dnes je 26.3.2019
Input:

Kurzové rozdíly

18.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Kurzové rozdíly

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a Ing. Jana Ištvánfyová

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu:

  • k okamžiku uskutečnění účetního případu – kursové rozdíly vznikající v průběhu účetního období,

  • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se užívá kurs devizového trhu stanovený ČNB, a to tzv. denní kurs nebo pevný kurs k určitému datu, který účetní jednotka používá po předem, vnitřním předpisem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být změněn vždy.

Účtování kursových rozdílů:

  1. K okamžiku uskutečnění účetního případu se kursové rozdíly účtují na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů (jedná se zejména o kursové rozdíly vzniklé při splácení devizových pohledávek a závazků. Kursové rozdíly vzniklé, při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech ve skupině 21, 22 a 26 lze vyúčtovat na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka).
  2. Ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se