Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Oceňovanie cenných papierov a podielov

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3 Oceňovanie cenných papierov a podielov

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

V účtovníctve sa CP a podiely oceňujú:

  • k okamihu ich nadobudnutia,

  • ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

A. OCENENIE CENNÝCH PAPIEROV A PODIELOV V OKAMIHU ICH NADOBUDNUTIA

Podľa § 25 ZoÚ sa CP a podiely oceňujú v čase ich nadobudnutia obstarávacími cenami (vrátane emisného ážia). Nadobúdacia cena pre účely účtovníctva pozostáva:

  • z ceny, za ktorú boli CP a podiely nadobudnuté,

  • z nákladov, ktoré súvisia s nadobudnutím CP a podielov, ako sú poplatky a provízie burze, resp. inému verejnému trhu, odmeny maklérom, právnikom, poradcom, odborným firmám, znalecké posudky a audity a pod.

Súčasťou nadobúdacej ceny je aj opcia, na základe ktorej boli CP získané.

Do nadobúdacej ceny sa nezahŕňajú výdavky spojené s financovaním nákupu, ako sú napr. úroky z úveru na nákup CP, náklady na uloženie listinných CP.

Nadobúdacou hodnotou zmenky, ktorá slúži ako platobný prostriedok, je hodnota pohľadávky uhrádzaná zmenkou.

U dlhových CP je súčasťou nadobúdacej ceny aj úrokový výnos uplatnený do doby jeho nadobudnutia (tzv. alikvotný úrokový výnos).

V prípade, že sa pri vzniku spoločnosti vytvára zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov, je potom vklad do rezervného fondu súčasťou obstarávacej ceny.

Z obchodno-právneho hľadiska sa CP a podiely oceňujú mierou účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti, ktorá pripadá na jeho podiel, a to:

- reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ v prípade:

  • bezodplatného nadobudnutia CP alebo podielu,

  • preradenia z osobného vlastníctva do podnikania,

  • pri nepeňažnom vklade v peňažnej sume, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka – ide o uznanú hodnotu nepeňažného vkladu, ktorá je určená znaleckým posudkom, pričom z hľadiska zákona o účtovníctve sa to považuje za reálnu hodnotu.

- podľa § 27 ZoÚ ocenenie CP reálnou hodnotou s výnimkou CP držaných do splatnosti, CP emitovaných účtovnou jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť, vlastných akcií, dlhopisov nadobudnutých v primárnych emisiách neurčených k obchodovaniu,

- ocenenie metódou vlastného imania,

- ocenenie pôvodnou obstarávacou cenou.

B. OCENENIE CENNÝCH PAPIEROV A PODIELOV KU DŇU ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovné predpisy stanovujú pri oceňovaní CP a podielov ku dňu zostavenia účtovnej závierky nasledovné spôsoby ocenenia:

OCENENIE REÁLNOU HODNOTOU

Podľa § 27 ods. 2 ZoÚ sa pod reálnou hodnotou CP rozumie:

trhová cena,

- záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 ZoÚ, ak trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom. Ak sa s majetkom neobchoduje na tuzemskej burze, ale obchoduje sa s ním na zahraničných regulovaných trhoch, rozumie sa trhovou cenou záverečná cena vyhlásená na rozhodujúcom regulovanom trhu. Ak sa na rozhodujúcom regulovanom trhu s majetkom, ktorý je predmetom ocenení, v deň ocenenia neobchodovalo, rozumie sa trhovou cenou najvyššia cena zo záverečných cien vyhlásená na zahraničných regulovaných verejných trhoch, na ktorých je účtovnej jednotke dostupná účasť na obchodovaní.

- najpočetnejšia cena ponuky alebo ak táto nie je reprezentatívna, medián cien ponúk na inom aktívnom trhu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 ZoÚ,

hodnota zistená oceňovacím modelom podľa § 27 ods. 7 ZoÚ,

posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa predchádzajúcim foriem ocenenia.

OCENENIE METÓDOU VLASTNÉHO IMANIA

Ocenenie metódou vlastného imania sa okrem pôvodnej obstarávacej ceny používa pri oceňovaní dlhodobých podielov v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podielovou účasťou.

Pri použití metódy vlastného imania sa hodnota akcií a podielov porovnáva s hodnotou zodpovedajúcou miere účasti na vlastnom imaní v dcérskej účtovnej jednotke a v účtovnej jednotke s podielovou účasťou a hodnota akcií a podielov sa upraví na hodnotu zodpovedajúcu miere účasti na vlastnom imaní v dcérskej účtovnej jednotke a v účtovnej jednotke s podielovou účasťou.

OCENENIE PÔVODNOU OBSTARÁVACOU CENOU

Ocenenie reálnou hodnotou sa ku dňu ocenenia nevykoná, ak nie je možné spoľahlivo určiť reálnu hodnotu.

Nadobúdacou cenou ku dňu zostavenia účtovnej závierky budú vždy ocenené dlhové CP držané do splatnosti a dlhopisy nadobudnuté v primárnej emisii neurčenej na obchodovanie. U týchto CP sa účtujú úroky bežne v ich vecnej a časovej príslušnosti.

Rozdiel z dvoch ocenení CP vznikajúci z ocenenia nadobúdacou cenou a reálnou hodnotou CP ku dňu zostavovania účtovnej závierky sa zúčtuje podľa charakteru CP alebo podielu nasledovne:

- zmena reálnej hodnoty

- prírastku hodnoty: MD 251 / D 664,

- úbytku hodnoty: MD 564 / D 251xxx;

- zmena reálnej hodnoty dlhových CP k obchodovaniu na burzách, resp. mimo burzy sa zúčtuje v prípade:

  • prírastku hodnoty: MD 253 / D 666,

  • úbytku hodnoty: MD 566 / D 253;

majetkových CP

a podielov určených k obchodovaniu na burzách, resp. mimo burzových trhov sa zúčtuje v prípade:

Nabiehajúci úrokový výnos u dlhových CP k obchodovaniu s úrokovou sadzbou sa účtuje vo vecnej a