Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odčitatelné položky

17.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odčitatelné položky

Ing. Martin Veselý

V současném, nepříliš jednotném, pojmosloví ZDP jsou užívány tři termíny s prakticky totožným obsahem:

  • položky odčitatelné od základu daně („odčitatelné položky” podle § 34 ZDP),

  • položky snižující základ daně (§ 20 ZDP pro právnické osoby), a

  • nezdanitelné části základu daně FO (§ 15 ZDP, týká se jen fyzických osob).

Rada
V praxi se uvedené kategorie obvykle nerozlišují, neboť dopad na základ daně je téměř stejný. Pro ilustraci si uveďme zřetelný rozdíl oproti slevám na dani z příjmů FO.

Příklad
V porovnání s tímto nástrojem je vliv odčitatelných položek zřetelně nižší:

  • zatímco slevy na dani představují v plné míře snížení vlastní daňové povinnosti,

  • u odčitatelných položek lze daňovou úsporu vyčíslit jako součin výše odčitatelné položky a sazby daně.

Daňově relevantní odpočet 500 000 Kč tak při sazbě daně 19 % znamená u právnické osoby realizaci daňové úspory 95 000 Kč.

Význam

Smyslem zavádění odpočtů od základu daně je cílená podpora určitých prvků, jako jsou dary na veřejně prospěšné účely, výzkum a vývoj, odborná praxe studentů, hypoteční úvěry apod.

V případě daňové ztráty je cílem udržení daňové spravedlnosti, kdy daňový poplatník kompenzuje kladný základ se záporným základem daně dosaženým v minulosti, neboli daňovou ztrátou.

Pozor!
U fyzických osob lze daňovou ztrátu z minulých období odečíst pouze od úhrnu dílčích daňových základů podle §§ 7 až 10 ZDP, nelze snížit základ daně z příjmů ze závislé činnosti.

Dodejme, že za odpočet daňové ztráty nepovažujeme snížení příjmů ze závislé činnosti pro účely

výpočtu solidární daně o případnou ztrátu z dílčího základu daně podle § 7 ZDP.

Metodika

Na rozdíl od daňových nákladů jsou odčitatelné položky jakýmsi bonusem, odpočtem nad rámec běžných nákladů. Úprava probíhá až při výpočtu základu daně, resp. v rámci sestavení daňového přiznání. Může se tak stát, že jeden určitý výdaj sníží základ daně dvakrát – jednou v podobě uznaného nákladu a podruhé jako odčitatelná položka od základu daně.

Dary aj.

Mezi položky snižující základ daně patří u právnických osob dary, kterým věnujeme samostatný článek. U fyzických osob jsou dary zařazeny mezi tzv. nezdanitelné části základu daně spolu s dalšími tituly, jakými jsou pojistné na penzijní pojištění a soukromé životní pojištění, úroky z hypotečních úvěrů či úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Těmto položkám je věnován samostatný článek Nezdanitelná část základu daně FO.

Typy odčitatelných položek

Mezi odčitatelné položky podle § 34 ZDP patří:

  • daňová ztráta,

  • odpočet na podporu výzkumu a vývoje,

  • odpočet na podporu odborného vzdělávání.

Daňová ztráta

Od základu daně je možné odečíst daňovou ztrátu vzniklou a vyměřenou v pěti předcházejících zdaňovacích obdobích. Pravidla pro uplatňování daňové ztráty jsou prakticky shodná pro právnické i fyzické osoby. Bližší informace naleznete v článku Daňová ztráta.

Podpora výzkumu a vývoje

Poměrně atraktivní titul odpočtu je zaměřen na výzkum a vývoj, tedy obecně na inovativní činnosti. To s sebou ovšem nese nutnost splnit celou řadu zákonných podmínek (§§ 34a až 34e ZDP).

Rada
Výzkum a vývoj má čtyři základní formy, které jsou definovány zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

1. Základní výzkum – teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi.

2. Aplikovaný výzkum – teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

3. Experimentální vývoj – získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových, resp. podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

4. Inovace – zavádění nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe, přičemž se rozlišují inovace postupů (tedy realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení) a inovace organizační (neboli realizace nového způsobu organizace obchodních praktik