dnes je 23.8.2019
Input:

Konkurenční doložka

18.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4 Konkurenční doložka

Ing. Olga Krchovová

K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konkurenční doložky závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti.

Priklad

Příklad:

Se zaměstnancem byla sjednána konkurenční doložka, že se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a to na dobu 1 roku. Současně bylo dohodnuto, že zaměstnavatel bude poskytovat peněžité vyrovnání ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku.

Zaměstnanec ukončil pracovní poměr k 30. 6. 2019 a k 1. 7. 2019 činil jeho průměrný hodinový výdělek 271,75 Kč za hodinu (rozhodným obdobím je 2. čtvrtletí 2019). Sjednaný úvazek činil 40 hodin týdně.

Průměrný měsíční výdělek  271,75 x 4,348 x 40 = 47 262,76, zaokr. 47 263 Kč  

Zdanění

Protože dnem 30. 6. 2019 skončila platnost podepsaného Prohlášení poplatníka daně z příjmů, není možné nadále uplatňovat jakékoliv daňové slevy, pokud bývalý zaměstnanec v Prohlášení v části „Změny” neuvede, že činí Prohlášení i na dobu po ukončeném zaměstnání. Poplatník žádný záznam v Prohlášení neučinil.

Pojistné

Peněžité plnění podléhá odvodu zdravotního i sociálního pojištění, protože se