Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oceňování

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2
Oceňování

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a Ing. Jana Ištvánfyová

Zákon o účetnictví

Účetní jednotky jsou povinny oceňovat majetek a závazky způsoby podle ustanovení § 24 – 27 ZoÚ, a to:

 1. k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25 ZoÚ,
 2. ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje způsoby podle § 27 ZoÚ.

Nelze-li samostatně ocenit jednotlivé složky majetku, mohou účetní jednotky provést jejich ocenění jako souboru majetku, jak je vymezen účetními metodami.

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění podle bodu a) nebo b).

V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu

A) Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu

Podle § 25 ZoÚ se oceňují jednotlivé složky finančního majetku a závazků následovně:

 1. peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami,
 2. podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami,
 3. pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; dluhy při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou,
 4. nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami,
 5. majetek v případech bezúplatného nabytí uvedený pod písmeny b) a d), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, nebo jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, se oceňují reprodukční pořizovací cenou.

Pro výše uvedené účely se rozumí:

 • pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související,

 • reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje – nejčastěji se jedná o bezúplatně nabyté cenné papíry,

 • vedlejší náklady jsou přímé náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.

U stejného druhu cenných papírů se za způsob ocenění pořizovací (reprodukční) cenou považuje i ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku (tzv. metoda FIFO – First In First Out).

Ocenění ke konci rozvahového dne

B) Ocenění ke konci rozvahového dne

Ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka (tzv. okamžik ocenění podle § 27 ZoÚ), se reálnou hodnotou oceňují:

 1. cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů vydaných účetní jednotkou,
 2. deriváty,
 3. finanční umístění a technické rezervy u