod. Přezkoumání ústavní výchovy soudem by mělo završit multidisciplinární spolupráci v rámci ochrany dítěte (sociální pracovnice, psycholog, speciální pedagog, zaměstnanci ústavního zařízení, osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí, odborníci z nestátních neziskových zařízení, kteří ohroženým rodinám poskytují služby), nemělo by jít jen o formální nahlédnutí soudce jednou za půl roku do spisového materiálu dítěte.”2

Soud se musí soustředit při přezkumné činnosti na to, zda:

−trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy podle § 971 nebo zda

−není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči (např. svěřením dítěte do péče jiné osoby podle § 953 a násl. nebo do pěstounské péče podle § 958 a násl.)

Rozhodnutí soudu po provedení přezkumu

Na základě této přezkumné činnosti může soud:

  1. zahájit řízení o zrušení ústavní výchovy podle § 972 odst. 2,
  2. zahájit řízení o prodloužení ústavní výchovy podle § 972 odst. 1 a podle § 974.

Pokud soud dojde k závěru, že i nadále trvají důvody