dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 151/1998 SbNU, sv.12, K právnímu režimu restituovaných budov a pozemků jimi zastavěných

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 151

II. ÚS 492/97

K právnímu režimu restituovaných budov a pozemků jimi zastavěných

Pozemek zastavěný stavbou a splňující podmínky § 8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, je samostatnou věcí a jako o takové je o něm nutno samostatně rozhodovat. Je však nutno přihlédnout k tomu, že původní zemědělská usedlost tvořila jeden neoddělitelný funkční celek s pozemky zastavěnými nejen obytnou budovou, ale i dalšími stavbami sloužícími zemědělské výrobě. Proto je nutno spojit právní režim restituovaných budov i s pozemky jimi zastavěnými.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 9. prosince 1998 sp. zn. II. ÚS 492/97 ve věci ústavní stížnosti M. S. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze 14. 10. 1997 sp. zn. 19 Co 222/97 o zamítnutí žaloby stěžovatele ohledně přechodu vlastnického práva k pozemkům.

I. Výrok

1. Ústavní stížnost směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 10. 1997 č. j. 19 Co 222/97-380 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 14. 2. 1997 č. j. 4 C 199/91-349 proti výroku označenému I. se zamítá.

2. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 10. 1997 č. j. 19 Co 222/97-380 ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 14. 2. 1997 č. j. 4 C 199/91-349 ve výroku označeném II. se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel ve včas podané ústavní stížnosti uvádí, že rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 14. 2. 1997 č. j. 4 C 199/91- -349 bylo jednak určeno, že vlastnické právo k nemovitostem - stavbám, náležejícím k usedlosti čp. 2 v B. zapsané na LV č. 163 pro obec K., k. ú. B., okres Jičín, přechází z vedlejších účastníků na stěžovatele, a dále byla tímto rozsudkem zamítnuta žaloba stěžovatele ohledně přechodu vlastnického práva ke stavební p. č. 39/1 a p. č. 199/2 - zahrada, zapsaných na stejném výpise z LV č. 163 z vedlejších účastníků na stěžovatele.

Zamítavý výrok ohledně přechodu vlastnického práva k pozemkům odůvodnil soud prvého stupně tím, že stěžovatel v řízení neprokázal, že vedlejší účastníci (dříve žalovaní) byli při zřízení práva osobního užívání pozemků p. č. 39/1 a 199/2 k. ú. B. protiprávně zvýhodněni podle § 8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel ve své ústavní stížnosti především namítá, že oba obecné soudy sice správně zjistily všechna skutková zjištění projednávané věci, vyvodily z nich však nesprávné právní závěry.

Ve vztahu k vedlejším účastníkům stěžovatel zejména poukazuje na skutečnost, že v pravomocně skončeném řízení bylo prokázáno, že první vedlejší účastník byl předsedou JZD v B., od kterého si v roce 1978 předmětné nemovitosti koupil. Po odchodu z funkce předsedy JZD zastával v družstvu funkci hlavního agronoma, krátkou dobu působil jako předseda MNV v B., byl jako i vedlejší účastnice č. 2 členem KSČ. Právě z této pozice významného funkcionáře obce získal koupí v roce 1978, resp. v roce 1984 dům č. p. 2 v B. a další přilehlé nemovitosti k této

Nahrávám...
Nahrávám...