dnes je 16.2.2019
Input:

Legislativní rámec účetní závěrky

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.1
Legislativní rámec účetní závěrky

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Legislativní úprava

Právní systém v České republice je založen na kodifikovaném právu. Regulace se provádí pomocí zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších právních aktů. Základní právní normou pro všechny typy účetních jednotek je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), který byl od svého prvního vydání již několikrát novelizován. Jeho předkladatelem je Ministerstvo financí České republiky. Zákon zmocňuje ministerstvo vydávat prováděcí vyhlášky a zajišťovat tvorbu a vydávání národních účetních standardů.

Účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy (přesně nazývané mezinárodní standardy účetního výkaznictví známé pod zkratkou IFRS) upravené právem Evropské unie. Tuto povinnost stanoví uvedeným účetním jednotkám § 19a ZoÚ.

V rámci těchto pravidel si pak účetní jednotky upravují jednotlivé oblasti účetnictví vnitřními směrnicemi. Hierarchii současných účetních předpisů ukazuje následující schéma:

Zákon č. 563/1992 Sb., o účetnictví

Rámcové povinnosti související s účetní závěrkou ukládá účetním jednotkám § 18 ZoÚ, od roku 2016 ve znění novely č. 221/2015 Sb. Prováděcí právní předpis stanoví pro jednotlivé kategorie účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném nebo ve zkráceném rozsahu. V této souvislosti si musíme připomenout, jaké kategorie účetních jednotek stanovila zmínění novela zákona o účetnictví (§ 1b ZoÚ) v závislosti na tom, zda nepřekročí po dvě po sobě jdoucí období dvě ze tří stanovených kritérií:

Kategorie Aktiva celkem Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců
Mikro účetní jednotka do 9 mil. do 80 mil. do 10
Malá účetní jednotka do 100 mil. do 200 mil. do 50
Střední účetní jednotka do 500 mil. do 1 000 mil. do 250
Velká účetní jednotka nad 500 mil. nad 1 000 mil. nad 250

Aktiva celkem jsou aktiva z rozvahy netto, tj. snížená o oprávky a opravné položky.

Roční úhrn čistého obratu jsou výnosy snížené o prodejní slevy vydělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období vynásobené dvanácti.

Průměrný počet zaměstnanců je průměrný evidenční počet podle metodiky Českého statistického úřadu.

Za velkou účetní jednotku se vždy považují účetní jednotky, které jsou subjekty veřejného zájmu, k nimž patří (§ 1 ZoÚ):

 • emitenti cenných papírů obchodované na finančních trzích EU,

 • banky podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelní a úvěrová družstva podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

 • pojišťovny nebo zajišťovny podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,

 • penzijní společnosti podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření,

 • zdravotní pojišťovny.

Účetní závěrka je podle § 18 odst. 1 ZoÚ nedílným celkem a tvoří ji:

 1. rozvaha (bilance),
 2. výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
 3. příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v účetních výkazech.

Účetní závěrka velkých a středních obchodních společností zahrnuje i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní jednotky uvedené v § 1a písm. b) až d) ZoÚ, (tj. banky, pojišťovny nebo zajišťovny, penzijní společnosti) přehled o peněžních tocích nesestavují. Malé a mikro účetní jednotky tyto přehledy rovněž nemusejí sestavovat. Vybrané účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 3 ZoÚ (organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny) sestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě hodnoty pro zákonnou povinnost auditu (§ 20 ZoÚ).

Náležitosti účetní závěrky

Podle § 18 odst. 3 ZoÚ musí účetní závěrka obsahovat:

 1. obchodní firmu nebo název účetní jednotky, sídlo nebo u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
 2. identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,
 3. právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci,
 4. předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,
 5. rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
 6. okamžik sestavení účetní závěrky,

a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu nebo odpovědné fyzické osoby (připojením podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za sestavenou).

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo ve zkráceném rozsahu (§ 18 odst. 4 ZoÚ). Ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat účetní závěrku pouze malé a mikro účetní jednotky, které nemají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

Druhy účetních závěrek podle ZoÚ

Jaké druhy účetních závěrek podle zákona o účetnictví existují:

 • účetní závěrka řádná, sestavuje se pravidelně k poslednímu dni účetního období, kterým může být kalendářní nebo hospodářský rok;

 • účetní závěrka mimořádná, sestavuje se k jinému dni než je poslední den účetního období, zejména ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu nebo k rozhodnému dni přeměny;

 • účetní závěrka mezitímní, sestavuje se v průběhu účetního období k jinému dni než ke konci rozvahového dne; v tomto případě se neuzavírají účetní knihy a inventarizace se provádějí jen pro účely oceňování;

 • účetní závěrka konsolidovaná, která podává informaci o konsolidačním celku; povinnost jejího sestavení za konsolidační celek má účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou.

Vyhláška č. 500/2002 Sb.

Další podrobnosti účetní závěrky upravují pro jednotlivé skupiny účetních jednotek prováděcí vyhlášky. Podnikatelům účtujícím v podvojném účetnictví je určena vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Co stanoví PVZÚ v souvislosti s účetní závěrkou:

 • rozsah a způsob sestavování účetní závěrky (Hlava I - § 3 až § 4 PVZÚ),

 • obsahové vymezení některých položek rozvahy (Hlava II - § 5 až § 19 PVZÚ),

 • obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty (Hlava III - § 20 až § 38 PVZÚ),

 • uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze k účetní závěrce (Hlava IV - § 39, § 39a, § 39b a § 39c PVZÚ),

 • uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích (Hlava V - § 40 až § 43 PVZÚ),

 • uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu (Hlava VI - § 44 PVZÚ).

Jaké další zákony a jejich vybraná ustanovení souvisejí s účetní závěrkou:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů. Pro účetní jednotky jsou důležité zejména § 24 a § 25 ZDP, které upravují náklady, které jsou a které naopak nejsou součástí základu daně.

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR), ve znění pozdějších předpisů. Pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, má zásadní význam § 7 ZoR upravující pravidla pro tvorbu daňově uznatelné rezervy na opravy hmotného majetku a § 8, § 8a, § 8b, § 8c ZoR, upravující pravidla pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám.

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož účinnost nastala k 1. 1. 2014 (nahradil zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) a který ve vztahu k účetnictví upravuje novou terminologii, obecné soukromé právo a zejména majetková práva.

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jehož účinnost nastala k 1. 1. 2014 (nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), který upravuje základní pravidla pro osobní společnosti, kapitálové společnosti a družstva.

 • Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pravidla pro tuzemské i příhraniční fúze, rozhodný den, případně další okamžiky, kdy zúčastněné účetní jednotky sestavují účetní závěrku.

České účetní standardy pro podnikatele

České účetní standardy pro

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz